W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

Treść

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 

I. Stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym

II. Wymagania niezbędne: 

● posiadanie wykształcenia wyższego;
● czteroletni staż pracy;
● posiadanie obywatelstwa polskiego; 
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
● posiadanie nieposzlakowanej opinii; 
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawa o zapewnianiu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
● wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego.

IV. Wymagania dodatkowe: 
● umiejętność interpretacji aktów prawnych;
● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność; 
● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji; 
● znajomość języka obcego;
● wysoka kultura osobista; 
● odporność na stres. 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Zakres obowiązków: 
1)      Prowadzenie punktu informacji.
2)      Obsługa centrali telefonicznej.
3)      Przyjmowanie korespondencji, wpisywanie w książkę korespondencji przychodzącej oraz roznoszenie zadekretowanej korespondencji poszczególnym pracownikom.
4)    Dostarczanie do operatora usług pocztowych korespondencji wychodzącej z Urzędu.
5)    Ewidencjonowanie elektroniczne faktur przychodzących do Urzędu.
6)    Prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej.
7)    Prowadzenie pocztowej książki nadawczej.
8)    Obsługa kserokopiarki.
9)    Zapewnienie działania kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim Śmigla.
10)  Prenumerata czasopism oraz ich odbiór od dostawcy.
11)  Przygotowywanie kosztorysu zakupu podstawowych materiałów biurowych w celu określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego.
12)  Zamawianie środków czystości na potrzeby urzędu oraz materiałów biurowych.
13)  Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oszacowania wartości zamówień publicznych związanych z zakupem materiałów biurowych oraz usługami pocztowymi.

VI. Warunki pracy na stanowisku: 
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
3) wymiar czasu pracy: pełen etat 

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 
1) Kwestionariusz osobowy, 
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, 
3) oświadczenie: 
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
- oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp. 


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 marca 2021 roku w zamkniętej kopercie 
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym - nie otwierać ”: 

a) osobiście w godzinach pracy urzędu, 
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906

IX. Informacje dodatkowe: 
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla. 
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane