W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Nabór na Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu
Miejsce pracy Zespół Szkół w Czaczu, ul. Parkowa 2, 64-030 Czacz
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZACZU
ul. Parkowa 2, 64-030 Czacz1.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce;

2)   ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskał:

a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, 

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)   nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity               Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

11)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.    Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.

3.    Do konkursu może przystąpić także:

1)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

2)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej,

3)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 263), 

- spełniający wymagania określone w pkt. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

4.    Do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                 o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5)  spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt  2, 5,6,8, 10 i 11.

5.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać niżej wymienione dokumenty:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  

      niebędącej nauczycielem;

3)   oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3): świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskie, na kierunku filologia polska, lub dyplomu potwierdzającego prawo o wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu” w terminie 19 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel do godz. 15°° lub pisemnie. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego Śmigla. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki oferty.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śmigla.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni pisemnie.

Załączniki

Powiadom znajomego