W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status w trakcie rozstrzygania

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE OBECNEJ REKRUTACJIBURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

II. Wymagania niezbędne:
● posiadanie wykształcenia wyższego;
● minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
● udokumentowanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
● posiadanie obywatelstwa polskiego;
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
● wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego.

IV. Wymagania dodatkowe:
● umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska;
● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;
● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
● znajomość języka obcego;
● prawo jazdy kat. B;
● odporność na stres.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.
2) Przygotowywanie pism, opinii z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
3) Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
4) Przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
7) Realizacja gminnych zadań służących poprawie jakości powietrza w tym między innymi:
a) pomoc w osiąganiu celów Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
b) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza,
c) przygotowywanie sprawozdań rocznych wynikających z Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
d) informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach dotyczących stosowania paliw oraz instalacji i eksploatacji urządzeń grzewczych,
e) udzielanie informacji mieszkańcom o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii.
8) Nadzorowanie i koordynowanie realizacji programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program ochrony środowiska oraz ich aktualizowanie, w tym sporządzanie raportów i sprawozdań.
9) Prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
10) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z realizacją przydzielonych zadań.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
3) wymiar czasu pracy: pełen etat
VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) Kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie: - o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji 6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - nie otwierać ”:
a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906
IX. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla. 4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.
Śmigiel, 25.03.2019 r.
Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Załączniki

Powiadom znajomego