W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Wersja strony w formacie XML

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-06

Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wykreślenie z Rejestru – w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (http://empatia.mpips.gov.pl/)

II. Kto może załatwić sprawę:

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 24

Tel. 655186906

IV. Termin załatwienia sprawy:

Brak

V. Opłaty:

Brak

VI. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.)

VII. Dodatkowe informacje:

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;

2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;

6) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

VIII. Data aktualizacji i osoba sporządzająca:

13.06.2018 r. Danuta Szczepaniak

IX. Druki:

http://empatia.mpips.gov.pl/


Niniejszym informujemy, że administratorem Pana*/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.
 
W Gminie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl.
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Panu* / Pani* odpowiedzi na skargę - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119; zwane dalej „RODO”).
 
Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym wypadku obowiązek Administratora w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. z 2018 roku, poz. 603). 
 
Udostępnienie przez Pana* / Panią* w/w danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Brak podania wskazanych powyżej danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane osobowe przechowywane będą przez czas: wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora; w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – kat A, przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
 
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Administratora danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia – o ile takie uprawnienia wynikają wprost z przepisów RODO. Ponadto przysługuje Panu* / Pani* prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi względem Pana* / Pani*. 
 
Nie przysługuje Panu* / Pani * prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 
 
Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się* / zapoznałam się* z treścią podanych powyżej informacji.
 
 
………………………………………………………………………………
  (data, imię i nazwisko)                *niepotrzebne skreślić 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane