W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – XI

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM

Kto może załatwić sprawę

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

 

Wymagane dokumenty

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dokumenty tożsamości (dowód osobisty).
 2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Kierownik USC w celu weryfikacji danych w własnym zakresie pozyskuje odpisy aktów:

a) odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;

b) odpis aktu małżeństwa z  wzmianką o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;

c) odpis aktu zgonu wraz z odpisem aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to wdowiec/wdowa

 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa :
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
 • Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta morze zawrzeć małżeństwo.

Opłaty

 • 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 • Zaświadczenie nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie otrzymuje się w czasie nie dłuższym niż 10 dni. Termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od uzyskania przez kierownika USC dokumentów stanu cywilnego sporządzonych przez inne urzędy stanu cywilnego w celu weryfikacji informacji w zapewnieniu.
Zaświadczenie wydaje wybrany, przez zainteresowanych, kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydając zaświadczenie informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

 • Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • W terminie nie wcześniej niż sześciu miesięcy przed planowanym terminem ślubu w Kościele osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego po wydanie im „Zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC jest wydawany 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa, który małżonkowie mogą odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.

Informacje uzupełniające

 • Udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.
 • Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie. Nupturienci zgodnie oświadczają o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 •  Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 
 • Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.
 • W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Podstawa prawna

Art. 81 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2064 ze zmianami)
Art. 1 §2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 782 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.1044)

Załączniki

Powiadom znajomego