W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA

RNP.XII.04

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. 2 egz. mapy zasadniczej lub katastralnej 1:500 bądź 1:1000, pokrywające nieruchomość objętą wnioskiem oraz obszar niezbędny do analizy - min. trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniej niż 50 m wokół przedmiotowej nieruchomości. Na 1 egz. mapy należy wykreślić propozycje usytuowania projektowanych obiektów, przebieg inwestycji liniowej, granice terenu inwestycji (w stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapy w skali 1:2000).

3. Kserokopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Zagwarantowanie, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (np. zapienienia dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków lub kserokopia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej), w przypadku gdy jest ono wymagane.

5. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.

Kto może załatwić sprawę:

Decyzje decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wydaje się na wniosek inwestora. Nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości na której inwestycja ma być zrealizowana.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zamówień Publiczny i Planowania Przestrzennego  pok. nr 6, tel. 65 5186904

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania. Do określonego powyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (wg. art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego)

Opłaty:

107,00 zł -za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

17,00 zł -za pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

1. Zwalnia się z opłaty skarbowej:

a. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. j.t. z 2015 poz. 783 ze zm).

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji, które należy zaadresować na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54,
64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Burmistrza Śmigiel

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zn.).

Dodatkowe informacje:

Wniosek winien zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy (nazwa instytucji), adres, telefon lub inną formę kontaktu,

2. kwalifikację robót budowlanych (budowa, przebudowa, montaż, remont) oraz określenie przedmiotu inwestycji,

3. charakterystykę inwestycji obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej, oraz przeznaczenia obiektów budowlanych.
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego