W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły/ośrodka

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-02

Zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły/ośrodka

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zapewnienie dowozu dziecka do szkoły/ośrodka

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych.


II. Kto może załatwić sprawę:

Rodzice ucznia lub opiekunowie prawni

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 24

Tel. 655186906

IV. Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

V. Opłaty:

Brak

VI. Tryb odwoławczy:

Brak

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.)

VIII. Dodatkowe informacje:

Brak

IX. Data aktualizacji i osoba sporządzająca:

13.06.2018 r. Danuta Szczepaniak

X. Druki:

1. Wniosek + klauzula


KLAUZULA INFORMACYJNA – zapewnienie dowozu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie Śmigiel na podstawie ustaw w celu wypełniania ciążących na niej obowiązków prawnych, w szczególności w celu sporządzenia i realizacji umowy o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka oraz jego rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym. 
 4. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996).  
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające, którym zostaną zlecone do wykonania przez Administratora określone czynności, a także inni odbiorcy danych np. kurierzy (placówki pocztowe), kancelarie prawne lub instytucje upoważnione na mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani osób trzecich.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przez 5 lat. – kat BE5. Następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Śmigla przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu względem ihc przetwarzania - o ile uprawnienia takie wynikają wprost z przepisów RODO.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku (warunkiem ustawowym). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.

Data: Podpis:

Załączniki

Powiadom znajomego