Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościańska 1
64-030 Śmigiel
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wymiar etatu – 1 etat
Nazwa stanowiska – księgowa/księgowy
Rodzaj stosunku pracy – umowa o pracę

1. Wymagania niezbędne
a) ukończenie wyższych studiów ekonomicznych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych lub ukończenie studiów wyższych i roczna praktyka w księgowości lub ukończenie średniej, pomaturalnej lub policealnej szkoły ekonomicznej i posiadanie rocznej praktyki pracy w księgowości,
a) wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, podatków i ubezpieczeń społecznych,
b) znajomość obsługi programu PŁATNIK
b) praktyczna umiejętność obsługi komputera ,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,

2. Wymagania dodatkowe
c) znajomość obowiązujących przepisów prawa finansowego, rachunkowego i budżetowego w obszarze finansów publicznych,
d) odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność,
e) umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i realizacja obowiązków płatnika składek wraz z sprawozdawczością obowiązującą w tym zakresie odnośnie podopiecznych Ośrodka,
b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
c) dokonywanie zapisów operacji finansowo – księgowych, tzw. księgowanie,
d) przygotowywanie danych do analiz z wykonywania budżetu,
e) przygotowywanie sprawozdań,
f) realizacja i planowanie zakupów dla Ośrodka.
g) prowadzenie ewidencji składników mienia Ośrodka i inne zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Ośrodka
h) prowadzenie rejestru oraz rozliczane delegacji służbowych,
i) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT .

4. Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) dokumenty potwierdzające praktykę zawodową,
e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach,
f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Informacje dodatkowe
a) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia przekroczył 6%,
b) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1 lub pocztą na adres Ośrodka, z dopiskiem „oferta pracy” w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 ze zm.).”

Klauzula może być uzupełniona o dodatkowy zapis:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 ze zm.).”

Proszę nie załączać zdjęcia, w przypadku umieszczenia zdjęcia proszę podać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie wizerunku, według powyższych wzorów.

Śmigiel, 02 kwietnia 2019 r.
Barbara Kuderska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu