W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski Śmigla, z siedzibą
  w Śmiglu przy pl. Wojska Polskiego 6

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)      listownie: pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

b)      telefonicznie: (65) 518-01-39,

c)      e-mail:  urzadmiejski@smigiel.pl

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego poprzez system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, oraz w celu ochrony mienia na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze


b)      art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi


c)      art. 9a (Monitoring) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.0.506 t.j) Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej


d)      art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020, poz.713). Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 9a monitoring ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.


e)      art. 222 (Monitoring terenu) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tj. Dz.U.2019, poz.1040) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, oraz  w celu ochrony mienia 

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

a)      podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego

b)      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

c)      podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

 • osoby upoważnione przez administratora
 • osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele
 • organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa
 • odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego:

a)      przez okres 10 dni od dnia nagrania,

b)      po upływie okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

c)      do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

 

 

Prawa osób objętych monitoringiem:

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu

b)      prawo do informacji o objęciu osoby monitoringiem wizyjnym

c)       prawo dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby), oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii

d)      prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej

e)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku „podstawowego” systemu monitoringu wizyjnego prawo sprostowania jest istotnie ograniczone)

f)       prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej

g)      prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)

h)      prawo do ograniczenia przetwarzania

i)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

j)        prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

a)      przebywając w strefach objętych monitoringiem wizyjnym Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach o których mowa w pkt. 3 a), b), c), d), e). Przetwarzanie jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Powiadom znajomego