W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji – Biuro Podatków, Opłat i Windykacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Natasza Jakubowska, zam. Widziszewo
Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego naboru w formie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na referenta w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji – Biuro Podatków, Opłat i Windykacji, Komisja wyłoniła kandydatkę do zatrudnienia Panią Nataszę Jakubowską. Komisja po przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że Pani Natasza Jakubowska spełnia wszystkie niezbędne wymagania wymienione w ogłoszeniu oraz posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na powyższym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji – Biuro Podatków, Opłat i Windykacji
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta
w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji
– Biuro Podatków, Opłat i Windykacji


Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze: referent w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji – Biuro Podatków, Opłat i Windykacji


II. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie wykształcenia wyższego;
2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
8. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym;

IV. Wymagania dodatkowe:
1. mile widziane doświadczenie w samorządzie;
2. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
3. umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących ustawy ordynacji podatkowej, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym i kodeksu postępowania administracyjnego;
4. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
5. samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;
6. umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
7. odporność na stres.


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;
2. Prowadzenie spraw z wymiarem podatku rolnego i leśnego;
3. Prawidłowe obliczanie należności dotyczących podatku rolnego i leśnego;
4. Prowadzenie ewidencji podatników w/w podatków;
5. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatku rolnego i leśnego;
6. Przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie dochodów;
7. Kontrola dokumentacji podatkowej, gromadzenie i przechowywanie oraz badanie poda względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
8. Dokonywanie zmian decyzji podatkowych;
9. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów w zakresie podatku rolnego i leśnego;
10. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników;
11. Prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem ulg oraz odroczeń terminów płatności, rozłożeniem na raty należności podatkowych;
12. Przeprowadzanie kontroli podatników poda względem prawidłowości i powszechności opodatkowania;
13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.
14. Wykonywanych innych zadań służbowych na zleconych przez przełożonych.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1. miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel,
2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
3. wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę, praca w podstawowym systemie czasu pracy, w godzinach od 7:00 do 16:00 w poniedziałki, od 7:00 do 15:00 od wtorku do czwartku, od 7:00 do 14:00 w piątki,
4. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.


VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (kopie świadectw pracy, oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu),
3. oświadczenie kandydata:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
4. podpisana klauzula informacyjna,
5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji,
6. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kwalifikacje itp.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 21 czerwca 2023 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Finansów, Budżetu i Windykacji – Biuro Podatków, Opłat i Windykacji - nie otwierać”:
a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906.


VIII. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.

Załączniki

Powiadom znajomego