OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania - odpowiedzi - "Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Pytania - odpowiedzi - "Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.8.2018.KA
Śmigiel, 12.04.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ są wspólne w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 1
Potwierdzamy.

PYTANIE 2
Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

ODPOWIEDŹ 2
Nie.

PYTANIE 3
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

ODPOWIEDŹ 3
Nie dotyczy.

PYTANIE 4
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 4
Potwierdzamy.

PYTANIE 5
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ 5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną. Szkoła prowadzi swoją działalność. Doubezpieczenie obiektu nastąpi prawdopodobnie w maju.
Ponadto remont generlany Centrum Kultury planowany jest w bieżącym roku (cały obiekt jest wyłączony z eksploatacji).

PYTANIE 6
Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

ODPOWIEDŹ 6
Tak.

PYTANIE 7
Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

ODPOWIEDŹ 7
Brak uwag, a o ile występują jakieś drobne sugestie, są one usuwane na bieżąco.

PYTANIE 8
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 8
Potwierdzamy.

PYTANIE 9
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 9
Potwierdzamy.

PYTANIE 10
Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, że:
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwe¬go zabezpieczenia i wykonania robót.

ODPOWIEDŹ 10
Potwierdzamy.

PYTANIE 11
Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego.

ODPOWIEDŹ 11
Stan dobry.

PYTANIE 12
W odniesieniu do budynków, w których występują materiały palne w więźbie dachowej i pokryciu dachowym:
- czy oraz kiedy (rok) i jakim środkiem/preparatem trudnozapalnym wykonano zabezpieczenie więźby dachowej?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi
a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone?
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?

ODPOWIEDŹ 12
Sprawa pod kontrolą zarządcy, który na bieżąco sprawuje nadzór nad obiektami Gminy. Powyższe kwestie są prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

PYTANIE 13
Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2018 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

ODPOWIEDŹ 13
Brak szkód.

PYTANIE 14
Prosimy o zmianę poniższego zapisu:
„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko (bez wyczerpania sumy ubezpieczenia po zdarzeniu szkodowym), jest dozwolony zapis o konieczności uzupełnienia składki za wypłacone odszkodowanie.
Na:
„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko - Jednokrotne odnowienie limitu sumy ubezpieczenia po szkodzie za opłatą dodatkowej składki na wniosek Zamawiającego (rozliczenie proporcjonalnie co do dnia).

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 15
Prosimy o wskazanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ 15
Wykaz w załączeniu.

PYTANIE 16
Wnosimy o ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach klauzuli ustalenia wysokości szkody – w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że limit dla kosztów powołania rzeczoznawców w kl. ustalenia wysokości szkody i limit dla kosztów rzeczoznawców w ramach kl. kosztów dodatkowych jest wspólny.

ODPOWIEDŹ 16
Tak, jest wspólny. Akceptujemy limit 200.000 PLN.

PYTANIE 17
Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia dla każdej grupy mienia (w odniesieniu do ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego).

ODPOWIEDŹ 17
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 18
Prosimy o podanie planów Zamawiającego dotyczących nabycia w najbliższym czasie nowego mienia (rodzaj, wartość).

ODPOWIEDŹ 18
W planach nie ma nabycia nowego mienia (poza sprzętem elektronicznym, podlegającym wymianie eksploatacyjnej).

PYTANIE 19
Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów przekwaterowania osób i mienia w ramach kl. kosztów dodatkowych w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 19
Akceptujemy limit 200.000 PLN.

PYTANIE 20
Wnosimy o zmianę limitu w kl. prac budowlanych z: 10% s.u. nie mniej niż 200.000 PLN na: 10% s.u. nie więcej niż 500.000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ 20
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 21
Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzane prace budowlane nie będą wymagały pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ 21
Potwierdzamy.

PYTANIE 22
Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzane prace budowlane nie będą naruszały konstrukcji ścian i dachów.

ODPOWIEDŹ 22
Potwierdzamy.

PYTANIE 23
Prosimy o dodanie do kl. nowej technologii zapisu: „pod warunkiem, że koszty zastosowania innej technologii nie przekroczą wskazanej dla danego mienia sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia prewencyjnego.

ODPOWIEDŹ 23
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 24
Prosimy o potwierdzenie, że kl. mienia w transporcie wewnętrznym nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.

ODPOWIEDŹ 24
Potwierdzamy.

PYTANIE 25
Prosimy o wskazanie budynków będących pod nadzorem konserwatora zabytków.

ODPOWIEDŹ 25
Szkoła Podstawowa w Bronikowie, ul. Morownicka 26, Bronikowo – rejestr zabytków nr 1357/A, data 1993-04-30.
Szkoła Podstawowa w Czaczu, ul. Parkowa 2, Czacz – rejestr zabytków nr 660/A, data 1974-12-21.
Kaplica poewangelicka w Śmiglu – rejestr zabytków nr 138/Wlkp/, data 2003-07-23.
Wiatraki w Śmiglu – rejestr zabytków nr 139/Wlkp/, data 2003-07-28.

PYTANIE 26
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?
Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

ODPOWIEDŹ 26
Nie.

PYTANIE 27
W odniesieniu do kl. kosztów dodatkowych prosimy o przyjęcie maksymalnego limitu kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000 PLN.

ODPOWIEDŹ 27
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 28
Prosimy o ustalenie podlimitu w ramach kl. kosztów dodatkowych dla kosztów rzeczoznawców w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny z kl. ustalenia wysokości szkody).

ODPOWIEDŹ 28
Zamawiający wyraża zgodę na 200.000 PLN.

PYTANIE 29
W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budowli w systemie pierwszego ryzyka – prosimy o podanie łącznej wartości budowli objętych ochroną ubezpieczeniową.

ODPOWIEDŹ 29
W załączniku nr 1.2 do OPZ.

PYTANIE 30
W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia w systemie pierwszego ryzyka – prosimy o podanie łącznej wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia objętych ochroną ubezpieczeniową.

ODPOWIEDŹ 30
W załączniku.

PYTANIE 31
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są sieci wodociągowo-kanalizacyjne?

ODPOWIEDŹ 31
Nie.

PYTANIE 32
Jeżeli tak, prosimy o podanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ 32
Nie dotyczy.

PYTANIE 33
Czy suma ubezpieczenia wskazana w załączniku nr 1.2 do OPZ dla pozycji 48 - Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej w tym: drogi, ulice, chodniki z infrastrukturą typu: parkingi, mosty, przepusty, rowy, oświetlenie itp.; Obiekty sportowe: boiska itp.; sieci wodociągowe
i kanalizacyjne – w wysokości 5.000.000 PLN została przyjęta w systemie sum stałych, czy pierwszego ryzyka?

ODPOWIEDŹ 33
Na pierwsze ryzyko.

PYTANIE 34
Jeżeli suma ubezpieczenia została przyjęta w systemie sum stałych, prosimy o przesłanie wykazu mienia zamieszczonego w tej pozycji.

ODPOWIEDŹ 34
Nie dotyczy.

PYTANIE 35
Prosimy o dodanie zapisu do kl. niezmienności składki, „powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c. (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej).

ODPOWIEDŹ 35
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

PYTANIE 36
Prosimy o wprowadzenie limitu dla przepięć nieatmosferycznych w wysokości 300.000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 36
Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500.000 PLN.

PYTANIE 37
Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 37
Tak.

PYTANIE 38
Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi
i przepięciami są :
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 38
Tak.

PYTANIE 39
Prosimy ustalenie limitu dla ryzyka dewastacji w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 39
Zamawiający wyraża zgodę na 100.000 PLN.

PYTANIE 40
Prosimy ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach kl. ustalenia wysokości szkody w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 40
Zamawiający wyraża zgodę na 50.000 PLN.

PYTANIE 41
Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 41
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 42
Wnosimy o zmianę podstawy szacowania dla sprzętu biurowego niskocennego z wartości rzeczywistej na odtworzeniową lub księgową brutto i podanie zweryfikowanej sumy ubezpieczenia oraz przesłanie wykazu tego sprzętu.

ODPOWIEDŹ 42
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 43
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na tą zmianę prosimy o przeniesienie ubezpieczenia sprzętu biurowego niskocennego do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ 43
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 44
Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą budynki komunalne mieszkaniowe.

ODPOWIEDŹ 44
Tak.

PYTANIE 45
Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna
z tytułu posiadania i administrowania:
• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ 45
W załączniku nr 1.2 do OPZ.

PYTANIE 46
Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi zarządzanie gospodarką wodno-ściekową. Jeżeli, tak prosimy o podanie:
• Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej)
• Długości sieci kanalizacyjnej
• Czy Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków.

ODPOWIEDŹ 46
Nie dotyczy.

PYTANIE 47
Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

ODPOWIEDŹ 47
Nie dotyczy.

PYTANIE 48
Odnośnie odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – której przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, na skutek działalności Zamawiającego - prosimy o potwierdzenie, że chodzi
o odpowiedzialność cywilną.

ODPOWIEDŹ 48
Potwierdzamy.

PYTANIE 49
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ 49
Potwierdzamy.

PYTANIE 50
Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych z 10% sumy gwarancyjnej nie mniej niż 200.000 PLN na: 10% sumy gwarancyjnej nie więcej niż 500.000 PLN.

ODPOWIEDŹ 50
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 51
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 51
Potwierdzamy.

PYTANIE 52
Prosimy o zmianę zapisu w kl. szybkiej likwidacji szkód z: 48 godzin na 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ 52
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 53
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o dodanie do klauzuli zapisu. „Klauzula ma zastosowanie do szkód o wartości nie przekraczającej 10.000 PLN”.

ODPOWIEDŹ 53
Nie dotyczy.

PYTANIE 54
Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych w formie bezimiennej w ubezpieczeniu NNW członków OSP.

ODPOWIEDŹ 54
640 osób.

PYTANIE 55
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na czwartek 19.04.2018 r.

ODPOWIEDŹ 55
Zamawiający przedłuż termin składania ofert do dnia 19.04.2018 r. do godziny 11:00.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas