W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalistę w Wydziale Promocji i Projektów w Urzędzie Miejskim Śmigla

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Magdalena Grochowa, Czacz
Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego naboru w formie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na specjalistę w Wydziale Promocji i Projektów Urzędu Miejskiego Śmigla, Komisja wyłoniła kandydata do zatrudnienia Panią Magdalenę Grochową. Komisja po przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że Pani Magdalena Grochowa spełnia wszystkie niezbędne wymagania wymienione w ogłoszeniu oraz posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na powyższym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalistę w Wydziale Promocji i Projektów w Urzędzie Miejskim Śmigla
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ ŚMIGLA 
ogłasza 
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Specjalistę w Wydziale Promocji i Projektów 
w wymiarze pełnego etatu Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 

I. Stanowisko urzędnicze: specjalista w Wydziale Promocji i Projektów

II. Wymagania niezbędne: 
● posiadanie wykształcenia wyższego;
● udokumentowanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
● posiadanie obywatelstwa polskiego; 
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
● posiadanie nieposzlakowanej opinii; 
● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;
● wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego.


IV. Wymagania dodatkowe: 
● umiejętność interpretacji aktów prawnych oraz redagowania pism, 
● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność; 
● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji; 
● prawo jazdy kat. B; 
● wysoka kultura osobista,
● odporność na stres,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Zakres obowiązków: 
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;
2) Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych, działań społecznych oraz edukacyjnych.
3) Przygotowanie wniosków o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania dla: Urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy oraz grup nieformalnych, które nie działają dla zysku.
4) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych dot. funduszy, projektów i programów operacyjnych.
5) Realizacja zleconych przez Burmistrza projektów infrastrukturalnych, ich rozliczanie oraz sprawozdawczość.
6) Zawieranie umów wolontarystycznych.
7) Współorganizowanie imprez kulturalnych.
8) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z realizacją przydzielonych zadań.
9) Obsługa Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
10) Obsługa Programu  „Ciepłe Mieszkanie”

VI. Warunki pracy na stanowisku: 
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
3) wymiar czasu pracy: pełen etat 

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 
1) Kwestionariusz osobowy, 
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, 
3) oświadczenie: 
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
- oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp. 


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6.06.2024 r. roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Promocji i Projektów - nie otwierać ”: 
a) osobiście w godzinach pracy urzędu, 
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906


IX. Informacje dodatkowe: 
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla. 
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.                                                                                                     

Załączniki

Powiadom znajomego