W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów
 kształcenia młodocianych pracowników

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz.59 ze zm);
 2. Ustawa z dnia 27  czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1257)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U  z 2014 r. poz. 232 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2017 r. poz. 1644 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2017 r. poz. 622);
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2016  r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U z 2016 r. poz. 1876 ze zm.);
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

 

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego Śmigla informuje, że zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, potwierdzenie zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika;
 2. kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 3. świadectwo pracy młodocianego – gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców;
 4. kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie na temat wszelkiej innej pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
 7. Inne dokumenty na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty niezbędne do ich wyjaśnienia;
 8. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Kopie dokumentów, o których mowa wyżej,  powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą oraz pieczęcią i podpisami pracodawcy.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym, pok. 23, lub pod numerem telefonu 65 6186 908 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

klauzula RODO pdf, 323 kB

Powiadom znajomego