W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Infrastruktury

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W związku z brakiem wpływu ofert w terminie do 29 marca 2022 r. do godz. 15:00 na wolne stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury ogłoszonego przez Burmistrza Śmigla 15 marca 2022 r. przedkładam informację o pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Infrastruktury
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta
w Wydziale Infrastruktury


Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel


I. Stanowisko urzędnicze: referent w Wydziale Infrastruktury


II. Wymagania niezbędne:
 posiadanie wykształcenia wyższego administracyjnego lub technicznego,
 udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy;
 posiadanie obywatelstwa polskiego;
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo budowlane.


III. Wymagania dodatkowe:
 umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego
 zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;
 umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
 znajomość języka obcego;
 biegła znajomość pakietu MS – OFFICE;
 biegła znajomość programu AutoCad;
 prawo jazdy kat. B;
 odporność na stres.


IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.
2) Zarządzanie, utrzymanie i ewidencja dróg gminnych.
3) Administrowanie drogami wewnętrznymi oraz ich utrzymanie.
4) Załatwianie spraw związanych z nadawaniem kategorii dróg.
5) Nadzór nad strefą ograniczonego postoju.
6) Dokonywanie zmian w organizacji ruchu drogowego.
7) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
8) Uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.
9) Przygotowywanie planów wraz z szacowaniem kosztów w zakresie budowy i remontów dróg będących własnością gminy.
10) Koordynowanie i realizacja zadań w zakresie budowy, remontów i ochrony dróg.
11) Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych w odniesieniu do dróg przebiegających przez gminę.
12) Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych opracowań, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw i usług.
13) Wybór wykonawców robót, usług i dostaw w zakresie drogownictwa poza procedurą zamówień publicznych.
14) Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych w zakresie drogownictwa.
15) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji drogowych z źródeł zewnętrznych.
16) Kontrolowanie realizacji, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie do eksploatacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie drogownictwa.
20) Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.
21) Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy.
22) Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze.
3) wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę, praca w podstawowym systemie czasu pracy – w godzinach od 7:00 do 16:00 w poniedziałki, od 7:00 do 15:00 od wtorku do czwartku, od 7:00 do 14:00 w piątki.
4) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie kandydata:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji,
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kwalifikacje itp.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 29.03.2022 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury - nie otwierać”:
a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906.


VIII. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.

Śmigiel, dnia 15.03.2022 r.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Załączniki

Powiadom znajomego