W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uznanie ojcostwa

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC - VI

UZNANIE OJCOSTWA

 

Kto może załatwić sprawę

Rodzice dziecka.

 

Wymagane dokumenty

1)    Uznanie ojcostwa dziecka poczętego przed porodem

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)
 • dokument potwierdzający ciążę tj.  zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

2)    Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka podczas sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)
 • karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

3)    Uznanie ojcostwa po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z dokumentem tożsamości  lub innym  dokumentem ze zdjęciem np. legitymacja szkolna

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.


Miejsce załatwienia sprawy / osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju. Urząd Stanu Cywilnego je pozyskuje w własnym zakresie w przypadku:

 • matki panny - odpis aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w  Śmiglu);
 • matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Śmiglem) z adnotacją o jego rozwiązaniu;
 • matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Śmiglem);

 

Informacje uzupełniające

 1. Uznania można dokonać przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski, przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 2. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
 3. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
 5. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
 6. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 7. W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 8. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 9. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.
 10. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.
 11. Kierownik USC wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

 

Podstawa prawna

Art. 63 - 65 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 2064 ze zmianami)
Art. 62, art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zmianami).


Załączniki

klauzula RODO pdf, 398 kB

Powiadom znajomego