W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGIEL

PROCEDURA

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Aktualny odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, wydany przez Sąd Rejonowy Kościanie.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że jest się następcą prawnym uprawnionego użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego).

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Przekształcenie przysługuje:

1. Osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005 r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym

2. Osobom fizycznym i prawnym, będącym w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005 r.) właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym, (przepisy ustawy stosuje się również do właścicieli lokali, którzy nabyli udział w użytkowaniu wieczystym także po dniu 13.10.2005 r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy).

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 13, tel. 65 5186 918

Termin załatwienia sprawy:

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, termin załatwienia sprawy określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1. 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Opłata za przekształcenie:

2. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Ustalona w decyzji opłata z tytułu przekształcenia – stanowi różnicę wartości prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Śmigla

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm).

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 2 ust. 2 „Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. Rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności - zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 ww. ustawy - opłatę rozkłada się, na wniosek jest użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku rozłożenia opłaty na raty, celem zabezpieczenia należności ustanowiona zostanie hipoteka. Koszty związane z wpisem i wykreśleniem hipoteki ponosi wnioskodawca.

Data aktualizacji:

2018.07.31

Druk/wniosek

 

Załączniki

Powiadom znajomego