W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zarządzenie nr 469/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Śmigla
z dnia
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Robaczynie oraz powołania Komisji Przetargowej
zmienione przez 483/22
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 479/22

Zarządzenie Nr 469/22

Burmistrza Śmigla

z dnia 04 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż na własność nieruchomości gruntow
ych, niezabudowanych, położonych w Robaczynie oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) zarządzam,
co następuje:

 

 • 1.

 

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Robaczynie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik
Nr 1 do zarządzenia.

 

 • 2.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu oraz na stronie internetowej i w BIP-ie urzędu.

 

 • 3.

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych
w następującym składzie:

Przewodniczący – Marta Szulc

Członkowie:

 • Joanna Szudra
 • Rafał Szumacher
 • Kamil Dworczak

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 469/22

Burmistrza Śmigla z dnia 04 sierpnia 2022 r.  

                                     

OGŁOSZENIE

Burmistrz Śmigla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych:

 

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

Postąpienie z VAT-em nie mniej niż [zł]

Termin wniesienia opłaty i zasada jej aktualizacji

Nieruchomość składająca

się z działek

nr geod.

77/1 i 76

0,1352

PO1K//00032121/6

PO1K/00033111/0

Robaczyn

Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na nieruchomości nr geod. 77/1 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Działka o kształcie zbliżonym do regularnego, zlokalizowana jest na terenie ze spadkiem poziomu. 

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

Opłata za nabycie nieruchomości wylicytowana w przetargu musi zostać wniesiona przed zawarciem aktu notarialnego. Opłata nie jest aktualizowana

 

77/2

0,1352

PO1K/00032121/6

Robaczyn

Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, w części (przy granicy z drogą) poprowadzona została nad przedmiotową nieruchomością napowietrzna linia elektroenergetyczna, przy granicy działki rośnie pojedyncze drzewo. Działka o kształcie regularnym, zlokalizowana jest na terenie z łagodnym spadkiem poziomu. 

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

jw.

77/3

0,1352

PO1K/00032121/6

Robaczyn

Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka o kształcie regularnym, zlokalizowana jest na terenie z łagodnym spadkiem poziomu. 

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

jw.

77/4

0,1352

PO1K/00032121/6

Robaczyn

Działka niezabudowana, nieużytkowana, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, droga nie jest urządzona. Teren lokalizacji wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej – światłowód, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, pobudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna, sieć gazowa oddalona. Działka o kształcie regularnym, zlokalizowana jest na terenie łagodnym.

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

jw.

77/5

0,1352

PO1K/00032121/6

Robaczyn

jw.

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

jw.

77/6

0,1349

PO1K/00032121/6

Robaczyn

jw.

97.500,-

+ 23%VAT

1.200,-

jw.

 

Dział III i IV księgi wieczystej PO1K/00032121/6 oraz PO1K/00033111/0 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje do 07.03.2023 roku.

Gmina Śmigiel sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
na własny koszt.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 21 lipca 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Śmiglu  (pokój Nr 14)

 1. Dla działki nr geod. 77/1 i 76 położonej w Robaczynie o godz. 8.30,
 2. Dla działki nr geod. 77/2 położonej w Robaczynie o godz. 9.30,
 3. Dla działki nr geod. 77/3 położonej w Robaczynie o godz. 10.30.
 4. Dla działki nr geod. 77/4 położonej w Robaczynie o godz. 11.30,
 5. Dla działki nr geod. 77/5 położonej w Robaczynie o godz. 12.30.
 6. Dla działki nr geod. 77/6 położonej w Robaczynie o godz. 13.30.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

 1. Dla działki nr geod. 77/1 i 76, położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł,
 2. Dla działki nr geod. 77/2 położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł,
 3. Dla działki nr geod. 77/3 położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł,
 4. Dla działki nr geod. 77/4, położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł,
 5. Dla działki nr geod. 77/5 położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł,
 6. Dla działki nr geod. 77/6 położonej w Robaczynie: 15.000,00 zł.

w pieniądzu, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie
do 06 września 2022 roku.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 

Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (65) 5 186 918 (pokój nr 13).

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

                       

 

Powiadom znajomego