OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania - odpowiedzi 2 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Pytania - odpowiedzi 2 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.7.2018.KA
Śmigiel, 28.03.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 22, 23 i 26 marca 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Proszę określić czy do wyceny należy przyjąć wymiar drzwi aluminiowy wg wymiarów zawartych w zestawieniu stolarki czy wg oznaczeń na rzucie (oś drzwi).

ODPOWIEDŹ 1
Rzut przyziemia - oś drzwi jest to wysokość i szerokość skrzydła.

PYTANIE 2
Zgodnie z opisem technicznym punkt 1.10 stolarkę aluminiową należy wykonać w kolorze antracytowym (od zewnątrz) oraz w kolorze białym (od wewnątrz) natomiast wg zestawienia stolarki w kolorze RAL 7016 obustronnie. Proszę zatem doprecyzować czy wycenić w jednym kolorze czy w dwóch.

ODPOWIEDŹ 2
Kolor RAL 7016 obustronnie.

PYTANIE 3
Czy w oknach z uchylonymi kwaterami górnymi zastosować otwieranie np. typu “hau-tau” – otwieranie z poziomu podłogi.

ODPOWIEDŹ 3
Tak.

PYTANIE 4
Proszę określić rodzaj parapetów wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ 4
Konglomerat.

PYTANIE 5
Czy w oknach należy montować nawiewniki. Jeżeli tak to jakie. Proszę podać ilość oraz wydajność.

ODPOWIEDŹ 5
Nie przewiduje się nawiewników.

PYTANIE 6
Proszę określić rodzaj ościeżnic dla drzwi płytowych.

ODPOWIEDŹ 6
Regulowane drewniane.

PYTANIE 7
Proszę o załączenie zestawienia obciążeń działających na strop. Informacja ta jest niezbędna do wyceny płyt stropowych.

ODPOWIEDŹ 7
Zestawienie obciążeń znajduje się w projekcie konstrukcyjnym. Płyty są już dobrane zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

PYTANIE 8
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną część pokrycie dachowego należy wykonać z dachówki karpiówki angobowanej grafitowej. Proszę określić sposób układania: koronka czy łuska.

ODPOWIEDŹ 8
W koronka – ujęte w opisie technicznym.

PYTANIE 9
Proszę o doprecyzowanie nazwy płytki podłogowej Paradyż Basic 30x60 podanej na rysunku 0 “Rzut parteru-posadzka”. W firmie Paradyż nie występuję taka nazwa płytki.

ODPOWIEDŹ 9
Np. SOLID PARADYŻ lub TUBADZIN EPOXY. Płytki o antypoślizgowości R9.

PYTANIE 10
Proszę określić klasy betonów dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

ODPOWIEDŹ 10
Wszystkie element zalewane na mokro na budowie z betonu C20/25, a elementy prefabrykownae jak płyty stropowe z betonu C35/45.

PYTANIE 11
Proszę o załączenie całego opisu technicznego z Projektu Budowlanego.

ODPOWIEDŹ 11
Opis budowlany jest załączony.

PYTANIE 12
Proszę o załączenie opisu do warunków ochrony przeciwpożarowej z Projektu Budowlanego.

ODPOWIEDŹ 12
Znajduje się w projekcie budowlanym.

PYTANIE 13
Proszę o załączenie skanu pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ 13
Skan pozwolenia na budowę w załączeniu.

PYTANIE 14
W przedmiarze robót brak kabin wc oraz prysznicowych w łazienkach. Czy zatem ten zakres należy traktować jako wyposażenie i nie wyceniać zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego udzieloną w I przetargu. Jeżeli ten zakres należy ująć w wycenie to proszę określić z jakiego materiału należy go wykonać.

ODPOWIEDŹ 14
Należy ująć w wycenie, wykonać jako ścianki systemowe.
Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę
z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Zawiasy wykonane
z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym). Drzwi oraz ścianka boczna wykonane z płyty HPL,
w kolorach wg wzornika producenta.
ŚCIANY SYSTEMOWE:
Drzwi wykonane z płyty wiórowej #18mm dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawędzie elementów z płyt wiórowych oklejone obrzeżem PCV #2mm.

PYTANIE 15
Czy w wycenie należy uwzględnić uchwyty dla osób niepełnosprawnych w łazienkach czy traktować je jako wyposażenie I nie wyceniać zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego w
I przetargu.

ODPOWIEDŹ 15
Tak, należy uwzględnić w wycenie.

PYTANIE 16
Dotyczy świetlików dachowych 120x250 cm I 120x120 cm. Czy te świetliki mają mieć funkcję przewietrzania. Jeżeli tak to czy otwieranie ma być automatyczne czy ręczne.

ODPOWIEDŹ 16
Nie.

PYTANIE 17
Czy okna dachowe 100x400 cm mają mieć funkcję otwieranie. Jeżeli tak to proszę określić sposób otwierania: ręczny czy.

ODPOWIEDŹ 17
Ręczny.

PYTANIE 18
Czy w istniejącej części przedszkola planowane są jakieś roboty budowlane? Jeżeli tak
to proszę o szczegółowy zakres.

ODPOWIEDŹ 18
Zgodnie z projektem – wymiana stolarki drzwiowej (D 23).

PYTANIE 19
Na planie zagospodarowania numerem 3 oznaczona jest altana/basen przeznaczona
do rozbiórki wg oddzielnego opracowania. Czy Zamawiający dysponuje takim opracowaniem i czy ten zakres wchodzi w zakres zamówienia.

ODPOWIEDŹ 19
Ten zakres nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE 20
Czy przy wykonywaniu utwardzenia: opaska wokół budynku oraz utwardzenie pod ruch pieszy można zastosować obrzeża tak jak przyjęto w przedmiarze robót czy należy wszędzie zastosować krawężnik jak podano w opisie technicznym.

ODPOWIEDŹ 20
Opaska i chodniki przyjęto obrzeża, a gdzie jest ruch kołowy krawężnik drogowy.

PYTANIE 21
Proszę o wyjaśnienie zapisu z opisu technicznego do zagospodarowania (dział 9 strona 17) “Jako boczne ograniczenie opaski i chodników zastosować krawężnik skośny”. Czy przyjąć
w wycenie krawężnik prosty a tylko przy zjazdach krawężnik skośny.

ODPOWIEDŹ 21
Należy przyjąć w wycenie krawężnik prosty, a tylko przy zjazdach krawężnik skośny.

PYTANIE 22
Dotyczy wykładzin.
W przedmiarze robót – branża budowlana poz. 119, posadzki mają zostać wykonane
z wykładziny rulonowej TAPiflex excellence 65 z wywinięciem cokołów na ścianę (Projekt Wykonawczy rys. Sw-03).
Wg opisu projektu wykonawczego - architektonicznego podanych jest sześć typów wykładzin. Sarlon Farbo, Sarlon trafic 19 dB…
Jakie należy przyjąć do wyceny?
W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego wszystkich typów wykładzin prosimy skorygować przedmiar robót.
Brak informacji w przedmiarze robót dot. wykładzin dywanowych. Prosimy o uzupełnienie informacji w jakich pomieszczeniach mają zostać wykonane. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 22
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura wnętrz.

PYTANIE 23
Dot. posadzek z kamienia sztucznego.
Wg przedmiaru robót poz. 120 posadzki mają zostać wykonane z płytek 40x40.
Wg dokumentacji projektu wykonawczego – architektonicznego, posadzki mają zostać wykonane z płytek 30.60. oraz 20x20.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót, gdyż na obecną chwilę Wykonawca nie wie, jakie płytki mają być zastosowane w trakcie realizacji robót.

ODPOWIEDŹ 23
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym wykończenia wnętrz. Rzut parteru posadzka nr 0, oraz przykładowe rysunki kładów ścian łazienki.

PYTANIE 24
Dot. przedmiaru robót poz. 119.
Wg przedmiaru robót posadzki z wykładzin rulonowych Tapiflex excellent 65 mają być położone na powierzchni 11650,96 m2.
Wg projektu wykonawczego – architektonicznego, w w/w pozycji tej zawarty jest inny zakres robót – ułożenie posadzek z płytek 20x20.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o dodanie pozycji robót zgodnie z projektem wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 24
W poz. 119 „Posadzki z wykładziny rulonowej Tapiflex exellence 65 z wywinięciem cokołów na ścianę” jest podany obmiar 1165,096 m2.

PYTANIE 25
Zgodnie z dokumentacją wykonawczą nad schodami zewnętrznymi oraz wejściami zaprojektowano zadaszenia szklane o wymiarach 140x90 ze szkła laminowanego.
Brak pozycji w przedmiarze robót dot. zadaszenia ze szkła laminowanego. Prosimy
o uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 25
Nie przewiduje się daszków szklanych.

PYTANIE 26
Dot. poz. 1.12 Projektu Wykonawczego do butów przy drzwiach zewnętrznych. Brak
w przedmiarze robót dot. wycieraczek do butów.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję.

ODPOWIEDŹ 26
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 27
Dot. przedmiaru robót dział 8.11 poz. 127.
Wykonanie ścian działowych z płyt GK NIDA o gr. 12,5. Czy ściana ma być z wypełnieniem – wełną?

ODPOWIEDŹ 27
W poz. 127 “KNR 012-0103-05-00 Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA
o grub. 12,5 mm na pojedynczej metal konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstowym – system NIDA Ściana 125A75 /75-02/ - Ścianka pionowa przy auli” – zgodnie z opisem prac występującym w opisie normy – ścianka wypełniona jest wełną mineralną.

PYTANIE 28
Dotyczy Projektu wykonawczego pkt 1.5 Rolety zewnętrzne – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż rolet wchodzi w zakres w/w zamówienia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 28
Nie przewiduje się rolet zewnętrznych.

PYTANIE 29
Dotyczy Projektu wykonawczego pkt 1.6 Obudowy grzejników – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż obudowy grzejników wchodzi w zakres w/w zamówienia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 29
Nie przewiduje się obudowy grzejników.

PYTANIE 30
Dotyczy Projektu wykonawczego pkt 1.4 Kurtyny powietrzne – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż kurtyn powietrznych wchodzi w zakres w/w zamówienia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 30
Nie przewiduje się kurtyn powietrznych.

PYTANIE 31
Dotyczy Projektu wykonawczego pkt 1.15 Napisy na budynku – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż napisów na budynku wchodzi w zakres w/w zamówienia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 31
Nie przewiduje się wykonania napisów na budynku. Rys. kolorystyka elewacji.

PYTANIE 32
Dotyczy Projektu wykonawczego pkt 1.16 Wykończenie schodów zewnętrznych i pochylni – Konstrukcja balustrad – szklana samonośna.
Wykończenie schodów – płyty granitowe promieniowane w kolorze szarym.
Brak pozycji w przedmiarze robót dot. wykonania pochylni oraz balustrad. Prosimy
o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 32
Wykonanie schodów z palisad systemowych i kostki betonowej lub granitowe. Schody
i pochylnia zostały skalkulowane w poz. 134 – 138. Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 33
W załączonej dokumentacji przetargowej brak opisów do Projektu Wykonawczego – Konstrukcyjnego i zagospodarowania. W związku z rozbieżnościami, które występuję
w branży budowlanej pomiędzy Projektem Wykonawczym a przedmiarem robót, prosimy
o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.
W/w braki uniemożliwiają rzetelną wycenę Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 33
Opis konstrukcyjny jest zgodny z projektem wykonawczym i został załączony.

PYTANIE 34
Dot. poz. 114 i poz. 115 przedmiar robót branża budowlana. Posadzki cementowe wraz
z cokolikami przy użyciu Miksokorekta przyjęto 2,5 cm + dodatek 1 cm = 3,5 cm.
Wg Projektu Wykonawczego posadzka ma wynosić 6 cm.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 34
W przdmiarze poz 114 i 115 opisano wykonanie posadzek betonowych przy użyciu miksokreta. W poz. 115 w kosztorysie inwestorskim zastosowano krotność x2,5. W przdmiarze krotność nie została pokazana, jednakże Wykonawca powinien wiedzieć, iż grubość posadzki należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 35
W dokumentacji Wykonawczej w dachu występują świetliki dachowe 120x240 – zakres robót nie ujęty w przedmiarze robót. Rys. Sw04.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości świetlików dachowych.

ODPOWIEDŹ 35
W poz. 66 przedmiaru ujęto okna dachowe w dachach skośnych w ilości 6 szt.
W poz. 67 przedmiaru ujęto okna dachowe w dachach płaskich w ilości 5 szt.

PYTANIE 36
Dot. Opisu Projektu Wykonawczego – architektura pkt 1.2.4 Sufity.
W pomieszczeniach parteru – korytarz, sztnia, zaprojektowano sufit kasetonowy 60x60 lub 60x120 cm.
Brak pozycji w Przedmiarze robót. Przedmiar robót uwzględnia jedynie sufit monolityczny
z płyt G-K.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót i uzupełnienie brakującej pozycji.

ODPOWIEDŹ 36
Należy wykonać sufit z płyt G-K.

PYTANIE 37
Proszę o podanie parametrów do doboru instalacji solarnej. Brak parametrów utrudnia rzetelną wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ 37
Zestaw 4 kolektorów - 4 płyty o powierzchni 2,2-2,4 m2 absorbentu każda.
Powierzchnia wężownicy wymiany ciepła: 4,0 m2.
W skład zestawu wchodzi instalacja solarna wraz ze stacją solarną, w której skład wchodzi pompa, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, manometr, separator powietrza, odpowietrzenie ręczne, układ napełniania i opróżniania czynnika.

PYTANIE 38
Proszę o podanie parametrów doborowych wymienników dla central wentylacyjnych. Brak parametrów utrudnia rzetelną wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ 38
Należy dokonać doboru central wentylacyjnych i ich elementów składowych pod parametry wydajności oraz temperatury powietrza nawiewanego – pkt. 5.6 opisu technicznego oraz parametry opisane w części graficznej opracowania.

PYTANIE 39
Proszę o podanie parametrów doborowych nagrzewnic dla poszczególnych central 18. Proszę o podanie wytycznych do doboru węzła cieplnego w kotłowni. Brak parametrów utrudnia rzetelną wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ 39
Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego, Wykonawca robót wykona projekt warsztatowy węzła cieplnego, który spełniać będzie parametry instalacji ogrzewczej oraz współpracować będzie z instalacją wentylacji mechanicznej, gazową, ciepłej wody użytkowej i solarną.
PYTANIE 40
Proszę o udostępnienie kart doborowych lub parametrów doborowych dla central wentylacyjnych. Brak parametrów utrudnia rzetelną wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ 40
Należy dokonać doboru central wentylacyjnych i ich elementów składowych pod parametry wydajności oraz temperatury powietrza nawiewanego – pkt. 5.6 opisu technicznego oraz parametry opisane w części graficznej opracowania.

PYTANIE 41
Proszę o podanie wytycznych do montażu przyłączy i sieci zewnętrznych. Brak parametrów utrudnia rzetelną wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ 41
Przyłącza wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem przyłączy.
Sieci/instalacje zewnętrzne – proszę o sprecyzowanie czego dotyczy pytanie. Sieci zewnętrzne na terenie inwestycji należy wykonać zgodnie z przedmiotowym projektem.

PYTANIE 42
Dot. udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego nr 1 z dnia 12.02.2018 r.
Zamawiający poinformował Wykonawcę, że posadzki mają zostać wykonane zgodnie
z Projektem Wykonawczym.
Zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego mają być zastosowane wykładziny PCV,
np. FORBO natomiast wg przekroju B-B Tapiflex excellence 65.
W związku z rozbieżnościami w samej dokumentacji Wykonawczej proszę o podaniem rodzaju wykładziny.

ODPOWIEDŹ 42
Np. FORBO 19db.

PYTANIE 43
Dot. udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego nr 2 z dnia 12.02.2018 r.
Wg udzielonej odpowiedzi Wykonawca ma wykonać posadzki zgodnie z projektem wykonawczym wykończenia wnętrz.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią przez Zamawiającego, proszę o skorygowanie przedmiaru robót, tak aby każda oferta była.
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej “ustawa pzp”.

ODPOWIEDŹ 43
Przedmiar jest pomocniczy należy roboty wykonywać zgodnie z projektem.

PYTANIE 44
Dot. udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego nr 3 z dnia 12.02.2018 r.
Udzielona odpowiedź przez Zamawiającego nie ma odniesienia do projektu Wykonawczego, gdyż w poz. 119 ujęto dwa rodzaje posadzek, tj. wykładzinę i płytki.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 44
Poz 119 KNR 202-1112-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 165,096 m2 [Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej Tapiflex exellence 65 z wywinięciem cokołów na ścianę. W pozycji 119 jest ujęta tylko wykładzina.

PYTANIE 45
Dot. udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego nr 5 z dnia 12.02.2018 r.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Wykonawca ma wykonać wycieraczek do butów.
Proszę o dopisanie w/w zakresu robót do przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 45
Należy ująć w wycenie.

PYTANIE 46
Dot. udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego nr 11 z dnia 12.02.2018 r.
W udzielonej informacji nadal brak jest informacji nt. Balustrad – szklana, samonośna.
Jeżeli są one przedmiotem zamówienia, proszę o dopisanie brakującej pozycji w przedmiarze robót.
Proszę o dopisanie w/w zakresu robót do przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 46
Samonośna ze stali nierdzewnej – bez szkła.

PYTANIE 47
Dot. wykonania dachu skośnego.
Brak w przedmiarze robót płyty OSB gr. cm.
Prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 47
Deskowanie ujęte jest w pozycji kosztorysowej 58.

PYTANIE 48
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dot. świetlików dachowych oraz okien dachowych. Brak parametrów oraz materiału z jakiego mają zostać wykonane. Brak informacji w zestawieniu stolarki okiennej.

ODPOWIEDŹ 48
Podstawy laminatowe o wysokości 15, 30 oraz 50 cm poliestrowe podstawy pod świetliki dachowe produkowane są z wykorzystaniem jako ocieplenie pianki poliuretanowej o gęstości 35-37kg/m3. Grubość płyty zastosowanej do izolacji podstawy 20mm. Podstawy te nie wymagają dodatkowego ocieplenia.

Poliwęglanem komorowym PC w ramie aluminiowej. Stosowany jest poliwęglan o grubości 32 mm- 40mm o przepuszczalności cieplnej 1,30W/m2K. Poliwęglan jest montowany
w ramach aluminiowych niemalowanych, z PCV lub w ramach aluminiowych z klipsem PCV tak zwanych ciepłych.

W dachu nad aulą/ salą teatralną zaprojektowano okna połaciowe o wymiarach 100x400cm drewniane lub aluminiowe, trójszybowe Dla całego okna współczynnik przenikania powinien wynosić do 1,3 W/m2K
PYTANIE 49
Dotyczy świetlików dachowych.
Wg. Rys. SW 02 – wymiar świetlików wynosi 120x250-4 szt. Oraz 120x120- 1 szt.
Wg przekroju B-B wymiar świetliki wynosi 120x240.
Brak informacji w opisie projektu Wykonawczego.
Proszę o podanie wymiaru i parametrów jakie mają być zamontowane świetliki dachowe.

ODPOWIEDŹ 49
120x250 – 4szt. oraz 120x120-1szt.

PYTANIE 50
W związku z brakiem zamieszczenia opisu do Projektu Wykonawczego, zwracam się z prośbą o podanie klasy betonu dla:
a) Nadproża N1, 2, 3, 4, 5, 6
b) Podciągu P1, 2, 3, 4.

ODPOWIEDŹ 50
Dla wszystkich elementów wylewanych na mokro C20/25 MPA. Wszystkie parametry znajdują się w obliczeniach statycznych nadproży i podciągów.

PYTANIE 51
Dotyczy świetlików dachowych.
Czy pokrycie wykonane ma zostać w klasyfikacji SRO czy NRO?

ODPOWIEDŹ 51
Klasyfikacja NRO.

PYTANIE 52
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie parapetów zewnętrznych? Brak informacji
w przedmiarze i projekcie.

ODPOWIEDŹ 52
Parapety wykonać jako stalowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr 0.8 mm
w kolorze stolarki okiennej. Opis parapetów znajduje się w opisie architektonicznym wnętrz.
PYTANIE 53
W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektami a przedmiarami robót – prosimy
o załączenie opisów do Projektów Wykonawczych.

ODPOWIEDŹ 53
Opisy były załączone.

PYTANIE 54
Dot. ogrodzeń placów zabaw.
Wg Opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 7 ogrodzony ma być tylko plac zabaw nr 3.
Wg przedmiaru robót ogrodzenia mają być wykonane na wszystkich trzech placach zabaw.
Proszę o skorygowanie Przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 54
Ogrodzony ma być tylko plac zabaw dla dzieci najmłodszych – plac zabaw nr 3.

PYTANIE 55
Wg Opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 7 w ogrodzeniu plac zabaw nr 3 mają zostać wykonane dwie furtki.
Wg Przedmiaru robót w ogrodzeniach placów zabaw ma zostać wykonane po jednej futrce
do każdego ogrodzenia trzech placów zabaw.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 55
Należy wykonać 2 furtki z placu zabaw nr 3.

PYTANIE 56
Dot. wyposażenia placów zabaw.
Wg opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 3 w wyposażeniu placu zabaw nr 1 są dwie ławki o wymiarach 160x44x80 cm, które nie znajduje się w przedmiarze robót.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 56
Należy ująć w wycenie.

PYTANIE 57
Dot. wyposażenia placów zabaw.
Wg opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 3 w wyposażeniu placu zabaw nr 2 są dwie ławki o wymiarach 160x44x80 cm oraz osłona od słońca typu żagiel, które nie znajdują się w przedmiarze robót.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 57
Należy ująć w wycenie. Natomiast inwestor zrezygnował z osłony od słońca typu żagiel.

PYTANIE 58
Dot. wyposażenia placów zabaw.
Wg opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 3 w wyposażeniu placu zabaw nr 3 są dwie ławki o wymiarach 160x44x80 cm, które nie znajdują się w przedmiarze robót.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 58
Należy ująć w wycenie.

PYTANIE 59
Dot. wyposażenia placów zabaw.
Wg opisu Projektu Wykonawczego – zagospodarowanie terenu pkt 3 ilość i rodzaje elementów wyposażenia placu zabaw nr 3 odbiega od podanych w przedmiarze robót.
Proszę o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 59
Należy ująć ilość wyposażenia placów zabaw zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 60
Proszę załączyć przekrój przez warstwy dla poszczególnych powierzchni utwardzonych oraz placów zabaw lub potwierdzić, że układ, rodzaj oraz grubości warstw należy przyjąć jak
w przedmiarze robót

ODPOWIEDŹ 60
Opis poszczególnych warstw pod place zabaw znajduje się w projekcie architektury. Plac zabaw znajduje się w pkt nr 6 oraz wykonanie ciągów pieszych, jezdnych na terenie przedszkola znajduje się w pkt nr 9.

PYTANIE 61
Czy w celu obniżenia kosztów inwestycji Zamawiający dopuszcza wykonanie trawników siewem zamiast trawników dywanowych.

ODPOWIEDŹ 61
Dopuszcza się wykonanie trawników siewem zamiast trawników dywanowych.

PYTANIE 62
Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż stojaków rowerowych, ławek parkowych oraz koszy parkowych opisanych w punkcie 10 “mała architektura”.

ODPOWIEDŹ 62
Należy ująć w wycenie.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas