W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

Klauzula informacyjna  Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ulicy Kościańskiej 1

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel, 

b)      telefonicznie: (65) 518 09 69,

c)       e-mail:  ops@smigiel.pl

Inspektor ochrony danych

  1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: ops@smigiel.pl

Cele i podstawy przetwarzania

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a)       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

b)      wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

c)       wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

d)      wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

e)       realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

f)       realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

g)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

h)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” 

i)        realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

j)        realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

k)      realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 

l)        realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

m)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

n)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

o)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

p)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

q)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

r)       realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

s)       realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

t)      realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Odbiorcy danych osobowych

  1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

a)       podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w OPS w Śmiglu

b)      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

c)       podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Urząd Miejski Śmigla; Policja; Prokuratura; Sądy; Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Urząd Skarbowy; Towarzystwo Ubezpieczeniowe

d)      instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

  1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.0.553 t.j. ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)

c)       prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d)       prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

e)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)

f)        prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

a)       podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

b)      podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 c) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego