W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Promocji i Projektów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Promocji i Projektów
miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

Treść

BURMISTRZ ŚMIGLA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta w Wydziale Promocji i Projektów

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski Śmigla,
pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze:
Referent w Wydziale Promocji i Projektów


II. Wymagania niezbędne:

● posiadanie wykształcenia wyższego;

● udokumentowanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;

● posiadanie obywatelstwa polskiego;

● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

● posiadanie nieposzlakowanej opinii;

● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;

● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie

gminnym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o dostępie do informacji publicznej,

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego,

instrukcji kancelaryjnej;

● znajomość źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez samorząd terytorialny, jednostki mu

podległe i organizacje pozarządowe,

● wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego.


IV. Wymagania dodatkowe:

● umiejętność interpretacji aktów prawnych,

● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;

● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;

● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;

● znajomość języka obcego;

● prawo jazdy kat. B;

● odporność na stres.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków:

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;

2) Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych, działań

społecznych oraz edukacyjnych.

3) Przygotowanie wniosków o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania dla: Urzędu, jednostek

organizacyjnych i pomocniczych, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z

2018 r., poz. 450 ze zm.) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy oraz grup

nieformalnych, które nie działają dla zysku.

4) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych dot. funduszy, projektów i

programów operacyjnych.

5) Realizacja zleconych przez Burmistrza projektów infrastrukturalnych, ich rozliczanie oraz

sprawozdawczość.6) Przygotowywanie rocznej informacji merytorycznej o współpracy ze stowarzyszeniami i

organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy.

7) Zawieranie umów wolontarystycznych.

8) Współorganizowanie imprez kulturalnych.

9) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych

dokumentów związanych z realizacją przydzielonych zadań.


VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

3) wymiar czasu pracy: pełen etat


VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) Kwestionariusz osobowy,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

3) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz

korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) podpisana klauzula informacyjna,

5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji

6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy

specjalistyczne, studia podyplomowe itp.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 października 2019 roku w zamkniętej kopercie

z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko

Referenta w Wydziale Promocji i Projektów - nie otwierać ”:

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,

b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data

wpływu do Urzędu Miejskiego).

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906


IX. Informacje dodatkowe:

1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do

dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy

kwalifikacyjnej.

3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem

poczty.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane