W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005
Przetarg na PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 005
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości inne
Cena wywoławcza 17.000,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

ZP.7011.2.2022.KA                                                        Śmigiel, 11.02.2022 r. 

 
PROTOKÓŁ Z PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO 
STAR 005

 

W dniu 11.02.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 005. Cena wywoławcza wynosiła 17.000,00 zł. 

Przetarg został ogłoszony w dniu 01.02.2022 r. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego (www.bip.smigiel.pl i www.smigiel.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla. 

1.      Sprzedający: Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.
2.      Osoby wyznaczone do przygotowania i przeprowadzenia postępowania:
1)      Wojciech Olejnik – Inspektor ds. ochrony ppoż., obrony cywilnej i wojska w Biurze Zarządzania Kryzysowego,
2)      Karolina Rzanna – referent w Biurze Zarządzania Kryzysowego,
3)      Angelika Konieczka – pracownik Wydziału Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego,
stwierdziły, że do godziny 10:00 dnia 11.02.2022 r., do siedziby Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel wpłynęły 2 oferty na zakup przedmiotu przetargu.
3.      Dnia 11.02.2022 r. o godz. 10:15 osoby wyznaczone do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przystąpiły do otwarcia ofert i stwierdziły, co następuje:
1)      Oferta nr 1 została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kliczkowie Małym, Kliczków Mały 4A, 98-275 Brzeźnio. Oferowana cena wynosi 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). Stwierdzono, że oferta ta nie podlega odrzuceniu. Oferta została złożona w wyznaczonym terminie, a Oferent dołączył dowód wpłaty wadium. Ponadto oferta zawiera wszystkie wymagane dane.
2)      Oferta nr 2 została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Żychów, Żychów 9A, 62-850 Lisków. Oferowana cena wynosi 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100). Stwierdzono, że oferta ta nie podlega odrzuceniu. Oferta została złożona w wyznaczonym terminie, a Oferent dołączył dowód wpłaty wadium. Ponadto oferta zawiera wszystkie wymagane dane.
4.      Osoby wyznaczone do przygotowania i przeprowadzenia postępowania stwierdzają, że najwyższą cenę ofertową w wysokości 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Kliczkowie Małym, Kliczków Mały 4A, 98-275 Brzeźnio – oferta nr 1.
5.      Oferta jest wyższa od ceny wywoławczej w wysokości 17.000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), zatem nabywcą samochodu specjalnego pożarniczego STAR 005, nr rejestracyjny PKS H687 jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kliczkowie Małym, Kliczków Mały 4A, 98-275 Brzeźnio. Wadium w kwocie 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) wpłacone przez Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny.  


Zatwierdził: 

Z up. Burmistrza Śmigla

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Marcin Jurga

ZP.7011.2.2022.KA                                                         Śmigiel, 01.02.2022 r.

 
BURMISTRZ ŚMIGLA
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
STAR 005
 


1.      Nazwa i siedziba Sprzedającego.
Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP 698-172-24-62, REGON 411050557.

2.      Przedmiot sprzedaży.
Samochód specjalny pożarniczy STAR 005, stanowiący własność Gminy Śmigiel.

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: STAR
Model: 005
Rok produkcji: 1979
Numer rejestracyjny: PKS H687
Numer identyfikacyjny: 05315
Rodzaj paliwa: ON
Pojemność silnika: 6842 cm3
Masa własna: 4540 kg
Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony
Liczba miejsc siedzących: 6
Stan techniczny: pojazd kompletny (bez dodatkowego wyposażenia strażackiego).

3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód.
Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie parkingu przy remizie w Czaczu, ul. gen. Augusta E. Fieldorfa 1, 64-030 Śmigiel, w dniu 04.02.2022 r. w godz. 10:00 – 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu w godzinach pracy Urzędu: Wojciech Olejnik, tel. 65 5186 909).

4.      Cena wywoławcza.
17.000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

5.      Warunki uczestnictwa w przetargu.

1)      Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 11.02.2022 r. do godz. 10:00. Oferta powinna zawierać:
-       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
-       numer PESEL i NIP Oferenta,
-       datę sporządzenia oferty,
-       oferowaną cenę,
-       oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
-       oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji projektu umowy sprzedaży.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy sprzedaży w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego, ze strony internetowej www.bip.smigiel.pl lub www.smigiel.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla (pokój nr 5) w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert, z napisem: „Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 005 – nie otwierać przed dniem 11.02.2022 r. godz. 10:15”.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
b)      nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2)      Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 z dopiskiem „Wadium – samochód pożarniczy STAR 005” lub w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla w terminie do dnia 11.02.2022 r. W przypadku wpłaty na konto Urzędu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pie­niądze w tym terminie wpłyną na konto.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone nie­zwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprze­dającego, a przetarg zostanie unieważniony.

6.      Pozostałe informacje.

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (pokój nr 14).

2)      Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyż­szą cenę, i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprze­daży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty zapłaci całkowitą cenę kup­na samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny na­bycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3)      W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, Komisja przetargowa zorgani­zuje dodatkowy przetarg ustny dla Oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi Oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego prze­targu.

4)      Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)      Rękojmia za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu jest wyłączona. Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu przed złożeniem oferty.

6)      W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), a więc „osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”, wówczas ust. 6 pkt 5  powyżej nie ma zastosowania.

7)      Wydanie samochodu potwierdzone zostanie protokołem.

8)      Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę  ceny nabycia.

9)      Kupujący w terminie 7 dni od dnia wydania samochodu złoży wypowiedzenie warunków ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.03.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

10)  Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Miejskim Śmigla, pok. nr 5 oraz telefonicznie pod nr tel. 65 5186 909.

11)  Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu), przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. W takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim Oferentom.

12)  Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.smigiel.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla.

7.      Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, nr tel.: (065) 5180-003, e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl.

-  u Sprzedającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl .

-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 005, znak sprawy: ZP.7011.2.2022.KA prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego;

-  W niektórych sytuacjach Sprzedający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

-  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Sprzedającego tj. pracownikom i współpracownikom Sprzedającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Sprzedający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;

-  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;  

-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

-  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu; niepodanie określonych danych uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;  

-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-  posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-  nie przysługuje Pani/Panu:
* prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.      Załączniki:
1)      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
2)      Projekt umowy sprzedaży – Załącznik nr 2.

 
ZATWIERDZAM:

        Z up. Burmistrza Śmigla
    ZASTĘPCA BURMISTRZA
             /-/ Marcin Jurga

Załączniki

Powiadom znajomego