KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – IX

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Kto może załatwić sprawę

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

 

Wymagane dokumenty

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dokument tożsamości (dowód osobisty).
 2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Kierownik USC w celu weryfikacji danych w własnym zakresie pozyskuje odpisy aktów

a) odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;

b) odpis aktu małżeństwa z wzmianką o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;

c) odpis aktu zgonu wraz z odpisem aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to wdowiec/wdowa

 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa :
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
 • jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta morze zawrzeć małżeństwo.

 

Opłaty

 • 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1000 zł – opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego
 • Opłaty dodatkowej nie uiszcza się w przypadku jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Podczas składania (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
 • Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
 • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903

 

Uwagi

 • Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 • Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
 • Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC jest wydawany 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa, który małżonkowie mogą odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.

 

Informacje uzupełniające

 • Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli:
 1. jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;
 2. pozbawiona wolności;
 3. wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł.
 • Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z tymi osobami inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik USC pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.
 • Udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).
 • W momencie składania zapewnienia nupturienci zgodnie oświadczają  o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa.
 • Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 
 • W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

 

Podstawa prawna

Art. 85 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.2064 ze zmianami)
Art. 1 §1 Art.3. Art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1044)Załączniki:

klauzula RODO
Wniosek o ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego
Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa