OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania - odpowiedzi 2 - "Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Pytania - odpowiedzi 2 - "Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.8.2018.KA
Śmigiel, 16.04.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 11 i 12 kwietnia 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez wykreślenie z treści paragrafu 7 ust. 5.

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zgodnie z SIWZ: „Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczaniem płatności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – zał. nr. 6 do SIWZ. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie dotyczył osób wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczeniem płatności na podstawie umowy agencyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U z 2016 r., poz. 2077 ze zm.)”.
Ponadto zgodnie z par. 7 ust. 1 projektu umowy: „Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczaniem płatności. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 8 SIWZ na podstawie umowy agencyjnej, Wykonawca w terminie podpisania umowy złoży oświadczenie, iż czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczeniem płatności będą wykonywane na podstawie umowy agencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U z 2016, poz.2077)”.

PYTANIE 2
Klauzula formy faksowej/elektronicznej – prosimy o dopisanie zdania „z wyjątkiem oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy, dla których wymagane jest zachowanie formy pisemnej”.

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 3
Prosimy o informację, na jaki dzień został sporządzony wykaz szkód przedstawiony w SIWZ.
Czy po dacie tej zaistniały szkody, za które wykonawca ponosiłby odpowiedzialność zgodnie z aktualną SIWZ lub nastąpiła zmiana wysokości rezerw? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zaktualizowanie danych.

ODPOWIEDŹ 3
26. 02.2018 r. Brak szkód.

PYTANIE 4
Zał. Nr 1 do SIWZ - 1. Przedmiot ubezpieczenia:
„Załącznik z wykazem majątku (zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) służy wyłącznie do oceny ryzyka przez wykonawców. Faktyczne SU będą podawane w poszczególnych częściach zamówienia, z określeniem sposobu ustalenia SU”.
Prosimy o potwierdzenie, że różnica pomiędzy faktycznymi sumami ubezpieczenia,
a wartościami zadeklarowanymi obecnie w SIWZ nie przekroczy 20% wartości podanych
w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 4
Potwierdzamy.

PYTANIE 5
Księgozbiory i muzealia – prosimy o wyjaśnienie, jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia, rodzaj zastosowanej wartości oraz system ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 5
Szacowana wartość nie obejmuje wartości muzealnej tylko wartość rzeczywistą.

PYTANIE 6
Gotówka – prosimy o zmianę rodzaju wartości na: nominalna.

ODPOWIEDŹ 6
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 7
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ 7
Brak takich obiektów.

PYTANIE 8
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

ODPOWIEDŹ 8
Brak takich obiektów.

PYTANIE 9
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 9
Tak, wszystkie budynki i lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie.

PYTANIE 10
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 10
Potwierdzamy.

PYTANIE 11
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

ODPOWIEDŹ 11
Brak zastrzeżeń. W przypadku drobnych uwag natychmiast naprawę tego stanu przekazywano zarządcy. Zarząd nad tymi obiektami sprawuje zarządca, firma zewnętrzna.

PYTANIE 12
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 12
Potwierdzamy.

PYTANIE 13
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową.

ODPOWIEDŹ 13
Brak takich zdarzeń.

PYTANIE 14
Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

ODPOWIEDŹ 14
Brak takich zdarzeń.

PYTANIE 15
W związku z tym, że do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone wysypiska śmieci, składowiska odpadów, sortowanie oraz spalarnie, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 15
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie prowadzi tego typu czynności i nie posiada tego typu obiektów.

PYTANIE 16
Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 16
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub kosztu lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

ODPOWIEDŹ 17
Potwierdzamy.

PYTANIE 18
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 18
Potwierdzamy.

PYTANIE 19
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

ODPOWIEDŹ 19
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną.
Ponadto remont generlany Centrum Kultury planowany jest w bieżącym roku (cały obiekt jest wyłączony z eksploatacji).

PYTANIE 20
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia – „również podczas przewożenia, przenoszenia mienia pomiędzy lokalizacjami /wskazanymi w polisie/ (…))” – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 20
Wyrażamy zgodę na limit 100 000 zł.

PYTANIE 21
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia – „(również podczas (…) użytkowania mienia poza lokalizacjami /miejsca nienazwane/)” – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 21
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 22
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – „Koszt naprawy zabezpieczeń, znaków drogowych oraz infrastruktury” - Podlimit SU – „Min. 20.000 zł”.
Prosimy o wykreślenie słowa „min.”

ODPOWIEDŹ 22
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 23
Prosimy o wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia dla wszystkich sum ubezpieczenia i limitów określonych w systemie pierwszego ryzyka. Informujemy, że w razie niewprowadzenia konsumpcji nie będziemy w stanie przedstawić oferty ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 23
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 24
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ze wskazaniem, którego ryzyka szkody dotyczą (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk/kradzież z włamaniem/sprzęt elektroniczny).

ODPOWIEDŹ 24
Mienia od wszystkich ryzyk.

PYTANIE 25
Prosimy o udostępnienie wykazu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – „parkingi, mosty, przepusty, rowy, oświetlenie itp.”, których łączną wartość zadeklarowano w SIWZ na 6 300 000 PLN, z określeniem lokalizacji i jednostkowych wartości tych obiektów.

ODPOWIEDŹ 25
Zał. nr 1 do SIWZ.

PYTANIE 26
W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia dróg, mostów, kładek, wiaduktów, estakad, pasaży itp. obiektów – prosimy dodatkowo o określenie ich rodzaju konstrukcji/rodzaju materiałów, z których są wykonane oraz podstawowych danych technicznych (minimum długość i rozpiętość przęseł).

ODPOWIEDŹ 26
Wiatraki.
Mostek z poszyciem drewnianym na dwóch podciągach stalowych w wym. szer. 2,50 dł.
6,00 m.
Przepust drogowy w Czaczu na Samicy.
Przepust stalowy typu ViaCon - HCPA o wym. Szer. 3,65 m, wys. 2,39 m, dł. 6,70 m, zasypany piaskiem z przyczółkami umocnionymi kostką granitową gr. 10 cm
Na wierzchu przysypany tłuczniem granitowym z ułożonymi płytami betonowymi wyznaczającymi dwa tory jazdy.

PYTANIE 27
Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością - lokalizacja, budynek - lub w odległości do 1000m od tego terenu):
a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia?
b) Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?
c) Jak jest ich łączna długość? Jak jest ich maksymalna długość liczona odległością od miejsca ubezpieczenia (lokalizacji, budynku)?

ODPOWIEDŹ 27
Brak tego typu ryzyka.

PYTANIE 28
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Ubezpieczenie ryzyka szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia „Dopuszczalny podlimit SU” - Podlimit SU – „Minimum 30.000 zł”
Prosimy o wykreślenie słowa „minimum”.

ODPOWIEDŹ 28
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 29
Klauzula dewastacji – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (z zachowaniem podlimitu dla ryzyka graffiti 5.000 zł).

ODPOWIEDŹ 29
Zgoda na limit 200 000 zł.

PYTANIE 30
Klauzula dewastacji – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia zastosowanie będzie mieć klauzula w brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, powstałe w wyniku aktów wandalizmu lub dewastacji, w tym szkody o charakterze estetycznym polegające na pomalowaniu (w tym graffiti), poplamieniu, zadrapaniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, zarysowaniu i innych drobnych uszkodzeniach, nie mających wpływu na funkcjonalność mienia.
Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj wartości ubezpieczeniowej, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu danej grupy mienia.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;
b) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.
Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem, że podlimit odpowiedzialności na szkody o charakterze estetycznym wynosi 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 30
Zgoda na taki zapis przy limicie 200 000 zł.

PYTANIE 31
Klauzula ustalenia wysokości szkody – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie jej z zapisów SIWZ lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub określenie dokładnego, obowiązującego w umowie brzmienia.

ODPOWIEDŹ 31
Zgoda na przeniesienie do kl. fakultatywnych.

PYTANIE 32
Klauzula zanieczyszczenia mienia – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o zmianę zapisu „zanieczyszczenie i skażenie mienia na skutek zdarzeń losowych objętych polisą” na: „skażenie lub zanieczyszczenie będące następstwem zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy”.

ODPOWIEDŹ 32
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 33
Klauzula automatycznego pokrycia – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności wynikającego z klauzuli – proponujemy 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, zadeklarowanych do ubezpieczenia w systemie sum stałych, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

ODPOWIEDŹ 33
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 34
Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wprowadzanie limitu odpowiedzialności wynikającej z klauzuli – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ 34
Limit na poziomie 1 000 000 zł.

PYTANIE 35
Klauzula prac budowlanych - prosimy o wykreślenie jej z zapisów SIWZ lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ 35
Zgoda na przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

PYTANIE 36
Klauzula drobnych prac budowlanych - prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia zastosowanie będzie mieć klauzula w brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku
z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 50.000 zł,
b) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem, że prace te:
a) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
b) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:
a) katastrofy budowlanej,
b) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

ODPOWIEDŹ 36
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 37
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ 37
Przypadki losowe.

PYTANIE 38
Prosimy o wykreślenie z zapisów dot. OC za szkody w środowisku naturalnym zdań „UWAGA: Niedopuszczalnym jest zawarcie zastrzeżenia, które warunkuje odpowiedzialność za szkodę
od czasu zgłoszenia, liczonego od momentu zapoczątkowania zanieczyszczania środowiska (np. 72 godziny). Jest natomiast dopuszczalne zastrzeżenie warunkujące odpowiedzialność
od czasu zgłoszenia, liczonego jednak od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Czas minimalny jaki może być zastrzeżony to 72 godziny (liczone wyłącznie dni robocze Zamawiającego). Prosimy, by w tym zakresie obowiązywały postanowienia OWU danego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 38
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 39
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

ODPOWIEDŹ 39
Potwierdzamy.

PYTANIE 40
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości, a także imprez o charakterze imprez lotniczych, motorowych, motorowodnych.

ODPOWIEDŹ 40
Potwierdzamy.

PYTANIE 41
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

ODPOWIEDŹ 41
Potwierdzamy.

PYTANIE 42
Prosimy o zmianę zapisów dot. OC organizatora imprez masowych zgodnie z poniższą propozycją:
Jest:
„OC organizatora imprez, w tym imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2013 r. poz.611 ze zm.)”
Po zmianie:
„OC organizatora imprez, z wyłączeniem imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2013 r. poz.611 ze zm.)”

ODPOWIEDŹ 42
Zgodnie z opisem SIWZ.

PYTANIE 43
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.
W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:
a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.
b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC
za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną
z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ 43
Potwierdzamy.

PYTANIE 44
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci.
W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym spowodowane posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci/składowiskiem odpadów (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ 44
Potwierdzamy.

PYTANIE 45
Jeżeli Zamawiający posiada / użytkuje / zarządza / administruje wysypiskiem śmieci/składowiskiem odpadów i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduje – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Czy jest czynne – jeśli nie, to kiedy zostało zamknięte, czy jest zrekultywowane
d. Na jak dużym obszarze
e. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
f. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
g. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

ODPOWIEDŹ 45
Zamawiający nie posiada tego typu obiektów.

PYTANIE 46
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 46
Potwierdzamy.

PYTANIE 47
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany sumy gwarancyjnej, limitów/podlimitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC będą wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 47
Potwierdzamy.

PYTANIE 48
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana polegająca na włączeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC nowych jednostek (innych niż wskazanie aktualnie w SIWZ) będzie wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 48
Potwierdzamy.

PYTANIE 49
Prosimy o potwierdzenie, że nowe jednostki mogą zostać włączone do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC, pod warunkiem że rodzaj i zakres ich działalności będzie tożsamy z zakresem zgłoszonym aktualnie do ubezpieczenia oraz będą spełniać minimalne obowiązujące wymogi zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ 49
Potwierdzamy.

PYTANIE 50
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana zakresu działalności objętej ochroną w ramach ubezpieczenia OC będzie wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 50
Potwierdzamy.

PYTANIE 51
Prosimy o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia w zakresie OC to maksymalnie 3 lata (niezależnie od postanowień dot. zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty). Prosimy jednocześnie o informację, kiedy rozpocznie się okres ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ 51
Potwierdzamy.

PYTANIE 52
Odnośnie wymogu zatrudnienia przez wykonawców pracowników w oparciu o umowy o pracę – prosimy o wykreślenie ust. 5 par. 7 Umowy.

ODPOWIEDŹ 52
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zgodnie z SIWZ: „Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczaniem płatności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – zał. nr. 6 do SIWZ. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie dotyczył osób wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczeniem płatności na podstawie umowy agencyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U z 2016 r., poz. 2077 ze zm.)”.
Ponadto zgodnie z par. 7 ust. 1 projektu umowy: „Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczaniem płatności. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 8 SIWZ na podstawie umowy agencyjnej, Wykonawca w terminie podpisania umowy złoży oświadczenie, iż czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczeniem płatności będą wykonywane na podstawie umowy agencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U z 2016, poz.2077)”.

PYTANIE 53
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ 53
Potwierdzamy.

PYTANIE 54
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ 54
Potwierdzamy.

PYTANIE 55
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z zarządzaniem dróg (…) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % lub 500,00 zł w szkodach rzeczowych.

ODPOWIEDŹ 55
Nie.

PYTANIE 56
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 56
Potwierdzamy.

PYTANIE 57
Prosimy o potwierdzenie, że informacja o szkodowości z OC obejmuje pełne 3 ostatnie lata. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie danych za okres pełnych ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ 57
Potwierdzamy.

PYTANIE 58
Prosimy o informację, na jaki dzień podano dane o szkodowości z OC (prosimy o uzupełnienie danych co najmniej na dzień 28.02.2018, jeśli przedstawiono stan na dzień wcześniejszy.

ODPOWIEDŹ 58
Podtrzymana informacja o szkodowości. Brak dodatkowych szkód.

PYTANIE 59
Prosimy o informację, czy dane szkodowe w zakresie OC przedstawiono wg lat polisowych, dat powstania szkód, dat zgłoszenia szkód czy dat wypłaty szkód.

ODPOWIEDŹ 59
Według lat polisowych.

PYTANIE 60
Jeśli podane dane o szkodowości z OC nie obejmują wszystkich szkód zgłoszonych lub wypłaconych w ostatnich 3 latach, to prosimy o ich uzupełnienie (tj. podanie wysokości szkód wypłaconych w ostatnich 3 latach, niezależnie od daty polisy czy daty zgłoszenia szkody, oraz wartość aktualnie utrzymywanych rezerw szkodowych).

ODPOWIEDŹ 60
Szkodowość jest pełna za okres 3 lat.

PYTANIE 61
Prosimy o potwierdzenie, że dane o szkodowości z OC obejmują wszystkie jednostki i wszystkie ryzyka (w tym również OC za drogi) zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie danych.

ODPOWIEDŹ 61
Potwierdzamy.

PYTANIE 62
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wystawione mają być 3 polisy roczne (ewentualnie prosimy o podanie wprost okresów ubezpieczenia w zakresie OC).

ODPOWIEDŹ 62
Potwierdzamy.

PYTANIE 63
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem wspólnym dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia (czyli wszystkie te jednostki będą ubezpieczone wspólnie w ramach umowy/polis na dany okres rozliczeniowy oraz suma gwarancyjna/limity/podlimity określone w SIWZ są kwotami wspólnymi dla wszystkich ubezpieczonych).

ODPOWIEDŹ 63
Potwierdzamy.

PYTANIE 64
Prosimy o potwierdzenie, że limity/podlimity wskazane w SIWZ w ubezpieczeniu OC są limitami/podlimitami w ramach sumy gwarancyjnej 1 mln zł (tj. górny limit odpowiedzialności wykonawcy z tyt. jednego i wszystkich zdarzeń w okresie rozliczeniowym wynosi 1 mln zł).

ODPOWIEDŹ 64
Potwierdzamy.

PYTANIE 65
Prosimy o zmianę następującego zapisu zgodnie z poniższą propozycją:
Jest:
„Podlimit klauzuli niższy od SG będzie określony kwotowo w opisie ryzyka (lub klauzuli), brak takiej informacji oznacza, że w danym ryzyku SG jest równa wartości majątku ubezpieczanego.”
Po zmianie:
„Podlimit klauzuli niższy od SG będzie określony kwotowo w opisie ryzyka (lub klauzuli), brak takiej informacji oznacza, że w danym ryzyku Wykonawca ponosi odpowiedzialność
do wysokości sumy gwarancyjnej (tj. 1 mln. zł na jedno i wszystkie zdarzenia).”
Zapis „w danym ryzyku SG jest równa wartości majątku ubezpieczanego” nie jest zapisem stosowanym w ubezpieczeniach OC, pozostawienie go bez zmian spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ 65
Przychylamy się do tego sprostowania.

PYTANIE 66
Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka „Odpowiedzialność z tytułu szkód wzajemnych podmiotów ubezpieczonych tą sama polisą” obowiązuje podlimit w wys. min. 500 tys. zł
na jedno i wszystkie zdarzenia, a nie odrębna suma gwarancyjna.

ODPOWIEDŹ 66
Potwierdzamy.

PYTANIE 67
Prosimy o potwierdzenie, że limity/podlimity wskazany w SIWZ i załącznikach do SIWZ
w zakresie ubezpieczenia OC będą mieć zastosowanie niezależnie od tego, że w OWU wykonawcy nie przewidziano tego rodzaju limitów/podlimitów.

ODPOWIEDŹ 67
Potwierdzamy.

PYTANIE 68
W Zakresie 1, w punkcie 3 proszę o zmianę definicji silnego wiatru, jako wiatr o prędkości nie mniejszej niż 16 m/s.

ODPOWIEDŹ 68
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 69
W Zakresie 1, w punkcie 3 proszę o uzupełnienie po słowach „… zanieczyszczenia lub skażenia …” o słowa „na skutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową”.

ODPOWIEDŹ 69
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 70
W Zakresie 1 – skoro przy poszczególnych klauzulach jest użyte słowo „Opis” oznacza to, że wykonawcy mają możliwość zastosowania własnego brzmienia klauzul, które będą spełniały wymagania „Opisu”?

ODPOWIEDŹ 70
Nie.

PYTANIE 71
W Zakresie 1, Opis klauzuli zabezpieczeń p-poż. – opis przedmiotu nie podaje pełnego opisu zabezpieczeń p-poż., dlatego proszę o wykreślenie tej klauzuli.

ODPOWIEDŹ 71
Nie.

PYTANIE 72
W zakresie 1, Opis klauzuli niezmienności składki – składka jest iloczynem stawki i sumy ubezpieczenia. Proszę o zmianę wymaganych postanowień, zgodnie z którymi wykonawca gwarantuje niezmienność STAWKI w poszczególnych okresach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 72
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 73
W Zakresie 1, Franszyzy – proszę – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

ODPOWIEDŹ 73
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 74
W Zakresie 1, Opis klauzuli Franszyz preferencyjnych – ma ona sens tylko przy wprowadzeniu franszyz w zakresie podstawowym (patrz pkt 5).

ODPOWIEDŹ 74
Nie dotyczy.

PYTANIE 75
W Zakresie 2, Opis klauzuli formy elektronicznej dewastacji – chyba jest błąd w nazwie klauzuli?

ODPOWIEDŹ 75
Nie dotyczy.

PYTANIE 76
W Zakresie 2, Opis klauzuli niezmienności składki – składka jest iloczynem stawki i sumy ubezpieczenia. Proszę o zmianę wymaganych postanowień, zgodnie z którymi wykonawca gwarantuje niezmienność STAWKI w poszczególnych okresach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 76
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 77
W Zakresie 2, Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, a dla sprzętu elektronicznego przenośnego dla szkód spowodowanych upuszczeniem lub kradzieżą 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

ODPOWIEDŹ 77
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 78
W zakresie 2, Opis klauzuli Franszyz preferencyjnych – ma ona sens tylko przy wprowadzeniu wyższych franszyz w zakresie podstawowym (patrz pkt 5).

ODPOWIEDŹ 78
Nie dotyczy.

PYTANIE 79
W zakresie 3, Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, a dla szkód w środowisku oraz odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej jednak niż 2.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 79
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 80
W Zakresie 4 – proszę o podanie szkodowości za okres minimum 3 lat (wypłacone świadczenia + założone rezerwy).

ODPOWIEDŹ 80
Brak szkód.

PYTANIE 81
W Zakresie 4 – proszę o podanie informacji dotyczącej posiadanego wariantu w latach ubiegłych w ramach zawartych polis (suma ubezpieczenia, świadczenia dodatkowe) oraz jaka liczba jednostek oraz osób była objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartych polis.

ODPOWIEDŹ 81
81 osób imiennie i ok. 200 osób bezimiennie.

PYTANIE 82
W Zakresie 4 – proszę o podanie informacji jaka liczba osób przypada na zgłaszane 16 jednostek OSP, 16 jednostek MDP – chłopcy, 16 jednostek MDP – dziewczyny.

ODPOWIEDŹ 82
200 osób.

PYTANIE 83
W Zakresie 4 – proszę o podanie informacji czy 81 członków OSP to wszystkie osoby przypadające na 16 jednostek OSP.

ODPOWIEDŹ 83
Nie.

PYTANIE 84
W Zakresie 4 – proszę o podanie informacji czy 81 członków OSP ma być objętych tym samym zakresem ubezpieczenia co 16 jednostek MDP – chłopcy, 16 jednostek MDP – dziewczyny.

ODPOWIEDŹ 84
Tak.

PYTANIE 85
Prosimy o informację jakich jednostek dotyczyły poszczególne szkody.

ODPOWIEDŹ 85
Brak szkód.

PYTANIE 86
Prosimy o informację co było przyczyną poszczególnych szkód.

ODPOWIEDŹ 86
Nie dotyczy.

PYTANIE 87
Prosimy o podanie definicji Klauzuli zwiększającej SU.

ODPOWIEDŹ 87
Nie dotyczy.

PYTANIE 88
Prosimy o podanie definicji Klauzuli ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

ODPOWIEDŹ 88
Nie dotyczy.

PYTANIE 89
Prosimy o informację, dotyczącą dwóch wiatraków wskazanych w pkt 35 wykazu budynków, budowli oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Gminy Śmigiel. Czy są to turbiny wiatrowe? Jeśli tak to prosimy o informację dot. roku produkcji, czy to ich pierwszy montaż, czy posiadają umową serwisową, czy posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe? Jeśli innego rodzaju wiatraki to prosimy o informację dotyczącą konstrukcji, zabezpieczeń ppoż, roku budowy.

ODPOWIEDŹ 89
Wiatraki Koźlaki - 2 szt. o konstrukcji drewnianej (jeden z roku około 1809, drugi z roku około 1856).

Rok 2016 – Wiatrak „B”.
Rekonstrukcja śmig, rekonstrukcja schodów zewnętrznych, wymiana poszycia ściany bocznej poziomu – I, uzupełnienie ubytków drewna podwaliny kozła, mocowanie odgromników wraz z pomiarami, odgrzybianie elementów drewnianych, impregnacja wewnętrzna i zewnętrzna Fobos M4 oraz Sadolin, przegląd i konserwacja wewnętrznej instalacji elektrycznej
z pomiarami, mocowanie odgromników wraz z pomiarami
Do rekonstrukcji wyżej wymienionych elementów zastosowano drewno sosnowe zgodnie
z zasadą użycia materiałów, rozmiarów oraz kształtów pierwotnie zastosowanych do budowy przedmiotowego obiektu.

Rok 2017 – Wiatrak „A”.
Usunięcie lotnych pozostałości po destrukcji wywołanej przez drewnojady wewnątrz obiektu, uszczelnienie całości przez zafoliowanie, zagazowanie wnętrza oparami stężonej formaliny, rozfoliowanie i wietrzenie całości, dwukrotna impregnacja wnętrza, wymiana dyszla, rekonstrukcja schodów zewnętrznych, wymiana poszycia ścian bocznych poziomu I, uzupełnienie ubytków drewna, wykonanie pokrycia dachowego galeryjki z nowych gontów, rozbiórka galeryjki z ponownym montażem, wzmocnienie mącznicy, uzupełnienie pokrycia dachowego z gontów, odgrzybianie elementów drewnianych, impregnacja wewnętrzna
i zewnętrzna Fobos M4 oraz Sadolin , mocowanie odgromników wraz z pomiarami, przegląd
i konserwacja wewnętrznej instalacji elektrycznej z pomiarami

Ponadto wiatraki są monitorowane, nie ogrzewane.

PYTANIE 90
Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla dwóch wiatraków i wigwamu do ryzyk nazwanych FLEXA (pożar; uderzenia pioruna; wybuchu; upadku statku powietrznego).

ODPOWIEDŹ 90
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia.

Ponadto w związku z Odpowiedziami z dnia 12.04.2018 r., które zostały zamieszczone na stronie www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – usługi, Zamawiający postanawia doprecyzować wyjaśnienia:

W przypadku ubezpieczenia maszyn i urządzeń przyjmujemy wartość zgodnie z zał. 1.1; z systemem „sumy stałe”.
W przypadku Budynków i budowli przyjmujemy ubezpieczenie w systemie sum stałych wg wartości zamieszczonych w tabeli 1.2.
W przypadku ubezpieczenia infrastruktury inżynierii lądowej przyjmujemy system „ pierwsze ryzyko”.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas