W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane oraz gdy nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC - VIII

REJESTRACJA ZDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁO  ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁO TAM ZAREJESTROWANE ORAZ GDY NIE JEST PROWADZONA REJESTRACJA STANU CYWILNEGO.

 

Kto może załatwić sprawę

 • Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie rejestracji może złożyć osoba, której zdarzenie  dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
 • Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których zdarzenie nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania rejestracji zdarzenia. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest
  z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową
  w wysokości 17 zł.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację zdarzenia.
 • Wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

 • 39 zł – rejestracja zdarzenia
 • 17 zł – pełnomocnictwo

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Rejestracji zdarzenia mającego miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
 • Kierownik USC pozyskuje niezbędne akty w celu weryfikacji danych. Jeżeli zdarzenie stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon) miało miejsce na terenie kraju, ale poza gminą Śmigiel, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego wymaganego aktu.
 • Kierownik USC albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania rejestracji zdarzenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

 • Kierownik, który dokonał rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.
 • Jeżeli rejestracji zdarzenia dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o rejestracji zdarzenia drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska.
 • Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia.

Informacje uzupełniające

 • Rejestracji zdarzenia podlega dokument, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika USC w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
 • Dokonując rejestracji zdarzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji zdarzenia.
 • Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

Art. 99 -103 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r.poz.1044)


Załączniki

Powiadom znajomego