W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-01

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania

2. Klauzula informacyjna

3. Poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (wraz z suplementami jeżeli były one wydane) 

4. Poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem.

5. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) Wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż; 

b)Dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)Dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)Przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9 d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy

6. Kopię sprawozdania z realizacji plany rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

7. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

8. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (jeżeli miało to miejsce).

9. Inne dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2200)

II. Kto może załatwić sprawę:

Nauczyciel kontraktowy, który ukończył staż i uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 24

Tel. 655186906

IV. Termin załatwienia sprawy:

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Śmigla wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Śmigla wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

V.Opłaty:

Brak

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Śmigla.

VII. Podstawa prawna:

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2200)

VIII. Dodatkowe informacje:

Kopie dokumentów składanych w postępowaniu powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

IX. Data aktualizacji i osoba sporządzająca:

22.06.2021 r. Danuta Szczepaniak

X. Druki:

1.       Wniosek

Klauzula informacyjnaKLAUZULA INFORMACYJNA – postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.

2.     Kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl;

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie Śmigiel na podstawie ustaw w celu wypełniania ciążących na niej obowiązków prawnych, w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

4.     Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych odbywa się więc na  podstawie:

a.     ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082), 

b.     ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 ze zm.) 

c.     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2200),

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się również w celu wprowadzenia informacji dot. uzyskanego przez Panią/Pana stopnia awansu zawodowego do systemu informacji oświatowej prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 584 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1663).

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Śmigla w celu i na czas przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, podmioty przetwarzające, którym zostaną zlecone do wykonania przez Administratora określone czynności, a także inni odbiorcy danych np. kurierzy (placówki pocztowe), kancelarie prawne lub instytucje upoważnione na mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani osób trzecich.

7.     Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla (w związku z wydanymi zarządzeniami powołującymi komisję), co wynika z treści przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w/w aktów prawnych.

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przez 50 lat – kat BE50. Następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Śmigla przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Posiada Pani/Pan prawo do:
-      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania - o ile uprawnienia takie wynikają wprost z przepisów RODO.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
11.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku (warunkiem ustawowym). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

12.  Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.
 

Data
 
Podpis

Załączniki

Powiadom znajomego