Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Śmigiel nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

§ 1.

  1. Procedura jest adresowana do organizatorów jednorazowych lub cyklicznych imprez kulturalnych,  artystycznych lub rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych.
  2. W przypadku imprez cyklicznych należy złożyć jeden wniosek uwzględniający wszystkie wydarzenia.

§ 2.

Organizator imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia składa
w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Miejskiego Śmigla (pokój nr 1) zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Śmigiel nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Formularz zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 3.

Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, poprzez przyjęcie i sprawdzenie zgłoszenia oraz załączników, ich zaewidencjonowanie.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

§ 4.

Po złożeniu zawiadomienia, Organ może zażądać od Organizatora dodatkowych dokumentów:
a)       Zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań w przypadku pomieszczeń, obiektów lub miejsc w których odbywają się imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowo-rekreacyjne oraz urządzeń technicznych używanych przy organizowaniu tychże imprez,
b)      Uzgodnienia z zarządcą drogi, jeśli organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania
z dróg (drogi gminne – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego Śmigla – pokój nr 4, drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, drogi wojewódzkie – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Poznań),
c)       Uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, jeśli w ramach  imprezy jest zorganizowany pokaz
z użyciem materiałów pirotechnicznych lub tzw. „lampionów szczęścia”,
d)      Uzgodnienia z sanepidem, jeśli przewiduje się wprowadzenie żywienia poza punktami
i formami żywienia zbiorowego posiadającymi stosowne zezwolenia sanitarne,
e)        Zgody właściciela/administratora terenu (nie dotyczy imprez realizowanych na terenie lub
w obiekcie własnym).

§ 5.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 25. 10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.).

§ 6.

  1. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
  2. Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

§ 7.

W postępowaniu nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

§ 8.

Postępowanie nie podlega opłatom skarbowym.

§ 9.

Szczegółowe informacji w zakresie procedury można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Śmigla, pokój nr 21 (piętro), tel. 65 518 69 11, e-mail: mmajer@smigiel.pl.Załączniki:

formularz zawiadomienie o imprezie niemasowej.doc
formularz zawiadomienie o imprezie niemasowej.pdf