W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na stanowisko Dyrektora szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Tadeusz Ilmer
Uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 574/23 Burmistrza Śmigla z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie, zmieniona zarządzeniem nr 577/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r., w drodze tajnego głosowania wyłoniła kandydaturę Pana Tadeusza Ilmera, na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie, zgodnie z procedurą określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428).
Szczegóły
Stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie
Miejsce pracy ul. Szkolna 6, 64-030 Stare Bojanowo
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ  ŚMIGLA
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W STARYM BOJANOWIE

ul. Szkolna 6, 64-030 Stare Bojanowo

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać niżej wymienione dokumenty:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  

      niebędącej nauczycielem;

3)   oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 1 pkt 3) ww. rozporządzenia: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskie, na kierunku filologia polska, lub dyplomu potwierdzającego prawo o wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 342) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie” w terminie 18 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 31 marca 2023 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel do godz. 13°° lub pisemnie. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego Śmigla. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki oferty.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śmigla.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

Powiadom znajomego