W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Informatyk

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Damian Braszak
Uzasadnienie wyboru Informuję, że w wyniku wstępnej kwalifikacji na stanowisko informatyka wymogi formalne spełnił następujący kandydat:

1. Pan Damian Braszak

Test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w poniedziałek 18 marca 2019 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim Śmigla, Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6.Śmigiel, dnia 11.03.2019 r.
Szczegóły
Stanowisko Informatyk
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

     BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka


Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze: Informatyk

II. Wymagania niezbędne:

● posiadanie wykształcenia wyższego informatycznego lub technicznego albo wykształcenia średniego i w tym wypadku również co najmniej 3 letniego stażu pracy.
● posiadanie obywatelstwa polskiego;
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

● posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznych, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;
● znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;

● doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;

● znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

IV. Wymagania dodatkowe:
● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;
● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
● znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych;
● prawo jazdy kat. B;
● odporność na stres.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;
2) Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym m.in.:

- dbałość o prawidłowe działanie i bezpieczeństwo sieci,

- sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,

- koordynacja i odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.

3) Nadzór oraz zapewnieni bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:

- zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych.

4) Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym w szczególności:

- rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu);

Monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań w tej dziedzinie w Urzędzie;

- udział w planowaniu i opracowanie kierunku rozwoju systemu informatycznego;

- nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej;

- nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd;

- inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej;

- planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego;

- nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych;

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi;

- obsługa systemów zabezpieczających przed awarią sieci energetycznej.

5) Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych.

6) Archiwizacja danych.

7) Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

8) Prowadzenie aktualnej dokumentacji systemu.

9) Techniczna obsługa monitoringu miejskiego i prowadzenie spraw związanych z jego rozszerzeniem.

10) Bieżąca kontrola legalności oprogramowania oraz właściwe zabezpieczenie danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych..

11) Obsługa techniczna biuletynu informacji publicznej.

12) Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.

13) Zapewnienie dostępu do Internetu użytkownikom.

14) Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania systemu antywirusowego.

15) Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

16) Pomoc w przygotowaniu dokumentów i plików graficznych.

17) Prowadzenie ewidencji podmiotów, którym udostępniono korzystanie z domeny smiegiel.pl.

18) Zakładanie i usuwanie oraz prowadzenie ewidencji kont poczty elektronicznej domeny smiegiel.pl.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
3) wymiar czasu pracy: pełen etat

VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) Kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) podpisana klauzula informacyjna,

5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 marca 2019 roku w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyka - nie otwierać ”:

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906

IX. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.

Śmigiel, 13.02.2019 r.


Załączniki

Powiadom znajomego