W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr i płac

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr i płac
Miejsce pracy Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA 

W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista do spraw kadr i płac
Nazwa i adres jednostki: 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 
Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Śmigiel

 

I. Stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw kadr i płac

 

II. Okres zatrudnienia: pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy od 1 lipca 2021. III. Wymagania niezbędne: 

posiadanie 
·         wykształcenia wyższego  i co najmniej 4-letniego udokumentowanego stażu pracy;

·         wykształcenia średniego i co najmniej 6-letniego udokumentowanego stażu pracy;

obywatelstwo polskie; 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
nieposzlakowana opinia.
 

IV. Wymagania dodatkowe: 

dobra znajomość przepisów prawa:
- ustawy Kodeks Pracy;

- ustawy Karta Nauczyciela; 

- ustawy o systemie oświaty;

- ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisów   wykonawczych;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń socjalnych;

oraz wydanych na podstawie powyższych aktów przepisów wykonawczych w celu prawidłowego funkcjonowania polityki kadrowo-płacowej;

znajomość obsługi programu PŁATNIK;
praktyczna umiejętność obsługi komputera;
znajomość programu MS Office, zasad działania programów kadrowo-płacowych, programu sprawozdawczego GUS;
odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, punktualność, kreatywność;
umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
odporność na stres;
wysoka kultura osobista.
 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

     Zakres obowiązków: 

obsługa kadrowa i płacowa szkoły, archiwizacja dokumentacji;
bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnionych  
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej 
z  rozwiązaniem stosunku pracy;
przygotowywanie umów zleceń;
wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;
nadzór nad badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP;
sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych  
i obsługowych szkoły;
przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;
obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, składek PPK, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);
obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;
kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;
obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników:
- terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego,
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym;
sporządzenie kart wynagrodzeń;
prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły;
ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;
przygotowanie zestawień pomocniczych i płacowych służących do analiz ekonomicznych i sprawozdań statystycznych, sporządzanie listy obecności pracowników A-O na każdy miesiąc, dopilnowanie wpisywania się pracowników 
w każdym dniu;
sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników szkoły na renty 
i emerytury;
prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;
sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;
planowanie wydatków budżetowych dotyczących odzieży i obuwia roboczego 
oraz odzieży ochronnej i herbaty;
współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
wypisywanie i prowadzenie czeków gotówkowych;
prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania jak: książeczki czekowe, kwitariusze przychodowe;
prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacja majątku szkoły;
sporządzenie sprawozdań SIO dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
VI. Warunki pracy na stanowisku: 

1.    miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Śmigiel; 

2.    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze;

3.    wymiar czasu pracy: pełen etat. 

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 

1.    Kwestionariusz osobowy;

2.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

3.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4.    oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  

5.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; 

6.    oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

7.    podpisana klauzula informacyjna;

8.    podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji

9.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.;

Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  11 czerwca 2021 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, nr telefonu i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac - nie otwierać ”: 

1.    osobiście w biurze szkoły Stara Przysieka Druga 34  w godzinach 7:00-15:00;

 

2.    listownie na adres Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Szkoły w Starej Przysiece Drugiej). 

Oferty, które wpłyną do Szkoły w Starej Przysiece Drugiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5122662

IX. Informacje dodatkowe: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu 
i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie 

             o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, Stara Przysieka Druga 34. 
 

 

Dokumenty kandydatów, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert kandydatów, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie, w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej przez okres najbliższych 3 miesięcy. Po tym terminie zostanę zwrócone za pośrednictwem poczty.
                                                                                                         

Dyrektor Szkoły
 /-/ mgr Małgorzata Pawłowska-Górna

 

Stara Przysieka Druga, 05 maja 2021 r.

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego