W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zgłoszenie urodzenia dziecka

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – XIII

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Kto może załatwić sprawę

 • Matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych).
 • Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika. Wówczas wymaganej jest złożenie stosownego pełnomocnictwa

Wymagane dokumenty

 • Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:

- dowody osobiste rodziców (do wglądu).

 • Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):

- dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 • Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca):

- obecność obojga rodziców,

- dowody osobiste rodziców (do wglądu).

 • Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji:

- dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 • Dla dziecka gdy matka jest wdową:

- dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 

Kierownik USC w celu weryfikacji danych pozyskuje w własnym zakresie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Śmiglem) - przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza Śmiglem) - gdy stan cywilny matki dziecka to panna,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Śmiglem) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji - gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca w separacji, bądź sentencję prawomocnego wyroku rozwodowego lub orzeczonej separacji,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały miejsce poza Śmiglem) - gdy stan cywilny matki dziecka to wdowa

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

 

Opłaty

Zgłoszenie urodzenia nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. Akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych.


Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:

 • 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia 
 • 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia się dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia.
 • W formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl

Termin przekazania:     

karty urodzenia – 3 dni od dnia sporządzenia
karty martwego urodzenia - 1 dzień od dnia jej sporządzenia


Tryb odwoławczy

 • Od zgłoszenia urodzenia tryb odwoławczy nie występuje.
 • Tryb odwoławczy występuje w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka w przypadku kiedy kierownik USC wyda decyzję o:

- odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia (imion) w formie zdrobniałej, mające charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazującego na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem imienia)

- odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia i samodzielnie wybierze dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu celem sporządzenia aktu urodzenia (w akcie urodzenia będzie  zamieszczona adnotacja o wyborze imienia z urzędu)

 • Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia (imion) dla dziecka i nadaniu mu z urzędu i mienia (imion) przysługuje odwołanie, które wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urodzenie zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpiło urodzenie przedkładając kartę urodzenia (jest to dokument medyczny potwierdzający urodzenie który otrzymuje osoba uprawniona do zgłoszenia urodzenia).

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903

 

Uwagi

W terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym akcie.


Nadanie numeru PESEL i zameldowanie:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do posiadania numeru PESEL)powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Uznanie ojcostwa:

Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub unieważnienia (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone) ustalenie ojcostwa może nastąpić:

- przez uznanie ojcostwa

- albo na mocy orzeczenia sądu

Uznanie ojcostwa – to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

Informacje uzupełniające

Wybór imienia (imion) dla dziecka, które zostanie wpisane do aktu urodzenia leży w gestii rodziców, ponieważ jest atrybutem władzy rodzicielskiej.

Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie. Nie istnieje żadna sformalizowana lista imion, które mogą zostać nadane dziecku, ale prawo przewiduje pewne ograniczenia w tym względzie.

Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka:

- nie więcej niż 2 imiona

- imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego nie może to być imię w formie zdrobniałej.

Jest możliwość wyboru imienia (imion) obcego niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka; może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci.

 

 Podstawa prawna

Art. 52-62 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.poz. 2064 ze zmianami)
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r. poz.682 ze zmianami)
Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1219).
Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 657 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tekst jednolityDz. U. z 2015 r. poz. 1984).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.2064 ze zmianami)

Załączniki

Powiadom znajomego