W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2022 roku.

 

Burmistrz Śmigla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2022 roku. 
I.      Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresu rozwoju sportu: 

1.     realizacja programów szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, 

2.     zakup sprzętu sportowego oraz indywidualnej odzieży sportowej, 

3.     pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, 

4.     pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych.

 

II.    Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 285 000,00zł. III.  Termin realizacji zadania: 
1 stycznia 2022 r. – 30 listopada 2022 r. 

 

IV. Warunki merytoryczne i finansowe konkursu: 

1.     Wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) nie należący do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Śmigiel prowadzi działalność sportową. 

2.     Udział własny oferenta wynosi minimum 8% ogólnej wartości projektu 
w postaci środków finansowych własnych. 

3.     Oferent na zakup sprzętu sportowego oraz indywidualnej odzieży sportowej nie może przeznaczyć więcej niż 20% środków z dotacji. 

4.     Oferent winien wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy kwalifikacji, doświadczeń kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania. 

5.     W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona), nie zmieniać układu pytań, jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta należy napisać nie dotyczy. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Oferta powinny być podpisana przez osoby upoważnione. 

6.     Realizacja zadania nie może być dokonywana przez przedmiot nie będący strona umowy. 

7.     Od adresatów zadania oferent nie może pobierać dodatkowych opłat. 

8.     Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania brane będą po uwagę następujące kryteria: 

a.      wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania będzie punktowana w następujący sposób: 
do 15 tys. zł – 3 punkty 
powyżej 15 tys. zł do 20 tys. zł – 2 punkty 
powyżej 20 tys. zł do 35 tys. zł – 1 punkt 
powyżej 35 tys. zł – 0 punktów b.     wysokość finansowych środków własnych deklarowanych przez oferenta będzie punktowana w następujący sposób: 

8% - 0 punkt 
powyżej 8% do 15% - 1 punkty 
powyżej 15% do 20% - 3 punkty 
powyżej 20% do 25% - 4 punkty 
powyżej 25% - 5 punktów 

 

Rodzaj kryterium i ocena punktowa:

 

a.      znaczenie zadania dla Gminy Śmigiel, 0-5 

b.     zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 2 niniejszej uchwały, 0-1 

c.      wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Śmigiel, 0-5 

d.     dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez wnioskodawcę, 0-3 

e.      wyniki sportowe uzyskane w roku poprzednim, 0-5 

f.      ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 0-3 

g.     ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, 0-3 

h.     analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji. 0-3 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 36 
Liczba punktów wymagalnych: 18 
Liczba uzyskanych punktów stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez oceniających 

 

9.     Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych: 

a.      złożenie oferty po wymaganym terminie, 

b.     złożenie błędnie wypełnionej oferty, 

c.      złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony, 

d.     złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u. 

 

Dla ofert niekompletnych (bez wymaganych załączników) ustala się termin 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów licząc od dnia doręczenia powiadomienia.

 

10.  Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

a.      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

b.     wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom, 

c.      transfery zawodników, 

d.     zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych, 

e.      zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

f.      wydatki poniesione przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

 

11.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert. 12.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 13.  Oferty spełniające wymogi formalne będą opiniowane przez Komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Śmigla. 14.  Burmistrz Śmigla, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych. 15.  Od decyzji Burmistrza o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie. 16.  Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. 

 

V.    Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć: 

1.     w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs 2022 - Realizacja zadań z zakresu sportu” w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

2.     w siedzibie ogłaszającego konkurs: w urnie na dokumenty w holu Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6 lub przesłać pocztą na adres: 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, Urząd Miejski Śmigla. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.

 

VI.   Wymagane załączniki do oferty: 

1.     W przypadku oferenta nie podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta. 

2.     Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem). 

                                      

Załączniki

Powiadom znajomego