BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Infrastruktury
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Infrastruktury

II. Wymagania niezbędne:
● posiadanie wykształcenia wyższego administracyjnego albo technicznego;
● udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy;
● posiadanie obywatelstwa polskiego;
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
● bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o drogach publicznych;
● wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego.

IV. Wymagania dodatkowe:
● umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego
● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;
● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność;
● umiejętność pracy w zespole oraz skutecznej komunikacji;
● znajomość języka obcego;
●biegła znajomość pakietu MS – OFFICE
● biegła znajomość programu AutoCad
● prawo jazdy kat. B;
● odporność na stres.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;
2) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
3) Uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego;
4) Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych w odniesieniu do dróg przebiegających przez gminę.
5) Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.
6) Przygotowanie organizacji ruchu na drogach gminnych
7) Nadzorowanie inwestycji gminnych
8) Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy
9) Przygotowywanie planów wraz z szacowaniem kosztów w zakresie budowy i remontów dróg będących własnością gminy
10) Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych opracowań, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw i usług
11) Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych w zakresie drogownictwa
12) Kontrolowanie realizacji, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie do eksploatacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie drogownictwa

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
3) wymiar czasu pracy: pełen etat
VII. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 1) Kwestionariusz osobowy, 2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, 3) oświadczenie: - o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji 6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Infrastruktury - nie otwierać ”:
a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906

IX. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.
Śmigiel, 25.03.2019 r.
Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata AdamczakZałączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Specjalisty w Wydziale Infrastruktury
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE OBECNEJ REKRUTACJI
wymagania fomalne_specjalisty w Wydziale Infrastruktury