Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r.
wspierających działania propagujące folklor poprzez taniec i muzykę ludową.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1175 ze zm.),
 • „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 1. Rodzaje zadań:
 2. wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,

 3. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje oferty zadań publicznych, których realizacja rozpocznie się nie prędzej niż 1 stycznia 2021 roku, a zakończy nie później niż 30 listopada 2021 r.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na rok 2021 - 59 000,00 zł

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 1. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2020 r. (wysokość przyznanych dotacji) – 6 000,00 zł

 2. Forma realizacji zadania: WSPARCIE/POWIERZENIE

 

 1. Termin i sposób składania ofert:
 2. oferty należy składać do dnia 12.2020 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs 2021 – folklor” w urnie na dokumenty mieszczącej się w holu Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Decyduje data wpływu.
 3. oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania,
 4. do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. w przypadku rejestracji podmiotu w innym rejestrze niż Krajowy Rejestr Sądowy - odpisu z rejestru lub ewidencji potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu - Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(- ów),
 5. w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
 6. należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”,

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

 

VII. Pozostałe zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel
w 2021 r.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Burmistrz Śmigla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
  i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Śmigla
  z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania
  w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
 5. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
 6. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
 • posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
 • złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 • wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry
  i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
  1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
  2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
  3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Śmigiel, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.
  4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 1. Oferta musi być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 3. Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych.
 4. Uzupełnienia braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
 • uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania
 • zobowiązań majątkowych.
 • złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę
 • uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • uzupełnienia brakujących załączników.
 1. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz
  z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Śmigiel w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.
 2. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego uzupełnienia.
 3. Otwarcia ofert dokonają pracownicy organizujący konkurs.
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Śmigla.
 6. Ocenie podlegają następujące kryteria:
 7. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Śmigla, 0-5 pkt
 8. Celowość realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, 0-5 pkt
 9. Przewidywane efekty realizacji zadania, 0-5 pkt
 10. Prawidłowość i przejrzystość budżetu- czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), 0-5 pkt
 11. Rodzaj i celowość planowanych kosztów – klarowność kalkulacji kosztów, realność stosowanych stawek jednostkowych, 0-5 pkt
 12. Finansowy wkład własny –podział punktów zależny od jego wysokości:

- powyżej 10% do 20% - 1 punkt

- powyżej 20% do 30% - 2 punkty

- powyżej 30% do 35% - 3 punkty 

- powyżej 35% do 40% - 4 punkty

- powyżej 40% - 5 punktów

 1. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy – doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnionych
  i wolontariuszy, 0-5 pkt

Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu - środki własne finansowe lub osobowe.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 35
Liczba punktów wymagalnych: 15
Liczba uzyskanych punktów stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez oceniających.

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
  2. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata AdamczakZałączniki:

wzór oferty 2021.RTF
zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów.rtf
wzór sprawozdania 2021.RTF
zaktualizowany opis zakładanych rezultatów.rtf
zaktualizowany plan i harmonogram.rtf