W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGIELA

PROCEDURA

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

2. Zgodę właściciela/i  nieruchomości z której mają być usunięte drzewa lub krzewy - w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości - zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody)

3. Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności,  o której mowa w art. 83 ust. 4, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) - dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządów wspólnot mieszkaniowych

4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany np. w przypadku budowy domu jednorodzinnego) - określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, (art. 83b ust. 1, pkt 8 ustawy o ochronie przyrody)

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej (art. 83b ust. 1, pkt 9a ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku gdy wnioskodawca planuje dokonać nasadzeń zastępczych

6. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1, pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie drzew lub krzewów

7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 - jeżeli zostało wydane (art. 83 b, ust. 1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody)

8. Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotyczącą odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy – dotyczy wniosku złożonego przez właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy)


Kto może załatwić sprawę:

Posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  pok. nr 12, tel. 65 5186 907

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Opłaty:

  • Brak opłat za wydanie decyzji,
  • 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenia dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Tryb odwoławczy:

  • w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji,
  • odwołanie należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Burmistrza Gminy Śmigiel.

Podstawa prawna:

1. art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r, poz. 142 ze zm.),

2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm).

Dodatkowe informacje:

1. Zezwolenie Burmistrza na usunięcie drzew(a) lub krzewu(ów) nie jest wymagane m.in. w przypadku:

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

• krzewów na terenach, które nie pełnią funkcji publicznej, pokrytych roślinnością pełniącą funkcje

ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin (np. ogrody przydomowe),

• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

• drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach,

• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby , klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w tym przypadku konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew,

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

• drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez osoby lub inne podmioty, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot.

2. W przypadku składania wniosku przez współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy wszystkich współwłaścicieli.

3. Przed wydaniem decyzji dokonywane są oględziny wnioskowanego o usuniecie drzewa lub krzewu w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych oraz w celu oceny zasadności usunięcia drzewa lub krzewu.

4. Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać uzależnione od przesadzenia drzewa lub krzewu w miejsce  wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może wiązać się z naliczeniem posiadaczowi nieruchomości opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Data aktualizacji:

2018.07.31

Druk/wniosek

 

Załączniki

Powiadom znajomego