W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wniosek o wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-04

Wniosek o wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis – w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (http://empatia.mpips.gov.pl/)

2. Decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

3. Decyzja Państwowej Inspektora Sanitarnego lub opinia Burmistrza w przypadku klubu dziecięcego

4. Zaświadczenie o niekaralności (jeżeli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)

5. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

II. Kto może załatwić sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 24

Tel. 655186906

IV. Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

V. Opłaty:

Opłata za wpis wynosi 1000,00 zł. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Bank Spółdzielczy w Śmiglu 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

„Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

VI. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.)

VII. Dodatkowe informacje:

1) Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów lub uwierzytelnione kopie. Dokumenty dołącza się w formie elektronicznej.

2) W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Śmigla może żądać dodatkowych dokumentów: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

3) Jeżeli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Śmigla odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

4) Rejestr żłobków i klubów dziecięcych publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

VIII. Data aktualizacji i osoba sporządzająca:

13.06.2018 r. Danuta Szczepaniak

IX. Druki:

http://empatia.mpips.gov.pl/


Niniejszym informujemy, że administratorem Pana*/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.
 
W Gminie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl.
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Panu* / Pani* odpowiedzi na skargę - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119; zwane dalej „RODO”).
 
Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym wypadku obowiązek Administratora w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. z 2018 roku, poz. 603). 
 
Udostępnienie przez Pana* / Panią* w/w danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Brak podania wskazanych powyżej danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane osobowe przechowywane będą przez czas: wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora; w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – kat A, przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
 
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Administratora danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia – o ile takie uprawnienia wynikają wprost z przepisów RODO. Ponadto przysługuje Panu* / Pani* prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi względem Pana* / Pani*. 
 
Nie przysługuje Panu* / Pani * prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 
 
Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się* / zapoznałam się* z treścią podanych powyżej informacji.
 
 
………………………………………………………………………………
  (data, imię i nazwisko)                *niepotrzebne skreślić 

Powiadom znajomego