OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania-odpowiedzi 2 - "Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Pytania-odpowiedzi 2 - "Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.5.2018.KA
Śmigiel, 16.03.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 14 marca 2018 r. wpłynęły pytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego. Informujemy, że w przypadku braku potwierdzenia, nie będzie możliwe złożenie przez nas oferty ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 1
Potwierdzamy.

Ponadto w związku z Odpowiedziami z dnia 13.03.2018 r., które zostały zamieszczone na stronie www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – usługi, Zamawiający postanawia doprecyzować wyjaśnienia do poniższych pytań:

PYTANIE 14
Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej prosimy o zmianę zgłoszonej wartości z odtworzeniowej na pierwsze ryzyko.

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

PYTANIE 18
Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia znaków drogowych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na pierwsze ryzyko zamiast sum stałych.

ODPOWIEDŹ 18
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

PYTANIE 32
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC szkód polegających
na przywłaszczeniu pojazdu.

ODPOWIEDŹ 32
Wobec wielu, niekiedy wzajemnie się wykluczających interpretacji pojęcia przywłaszczenie Zamawiający wnosi o ujednolicenie w tym temacie pojęć. Prawidłową definicję przywłaszczenia można znaleźć np. w „Encyklopedii Prawa”: „Przywłaszczenie polega na rozporządzeniu cudzą rzeczą lub prawem majątkowym jak własnym i gdy ta rzecz lub prawo legalnie znalazły się w posiadaniu sprawcy, np. sprawca pożyczył rzecz, a następnie odmówił jej oddania”.
Stosując powyższą definicję przywłaszczenia Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

PYTANIE 123
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody w mieniu, a w szczególności następujące ryzyka (…)”
prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ 123
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano”.

PYTANIE 124
Do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
„Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody a w szczególności następujące ryzyka: (…)”prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano” - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ 124
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano”.

PYTANIE 128
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych
i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ 128
Potwierdzamy.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTEPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas