W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista do spraw kadr i płac

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W ŚMIGLU 
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw kadr i płac

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole w Śmiglu ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel 


I. Stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw kadr i płac

 

II. Okres zatrudnienia: pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy od 1 września 2020 do 20 lutego 2021


III. Wymagania niezbędne: 

 • ukończenie wyższych studiów ekonomicznych lub uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i co najmniej 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku, bądź wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • wiedza z zakresu kadr , płac,  podatków i ubezpieczeń społecznych, 
 • znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie,

IV. Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość programu MS Office, zasad działania programów kadrowo-płacowych, programu sprawozdawczego GUS
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów oświatowych oraz Karty Nauczyciela
 • odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, punktualność, kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji
 • wysoka kultura osobista

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Zakres obowiązków: 

 1. obsługa kadrowa i płacowa przedszkola, archiwizacja dokumentacji;
 2. bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
 3. przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników przedszkola zatrudnionych  w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej z  rozwiązaniem stosunku pracy;
 4. przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;
 5. wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
 6. prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;
 7. nadzór nad lekarskimi badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP;
 8. sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych  i obsługowych przedszkola;
 9. przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;
 10. obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);
 11. obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji)
 12. terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;
 13. kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;
 14. obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników:
  - terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
  - sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym;
 15. sporządzenie kart wynagrodzeń;
 16. prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników przedszkola;
 17. ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;
 18. przygotowanie zestawień pomocniczych i płacowych służących do analiz ekonomicznych i sprawozdań statystycznych, sporządzanie listy obecności pracowników A-O na każdy miesiąc, dopilnowanie wpisywania się pracowników w każdym dniu - dbanie  o dyscyplinę i punktualność przychodzenia i wychodzenia z pracy;
 19. sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników przedszkola na renty i emerytury;
 20. prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;
 21. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;
 22. planowanie wydatków budżetowych dotyczących odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i herbaty;
 23. współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego przedszkola;
 24. wypisywanie i prowadzenie czeków gotówkowych;
 25. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania jak: książeczki czekowe, kwitariusze przychodowe;
 26. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 27. pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
 28. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Przedszkola w Śmiglu i inne prace zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika i głównego księgowego;
 29. uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacja majątku przedszkola;
 30. sporządzenie sprawozdań SIO dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku: 

1)  miejsce pracy: Przedszkole w Śmiglu ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel 

2)  rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 

3)  wymiar czasu pracy: pełen etat 


VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 

 1. Kwestionariusz osobowy, 
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 3.  oświadczenie: 

-  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

-  oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

 1. podpisana klauzula informacyjna,
 2. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji
 3. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.


 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac - nie otwierać ”: 

a) osobiście w biurze przedszkola ul. Leszczyńska 13  w godzinach 7:00-15:00, 

b) listownie na adres Przedszkole w Śmiglu, ul. Leszczyńska 13, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Przedszkola w Śmiglu). 

Oferty, które wpłyną do Przedszkola w Śmiglu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5180085

 

IX. Informacje dodatkowe: 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. 
 2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i   rozmowie kwalifikacyjnej.
 3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

     oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola w Śmiglu. 

 1. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty. 


Śmigiel, 07 lipca 2020 r.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata
 2. Klauzula informacyjna
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacjiPowiadom znajomego