W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu - Dane kontaktowe

Status prawny

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu działa na podstawie:

1)     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),

2)     ustawa z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 ze zm.),

3)     ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104),

4)     statut.


Uchwała Nr XLIV/430/06
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu
Na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska Śmigla uchwala
Statut
Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Jednostka budżetowa zwana dalej Ośrodkiem nosi nazwę Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.
§ 2
Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Śmigiel.
2. Ośrodek działa na terenie gminy Śmigiel.
§ 4
Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),
2) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 ze zm.),
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104),
4) statut.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka.
§ 5
Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Śmigiel, w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.
§ 6
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) utrzymanie i udostępnianie gminnych obiektów i urządzeń kultury fizycznej położonych na terenie Gminy Śmigiel,
2) przygotowanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych,
3) organizacja imprez sportowych,
4) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
5) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej,
6) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
7) udzielanie pomocy w administrowaniu oraz utrzymaniu obiektów radom sołeckim i klubom sportowym.
§ 7
Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów kultury fizycznej określa Rada Miejska Śmigla.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.
§ 8
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Śmigla.
2. Kierownik powoływany jest w drodze konkursu.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Śmigla.
§ 9
1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka,
3) opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie Burmistrzowi Śmigla informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.
2. Kierownik w imieniu Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 10
1. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zadania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.
2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Burmistrz na wniosek Kierownika.
§ 11
Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje kierownik w formie zarządzeń.
§ 12
1. Podczas nieobecności, kierownika zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
2. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.
§ 13
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z porządkiem pracy określa regulamin pracy.
Rozdział IV
Mienie Ośrodka.
§ 14
Mienie Ośrodka stanowią:
1. Ośrodek zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego mu na podstawie zarządzenia Burmistrza Śmigla.
2. Składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka.
3. Składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek w formie darowizn, spadków i zapisów.
§ 15
Mienie, o którym mowa w § 14 jest mieniem komunalnym i stanowi własność Gminy Śmigiel.
§ 16
Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
§ 17
1. Za mienie określone w § 14 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi kierownik Ośrodka.
2. Przepis ust.1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy.
Rozdział V
Gospodarka finansowa.
§ 18
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
§ 19
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik.
Rozdział VI
Nadzór nad Ośrodkiem.
§ 20
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Śmigla.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 21
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§ 22
Traci moc Uchwała Nr XXIX/333/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.
§ 23
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Jan JózefczakPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane