W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nie dotyczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nie dotyczy
Przetarg na BURMISTRZ ŚMIGLA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS-LUBLIN ŻUK A 15 C
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości inne
Cena wywoławcza 1.000,00 zł
Data przetargu

ZP.7011.3.2019.KA                                                                                
Śmigiel, 05.03.2019 r.

 

BURMISTRZ ŚMIGLA
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
FS-LUBLIN ŻUK A 15 C


1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.

Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP 698-172-24-62, REGON 411050557.


2. Przedmiot sprzedaży.

Samochód specjalny pożarniczy FS-LUBLIN ŻUK A 15 C, stanowiący własność Gminy Śmigiel.


Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: FS-LUBLIN

Model: ŻUK A 15 C

Rok produkcji: 1984

Numer rejestracyjny: PKS 7S70

Numer identyfikacyjny: 416649

Rodzaj paliwa: etylina

Pojemność silnika: 2120 cm3

Masa własna: 2200 kg

Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony

Liczba miejsc siedzących: 6

Stan techniczny: pojazd kompletny (bez dodatkowego wyposażenia strażackiego).


3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie parkingu przy Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w dniu 11.03.2019 r. w godz. 9:00 – 11:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu: Wojciech Olejnik, kom. 722 323 255).


4. Cena wywoławcza.

1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100).


5. Warunki uczestnictwa w przetargu.

1) Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,

- numer PESEL i NIP Oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

- oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji projektu umowy sprzedaży.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.


Wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego lub ze strony internetowej www.bip.smigiel.pl.


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem: „Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FS-LUBLIN ŻUK A 15 C – nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. godz. 10:00”.


Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


2) Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 z dopiskiem „Wadium – samochód pożarniczy FS-LUBLIN ŻUK A 15 C” lub w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla w terminie do dnia 14.03.2019 r. W przypadku wpłaty na konto Urzędu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pie­niądze w tym terminie wpłyną na konto.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone nie­zwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprze­dającego, a przetarg zostanie unieważniony.

 

6. Pozostałe informacje.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (pokój nr 14).

2) Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyż­szą cenę, i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprze­daży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty zapłaci całkowitą cenę kup­na samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny na­bycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, Komisja przetargowa zorgani­zuje dodatkowy przetarg ustny dla Oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi Oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego prze­targu.

4) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5) Rękojmia za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu jest wyłączona. Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu przed złożeniem oferty.

6) W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a więc „osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”, wówczas ust. 6 pkt 5  powyżej nie ma zastosowania.

7) Wydanie samochodu potwierdzone zostanie protokołem.

8) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę  ceny nabycia.

9) Kupujący w terminie 7 dni od dnia wydania samochodu złoży wypowiedzenie warunków ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.03.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

10) Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Miejskim Śmigla, pok. nr 5 oraz telefonicznie pod nr tel. 65 5186 912.

11) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu), przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty, bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn. W takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim Oferentom.

12) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla.


7. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, nr tel.: (065) 5180-003, e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl.

- u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FS-LUBLIN ŻUK A 15 C, znak sprawy: ZP.7011.3.2019.KA prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego;

- W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
do informacji publicznej; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu; niepodanie określonych danych uniemożliwia udział w w/w postępowaniu; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

* prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


8. Załączniki:

1) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

2) Projekt umowy sprzedaży – Załącznik nr 2.ZATWIERDZAM:

Z up. Burmistrza Śmigla

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Marcin Jurga [1]UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2]UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego