Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Skargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Skargi

Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r Nr 78, poz 483 ze zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).

I WYMAGANE DOKUMENTY:


Nie są wymagane

II OPŁATY:  


Brak opłat

III JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Rada Miejska Śmigla

IV MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Biuro Rady

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 25

Tel.65 5186913


V TERMIN /SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Gdy organ nie jest właściwy do rozpatrzenia – w terminie 7 dni przekazuje skargę właściwemu organowi zawiadamiając jednocześnie skarżącego
  2. Skargę załatwia w formie pisemnej jednostka odpowiedzialna bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia
  3. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art.35 kpa, urząd obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VI DRUKI

Klauzula Informacyjna


Niniejszym informujemy, że administratorem Pana*/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.
 
W Gminie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Panu* / Pani* odpowiedzi na skargę - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119; zwane dalej „RODO”).
 
Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym wypadku polegającym na obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę). 
 
Może Pan* / Pani* w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Udostępnienie przez Pana* / Panią* w/w danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania wskazanych powyżej danych uniemożliwia Administratorowi przystąpienie do realizacji procesów związanych z udzieleniem odpowiedzi na złożoną skargę.  
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane osobowe przechowywane będą przez czas: wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora; w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Administratora.
 
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Administratora danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia – o ile takie uprawnienia wynikają wprost z przepisów RODO. Ponadto przysługuje Panu* / Pani* prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi względem Pana* / Pani*. 
 
Nie przysługuje Panu* / Pani * prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 
 
Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się* / zapoznałam się* z treścią podanych powyżej informacji.
 
 
………………………………………………………………………………
  (data, imię i nazwisko)                *niepotrzebne skreślić Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij