W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zarządzenie nr 468/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Śmigla
z dnia
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Śmiglu przy ulicy Mickiewicza 20 oraz Powołania Komisji Przetargowej
zmienione przez 478/22
 
Zarządzenie Nr 468/22
Burmistrza Śmigla
z dnia 04 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Śmiglu przy ulicy Mickiewicza 20
oraz Powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) zarządzam,
co następuje:

 

  • 1.

 

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 2, znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

  • 2.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu oraz na stronie internetowej i w BIP-ie urzędu.

 

  • 3.

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych
w następującym składzie:

Przewodniczący – Marta Szulc

Członkowie:

  • Joanna Szudra
  • Rafał Szumacher
  • Kamil Dworczak

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/22 Burmistrza Śmigla z dnia 04 sierpnia 2022 r.

                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy
ul. Mickiewicza 20, na działce oznaczonej nr geod. 976 o pow. 0.1000 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034478/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Położenie

Nr

KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

Termin wniesienia opłaty i zasada jej aktualizacji

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

powierzchnia mieszkalna z pomieszczeniami przynależnymi

[m2]

udział lokalu w częściach wspólnych

lokalu z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie

1

2

3

4

5

6

9

Śmigiel

ul. Mickiewicza 20/2

PO1K/00034478/7

976

0,1000

108,69

10869/61389

100.000,-

Opłata za nabycie nieruchomości musi zostać wniesiona przed zawarciem aktu notarialnego. Opłata nie jest aktualizowana

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze składa się z:

Przedpokoju, korytarza, kuchni, łazienki i pokoju o łącznej pow. 57,55 m2. Do ww. lokalu przynależy: piwnica, strych, budynek gospodarczy nr 2 (segment prawy) i dobudówka

do budynku gospodarczego nr 2  o łącznej pow. 51,14 m2.

Księga wieczysta KW nr PO1K/00034478/7, prowadzona dla ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do dnia 08.06.2023 roku.

Dla działki nr geodezyjny 976 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

Przedmiotowy lokal można będzie oglądać na miejscu dnia 05 września 2022 roku
w godzinach 15:00 do 16:00. Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2022 o godz. 8.00,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu  (pokój Nr 14).
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10.000,00 zł, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu
nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 06 września 2022 roku. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem
3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.000,- zł. Aby przetarg był ważny musi
być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. 65 5186918 (pokój nr 13).

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

Powiadom znajomego