OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania - odpowiedzi - "Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Pytania - odpowiedzi - "Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.5.2018.KA
Śmigiel, 13.03.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 08 i 09 marca 2018 r. wpłynęły pytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba,
że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 1
Tak.

PYTANIE 2
Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o pełne informacje czy są użytkowane czy nie, pełne adresy, konstrukcja budynków, rok budowy, zabezpieczenia p.pożarowe z podaniem odległości do najbliższej zawodowej jednostki straży pożarnej oraz zabezpieczenia p.kradzieżowe.

ODPOWIEDŹ 2
Przedmiotowe informacje znajdują się w załączniku nr 1.2 do SIWZ.

PYTANIE 3
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i budowle poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 3
Wszystkie budynki posiadają Księgi Obiektów, w których są dokonywane wpisy zgodnie
z przepisami prawa na bieżąco.

PYTANIE 4
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

ODPOWIEDŹ 4
Tak.

PYTANIE 5
Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle nieużytkowane, wyłączone
z eksploatacji, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki prosimy o podanie dodatkowych informacji:
1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
2) czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

ODPOWIEDŹ 5
Gmina nie posiada tego typu obiektów.

PYTANIE 6
W przypadku zgłoszenia mienia nieużytkowanego prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 6
Nie dotyczy.

PYTANIE 7
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

ODPOWIEDŹ 7
Brak tego typu zdarzeń.

PYTANIE 8
Prosimy o podanie zabezpieczeń p.pożarowych (z podaniem odległości do najbliższej jednostki zawodowej straży pożarnej) dla budowli – wiatraki 2 sztuki o wartości 400 000 zł.

ODPOWIEDŹ 8
Konstrukcje są zabezpieczone chemicznie p. pożarowo i są wyposażone w gaśnice, odległość do PSP w Kościanie wynosi 12 km.
Wykorzystywane do okolicznościowych wystaw plenerowych.

PYTANIE 9
Prosimy o podanie konstrukcji budowli oraz zabezpieczeń p.pożarowych (z podaniem odległości do najbliższej jednostki zawodowej straży pożarnej) dla budowli wigwam
w miejscowości Bruszczewo.
Prosimy o podanie przeznaczenia budowli.

ODPOWIEDŹ 9
Konstrukcja wykonana jest z drewna i jest zabezpieczona chemicznie p. pożarowo, odległość do PSP w Kościanie wynosi 12 km.
Wykorzystywane do okolicznościowych wystaw plenerowych i spotkań grup szkolnych,
i turystycznych.

PYTANIE 10
Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia osuwanie i zapadanie się ziemi nie obejmuje ochroną wyżej wymienionego zdarzenia spowodowanego działaniem człowieka.
ODPOWIEDŹ 10
Potwierdzamy.

PYTANIE 11
Prosimy o zmianę zapisu definicji silnego wiatru na:
„działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące
o działaniu silnego wiatru.”

ODPOWIEDŹ 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE 12
Prosimy o zmianę zapisu definicji przepięcia na:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje
o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, niezależnie od tego czy w ich następstwie powstał pożar czy nie.
Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w sieciach energetycznych, elektrycznych i przesyłania danych.
Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 PLN”

ODPOWIEDŹ 12
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PYTANIE 13
Prosimy o zmianę zapisu klauzuli stempla pocztowego na:
”Ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu / datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym / datę przelewu elektronicznego pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowała się wówczas kwota pozwalająca na realizację zlecenia / przelewu na rzecz Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia jako termin zapłaty.”

ODPOWIEDŹ 13
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PYTANIE 14
Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej prosimy o zmianę zgłoszonej wartości z odtworzeniowej na pierwsze ryzyko.

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE 15
Dla ubezpieczenia gotówki prosimy o przyjęcie wartości nominalnej zamiast zakupu/wytworzenia.

ODPOWIEDŹ 15
Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości nominalnej zamiast zakupu/wytworzenia.

PYTANIE 16
Dla ubezpieczenia środków obrotowych prosimy o przyjęcie wartości wytworzenia/zakupu zamiast wartości odtworzeniowej.

ODPOWIEDŹ 16
Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości wytworzenia/zakupu zamiast wartości odtworzeniowej.

PYTANIE 17
Dla ubezpieczenia mienia pracowniczego prosimy o przyjęcie wartości rzeczywistej zamiast wartości odtworzeniowej.

ODPOWIEDŹ 17
Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości rzeczywistej zamiast wartości odtworzeniowej.

PYTANIE 18
Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia znaków drogowych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na pierwsze ryzyko zamiast sum stałych.

ODPOWIEDŹ 18
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 19
Prosimy o zastosowanie dodatkowej klauzuli dla budynków nieużytkowanych zgłoszonych
do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z poniższym zapisem:

„Klauzula ochrony mienia wyłączonego z użytku (pustostany) – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z użytku z zastrzeżeniem, że:
- budynek jest dozorowany (np. zainstalowany system alarmowy, dozór agencji ochrony),
- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed wejściem do niego nieuprawnionych osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (prąd, gaz, woda), chyba że prąd jest niezbędny
do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.
Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych.”

ODPOWIEDŹ 19
Gmina nie posiada tego typu obiektów.

PYTANIE 20
Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego o rok produkcji.

ODPOWIEDŹ 20
Wykaz w załączeniu.

PYTANIE 21
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

ODPOWIEDŹ 21
Nie.

PYTANIE 22
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 22
Nie dotyczy.

PYTANIE 23
Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduję - adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak dużym obszarze
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

ODPOWIEDŹ 23
Nie.
PYTANIE 24
Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu OC na:
„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
- pokrycia poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela
w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem,
- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:
a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,
b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

ODPOWIEDŹ 24
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE 25
Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

ODPOWIEDŹ 25
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

PYTANIE 26
Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 26
Nie dotyczy.

PYTANIE 27
Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

ODPOWIEDŹ 27
Nie.

PYTANIE 28
Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

ODPOWIEDŹ 28
Poniżej link do UCHWAŁY NR XLI/303/17 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.
www.bip.smigiel.pl/dokument/5910

PYTANIE 29
Wnioskujemy o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia Assistance pojazdów o numerach rejestracyjnych: PKSK998 oraz PKS9Y07.

ODPOWIEDŹ 29
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia Assistance pojazdów o numerach rejestracyjnych: PKSK998 oraz PKS9Y07.

PYTANIE 30
Prosimy o informację, czy istnieją jakieś rezerwy ubezpieczeniowe z dotychczasowych polis OC i AC zawartych przez Klienta.

ODPOWIEDŹ 30
Nie.

PYTANIE 31
Dot. klauzuli oględzin
Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie pisemne zobowiązanie Oferenta do dokonywania oględzin uszkodzonych pojazdów w 48 godziny od daty zawiadomienia o szkodzie (w odniesieniu do dni roboczych). Zawiadomienia o zaistniałej szkodzie Zamawiający może dokonywać telefonicznie. Oględziny wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, lub miejscu przez niego wskazanym.

ODPOWIEDŹ 31
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PYTANIE 32
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC szkód polegających
na przywłaszczeniu pojazdu.

ODPOWIEDŹ 32
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 33
Wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w następującej treści:
W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, warunkiem zawarcia umowy AC wyposażenie pojazdu w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
- samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości do 70 000 zł, pozostałe samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, motocykle, motorowery lub quady (niezależnie
od wartości) – co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe;
- samochody osobowe oraz samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej 70 000 zł i nie przekraczającej 200 000 zł – co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe, działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji;
- samochody osobowe oraz samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej 200 000 zł – co najmniej trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe w tym system lokalizacji pojazdów (np. GPS).
- W przypadku ubezpieczania pojazdów innych niż wymienione powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zależności od oceny ryzyka może wprowadzić dodatkowe wymagania
w zakresie zabezpieczania przed kradzieżą.
W związku z powyższym, prosimy o podanie informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiadanych przez pojazdy które miałyby zostać objęte ubezpieczeniem AC.

ODPOWIEDŹ 33
W pytaniu brak określenia pojazdów specjalnych – pożarniczych.
Umieszczenie tego rodzajów pojazdów w pierwszej grupie zabezpieczeń pozwala nam zaakceptować kl. przedstawionej treści.

PYTANIE 34
Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego kosztów dodatkowych w klauzuli usług typu assistance na następujący:
Towarzystwo Ubezpieczeniowe w granicach sumy ubezpieczenia zwraca udokumentowane
i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty:
- zabezpieczenia lub przechowywania uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż
do dnia dokonania oględzin i przekazania Ubezpieczonemu kalkulacji kosztów jego naprawy;
- holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku ubezpieczeniowego
do zakładu naprawczego, nie dalej jednak niż do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
- dodatkowego badania technicznego
- W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. InterRisk zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
- Wysokość kosztów dodatkowych nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia AC lecz nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 34
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 35
Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli zwrotu kosztów badania technicznego:
W przypadku gdy stosownie do zapisów ustawy prawo o ruchu drogowym Ubezpieczający jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego po szkodzie, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci koszty poniesione w związku z przeprowadzonym badaniem technicznym.

ODPOWIEDŹ 35
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PYTANIE 36
Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 16.03.2018 r.

ODPOWIEDŹ 36
Zamawiający w dniu 12.03.2018 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.bip.smigiel.pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.03.2018 r.

PYTANIE 37
Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę.

ODPOWIEDŹ 37
Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

PYTANIE 38
Prosimy o podział wykazu szkód majątkowych na poszczególne ryzyka:
- ogień i inne zdarzenia losowe,
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,
- szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia.
Prosimy o podanie przyczyn szkód majątkowych i z OC działalności.

ODPOWIEDŹ 38
Wykaz w załączeniu.

PYTANIE 39
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ są wspólne
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 39
Tak.

PYTANIE 40
Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

ODPOWIEDŹ 40
Brak takich obiektów.

PYTANIE 41
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

ODPPOWIEDŹ 41
Nie dotyczy

PYTANIE 42
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 42
Nie dotyczy.

PYTANIE 43
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ 43
Obecnie została zkończona inwestycja pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z sal gimnastyczną”. Szkoła prowadzi swoją działalność / doubezpieczenie obiektu nastąpi prawdopodobnie w kwietniu.
Ponadto remont generalny Centrum Kultury planowany jest w bieżącym roku (cały obiekt jest wyłączony z eksploatacji).

PYTANIE 44
Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

ODPOWIEDŹ 44
Tak.

PYTANIE 45
Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy
o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

ODPOWIEDŹ 45
Brak uwag, a o ile występują jakieś drobne sugestie lub awarie, są one usuwane na bieżąco.

PYTANIE 46
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 46
Obiekty posiadają Księgi Obiektów w których są wpisywane bieżące przeglądy zgodnie
z przepisami prawa.

PYTANIE 47
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 47
Potwierdzamy.

PYTANIE 48
Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, że:
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwe¬go zabezpieczenia i wykonania robót.

ODPOWIEDŹ 48
Ochrona obowiązuje zawsze w przypadku remontu , przebudowy pod warunkiem zachowania i zgodności przepisów BHP i prawo budowlane.

PYTANIE 49
Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego.

ODPOWIEDŹ 49
Dobry.

PYTANIE 50
W odniesieniu do budynków, w których występują materiały palne w więźbie dachowej
i pokryciu dachowym:
- czy oraz kiedy (rok) i jakim środkiem/preparatem trudnozapalnym wykonano zabezpieczenie więźby dachowej?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi
a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone?
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?

ODPOWIEDŹ 50
Sprawa pod kontrolą zarządcy, który na bieżąco sprawuje nadzór nad obiektami Gminy. Powyższe kwestie są prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

PYTANIE 51
Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2018 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

ODPOWIEDŹ 51
Brak szkód tego typu.

PYTANIE 52
Prosimy o potwierdzenie, że wartość muzealiów zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej, nie obejmuje ich wartości historycznej.

ODPOWIEDŹ 52
Tak, nie obejmuje.

PYTANIE 53
Prosimy o zmianę poniższego zapisu:
„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko (bez wyczerpania sumy ubezpieczenia po zdarzeniu szkodowym), jest dozwolony zapis o konieczności uzupełnienia składki za wypłacone odszkodowanie.
Na:
„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko - Jednokrotne odnowienie limitu sumy ubezpieczenia po szkodzie za opłatą dodatkowej składki na wniosek Zamawiającego (rozliczenie proporcjonalnie co do dnia).

ODPOWIEDŹ 53
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PYTANIE 54
Prosimy o wskazanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ 54
Wykaz w załączeniu.

PYTANIE 55
Wnosimy o ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach klauzuli ustalenia wysokości szkody – w wysokości 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że limit dla kosztów powołania rzeczoznawców w kl. ustalenia wysokości szkody i limit dla kosztów rzeczoznawców w ramach kl. kosztów dodatkowych jest wspólny.

ODPOWIEDŹ 55
Jest % w ramach kl. kosztów dodatkowych, może być 200.000 zł.

PYTANIE 56
Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia dla każdej grupy mienia (w odniesieniu do ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego).

ODPOWIEDŹ 56
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 57
Prosimy o podanie planów Zamawiającego dotyczących nabycia w najbliższym czasie nowego mienia (rodzaj, wartość).

ODPOWIEDŹ 57
Bieżące zakupy sprzętu elektronicznego. Brak inf. o zakupie szczególnego mienia zwiększającego ryzyko Ubezpieczyciela.

PYTANIE 58
Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów przekwaterowania osób i mienia w ramach kl. kosztów dodatkowych w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 58
Może być limit 200.000 zł

PYTANIE 59
Prosimy o doprecyzowanie określenia „prace remontowo-budowlane (nawet dużych rozmiarów)” w kl. prac budowlanych.

ODPOWIEDŹ 59
Prawo Budowlane dość precyzyjnie określa definicję remontu, odróżniając go od przebudowy oraz bieżących konserwacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile z odczytaniem definicji przebudowy nie ma większego problemu – o tyle przepisy nie precyzują jednoznacznie pojęcia bieżących konserwacji w budynkach mieszkalnych. W domach jednorodzinnych zakres prac mieszczących się w kryterium remontowych jest nieco szerszy. Jednak w przypadku mieszkań zawęża się on do określonych czynności prowadzonych wewnątrz lokalu mieszkalnego,. Do czynności takich zaliczyć można wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania; wymianę grzejników; wyburzenie ściany działowej; tynkowanie ścian i sufitów oraz urządzenie łazienki w innym miejscu, aniżeli znajdowała się dotychczas. Wymienione czynności budowlane można wykonywać nie posiadając pozwolenia na budowę. Wymagają one jednak dokonania zgłoszenia we właściwym Starostwie Powiatowym.

PYTANIE 60
Wnosimy o zmianę limitu w kl. prac budowlanych z: 10% s.u. nie mniej niż 200.000 PLN na: 10% s.u. nie więcej niż 500.000,00 PLN

ODPOWIEDŹ 60
Brak możliwości takiego zapisu.

PYTANIE 61
Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzane prace budowlane nie będą wymagały pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ 61
Brak możliwości takiego zapisu.

PYTANIE 62
Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzane prace budowlane nie będą naruszały konstrukcji ścian i dachów
ODPOWIEDŹ 62
Brak możliwości takiego zapisu.

PYTANIE 63
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. przeoczenia powodującego wzrost ryzyka wystąpienia szkody.

ODPOWIEDŹ 63
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 64
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. przeoczenia zgłoszenia posiadanego lub nowego majątku.

ODPOWIEDŹ 64
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 65
Prosimy o dodanie do kl. nowej technologii zapisu: „pod warunkiem, że koszty zastosowania innej technologii nie przekroczą wskazanej dla danego mienia sumy ubezpieczenia
z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia prewencyjnego.

ODPOWIEDŹ 65
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 66
Prosimy o wskazanie budynków będących pod nadzorem konserwatora zabytków.

ODPOWIEDŹ 66
Szkoła Podstawowa w Bronikowie, ul. Morownicka 26, Bronikowo – rejestr zabytków nr 1357/A, data 1993-04-30.
Szkoła Podstawowa w Czaczu, ul. Parkowa 2, Czacz – rejestr zabytków nr 660/A, data 1974-12-21.
Kaplica poewangelicka w Śmiglu – rejestr zabytków nr 138/Wlkp/, data 2003-07-23.
Wiatraki w Śmiglu – rejestr zabytków nr 139/Wlkp/, data 2003-07-28.
PYTANIE 67
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

ODPOWIEDŹ 67
Brak tego typu ryzyka

PYTANIE 68
Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 68
Tak.

PYTANIE 69
Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

ODPOWIEDŹ 69
Tak.

PYTANIE 70
Prosimy ustalenie limitu dla ryzyka dewastacji w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 70
Nie, za mały limit.

PYTANIE 71
Prosimy ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach kl. ustalenia wysokości szkody w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 71
50 000,00 PLN.

PYTANIE 72
Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia/

ODPOWIEDŹ 72
Nie.

PYTANIE 73
Wnosimy o zmianę podstawy szacowania dla sprzętu biurowego niskocennego z wartości rzeczywistej na odtworzeniową lub księgową brutto i podanie zweryfikowanej sumy ubezpieczenia oraz przesłanie wykazu tego sprzętu.

ODPOWIEDŹ 73
Nie.

PYTANIE 74
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na tą zmianę prosimy o przeniesienie ubezpieczenia sprzętu biurowego niskocennego do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ 74
Nie.
PYTANIE 75
Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą budynki komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna
z tytułu posiadania i administrowania:
• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ 75
Tak. Poprawiony wykaz majątku w załączeniu.

PYTANIE 76
Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi zarządzanie gospodarką wodno-ściekową. Jeżeli, tak prosimy o podanie:
• Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej)
• Długości sieci kanalizacyjnej
• Czy Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków.

ODPOWIEDŹ 76
Nie.

PYTANIE 77
Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 77
Nie.
PYTANIE 78
Odnośnie odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – której przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, na skutek działalności Zamawiającego - prosimy o potwierdzenie, że chodzi
o odpowiedzialność cywilną.

ODPOWIEDŹ 78
Tak.

PYTANIE 79
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ 79
Tak

PYTANIE 80
Czy pojazdy z wykazu załączonego do przetargu będą ubezpieczane na rok czy krótkoterminowo.

ODPOWIEDŹ 80
Na rok.

PYTANIE 81
Ile pojazdów przewidują Państwo do ubezpieczeń krótkoterminowych.

ODPOWIEDŹ 81
Nie jest to planowane.

PYTANIE 82
Ile było w ostatnim roku pojazdów ubezpieczanych krótkoterminowo – do czasu kasacji.

ODPOWIEDŹ 82
Brak.

PYTANIE 83
Proszę o wycofanie klauzuli niezmienności składki.

ODPOWIEDŹ 83
Brak zgody w okresie m3 lat przetargowych.

PYTANIE 84
Czy SU obejmuje wyposażenie dodatkowe.

ODPOWIEDŹ 84
Tak.

PYTANIE 85
Jaki spadek SU przewidują Państwo w kolejnych latach.

ODPOWIEDŹ 85
8-10% w zależności od wahań rynku.

PYTANIE 86
Proszę o zmianę zapisu „klauzuli zwrotu kosztów badania technicznego” i „klauzuli badań technicznych” w ryzyku AC/KR na :
„TU odpowiada za szkody AC powstałe w pojeździe, który nie posiadał w dniu zaistnienia szkody udokumentowanych obowiązkowych lub dodatkowych badań technicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

ODPOWIEDŹ 86
Chodzi o konieczność dokonania dodatkowych BT po zlikwidowaniu potencjalnych szkód
i pokryciu kosztów z tym związanych.

PYTANIE 87
Czy nr rej PKS24098 jest prawidłowy i czy SU 977 850,00 zł jest sumą spisaną z aktualnej polisy.

ODPOWIEDŹ 87
Tak.
PYTANIE 88
Jaką ładowność i DMC ma pojazd PKS24098.

ODPOWIEDŹ 88
Pojazd specjalny, 20.000 kg dmc.

PYTANIE 89
Czy SU zostały przez Państwa zweryfikowane na marzec 2018 czy zostały spisane z aktualnych polis.

ODPOWIEDŹ 89
Spisane z polis.

PYTANIE 90
Jaki spadek SU przewidują Państwo w kolejnych latach.

ODPOWIEDŹ 90
8-10% w zależności od wahań rynku.

PYTANIE 91
Wykaz pojazdów obejmuje 16 pojazdów na GMINĘ ŚMIGIEL (14 pojazdów) i CENTRUM KULTURY (2 pojazdy). Czy tylko te pojazdy i 2 firmy będą ubezpieczane na umowie flotowej?

ODPOWIEDŹ 91
Tak.

PYTANIE 92
Czy samochody oznaczone jako „pożarnicze” są zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe czy specjalne.

ODPOWIEDŹ 92
Jak w wykazie załącznik nr 2.1.

PYTANIE 93
Proszę o wykreślenie z klauzuli assistance zapisu: „obejmuje (kwota minimalna (500zł))”.
ODPOWIEDŹ 93
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 94
W zakres 2 – ubezpieczenia Autocasco na okres 36 miesięcy, 1. Przedmiot ubezpieczenia „Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej, dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa” proszę o zamianę zapisu z „dla pojazdów nowych - wartość fakturowa” na „dla pojazdów nowych - do 6 miesięcy wartość fakturowa”

ODPOWIEDŹ 94
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 95
Proszę o wyłączenie pojazdu ciężarowego PKS17824 z ryzyka Assistance

ODPOWIEDŹ 95
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 96
Proszę o zmianę terminu wykonywania oględzin (dot. klauzuli oględzin) z 48 godzin na „w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych rzeczoznawców”/

ODPOWIEDŹ 96
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 97
Proszę o wykreślenie w klauzuli oględzin zapisu: „brak oględzin w tym terminie będzie skutkował możliwością likwidacji bez oględzin ze strony Oferenta”.

ODPOWIEDŹ 97
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 98
Proszę w klauzuli usług typu assistance o wykreślenie zapisu:
- zabezpieczenia uszkodzenia pojazdu w okresie co najmniej 5 dni po szkodzie.

ODPOWIEDŹ 98
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 99
Proszę w klauzuli usług typu assistance o wykreślenie zapisu w 3 pdpkt: „szkody całkowitej” lub zamianę zapisu z ”szkody całkowitej” na „wypadek o ile pojazd był unieruchomiony”.

ODPOWIEDŹ 99
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 100
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 100
Potwierdzamy.

PYTANIE 101
Prosimy o zmianę zapisu w kl. szybkiej likwidacji szkód z: 48 godzin na 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ 101
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 102
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o dodanie do klauzuli zapisu. „Klauzula ma zastosowanie do szkód o wartości nie przekraczającej 10.000 PLN”.

ODPWIEDŹ 102
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 103
Zamawiający w dniu 12.03.2018 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.bip.smigiel.pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.03.2018 r.

ODPOWIEDŹ 103
Zamawiający w dniu 12.03.2018 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.bip.smigiel.pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.03.2018 r.

PYTANIE 104
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.03.2018 r.

ODPOWIEDŹ 104
Zamawiający w dniu 12.03.2018 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.bip.smigiel.pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.03.2018 r.

PYTANIE 105
Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez wykreślenie z treści paragrafu 7 ust. 5.

ODPOWIEDŹ 105
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 106
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ 106
Brak takiego ryzyka.

PYTANIE 107
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

ODPOWIEDŹ 107
Brak takiego ryzyka

PYTANIE 108
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 108
Tak.

PYTANIE 109
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 109
Potwierdzamy.

PYTANIE 110
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

ODPOWIEDŹ 110
Brak uwag, a o ile występują jakieś drobne sugestie lub awarie, są one usuwane na bieżąco.

PYTANIE 111
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 111
Potwierdzamy.

PYTANIE 112
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową

ODPOWIEDŹ 112
Nie występowały.

PYTANIE 113
Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

ODPOWIEDŹ 113
Nie występowały.

PYTANIE 114
W związku z tym, że do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone drogi (brak w wykazie majątku), prosimy o potwierdzenie, że drogi nie są objęte ubezpieczeniem.
W przypadku potwierdzenia, że drogi mają być ubezpieczone od wszystkich ryzyk prosimy
o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

ODPOWIEDŹ 114
Patrz „ przedmiot zamówienia str.15”.

PYTANIE 115
W związku z tym, że w definicji „budowle” są uwzględnione obiekty inżynierii lądowe, prosimy o wyjaśnienie czy powyższe obiekty zostały zgłoszone do ubezpieczenia.
W przypadku zgłoszenia tych obiektów do ubezpieczenia prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji oraz wartościami obiektów.

ODPOWIEDŹ 115
Wykaz stanowi załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia (SIWZ).

PYTANIE 116
W związku z tym, że do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone wysypiska śmieci, składowiska odpadów, sortowanie oraz spalarnie, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 116
Zamawiający nie posiada i nie planuje posiadać tego typu obiektów.

PYTANIE 117
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk zostało zgłoszone mienie w postaci biogazowni.
Jeśli tak prosimy o informację:
i) Jaka jest wartość biogazowni?
ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

ODPOWIEDŹ 117
Nie.

PYTANIE 118
Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 118
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 119
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 119
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 120
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

ODPOWIEDŹ 120
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 121
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 121
Tak, na jeden roczny okres ubezpieczeniowy.

PYTANIE 122
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie
z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

ODPOWIEDŹ 122
Obecnie została zakończona inwestycja pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”, przy czym remont wewnątrz Centrum Kultury planowany jest
w bieżącym roku (szacowana wartość 700 000,00 zł, przewidywany termin zakończenia realizacji – koniec 2018 r.).
Ponadto Zamawiający planuje realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną” – szacowania wartość to ponad 6 000 000,00 zł, przewidywana data zakończenia – koniec czerwca 2019 r.
W pozostałych obiektach planowane się jedynie remonty bieżące, wynikające z aktualnych potrzeb.

PYTANIE 123
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody w mieniu, a w szczególności następujące ryzyka (…)”
prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub
w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ 123
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyk wojennych.

PYTANIE 124
Do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
„Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody a w szczególności następujące ryzyka: (…)”prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ 124
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyk wojennych.

PYTANIE 125
Prosimy o wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia dla wszystkich sum ubezpieczenia i limitów określonych w systemie pierwszego ryzyka. Informujemy, że w razie niewprowadzenia konsumpcji nie będziemy w stanie przedstawić oferty ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 125
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 126
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ze wskazaniem, którego ryzyka szkody dotyczą (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk/kradzież z włamaniem/sprzęt elektroniczny).

ODPOWIEDŹ 126
Zaświadczenie w załączeniu.

PYTANIE 127
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ 127
Zaświadczenie w załączeniu.

PYTANIE 128
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ 128
Nie potwierdzamy.

PYTANIE 129
Prosimy o wykreślenie z zapisów dot. OC za szkody w środowisku naturalnym zdań „UWAGA: Niedopuszczalnym jest zawarcie zastrzeżenia, które warunkuje odpowiedzialność za szkodę
od czasu zgłoszenia, liczonego od momentu zapoczątkowania zanieczyszczania środowiska (np. 72 godziny). Jest natomiast dopuszczalne zastrzeżenie warunkujące odpowiedzialność od czasu zgłoszenia, liczonego jednak od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Czas minimalny jaki może być zastrzeżony to 72 godziny (liczone wyłącznie dni robocze Zamawiającego). Prosimy, by w tym zakresie obowiązywały postanowienia OWU danego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 129
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 130
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

ODPOWIEDŹ 130
Tak, potwierdzamy brak tego ryzyka.

PYTANIE 131
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości, a także imprez o charakterze imprez lotniczych, motorowych, motorowodnych.

ODPOWIEDŹ 131
Potwierdzamy brak takiego ryzyka.

PYTANIE 132
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

ODPOWIEDŹ 132
Potwierdzamy brak takiego ryzyka.

PYTANIE 133
Prosimy o zmianę zapisów dot. OC organizatora imprez masowych zgodnie z poniższą propozycją:
Jest:
„OC organizatora imprez, w tym imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2013 r. poz.611 ze zm.)”
Po zmianie:
„OC organizatora imprez, z wyłączeniem imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2013 r. poz.611 ze zm.)”

ODPOWIEDŹ 133
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
PYTANIE 134
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną
z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.
W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:
a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.
b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ 134
Brak tego typu ryzyka w działalności Zamawiającego.

PYTANIE 135
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci.
W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy
o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC
za szkody w środowisku naturalnym spowodowane posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci/składowiskiem odpadów (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ 135
Brak tego typu ryzyka w działalności Zamawiającego.

PYTANIE 136
Jeżeli Zamawiający posiada//użytkuje /zarządza/administruje wysypiskiem śmieci/składowiskiem odpadów i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduje – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Czy jest czynne – jeśli nie, to kiedy zostało zamknięte, czy jest zrekultywowane
d. Na jak dużym obszarze
e. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
f. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
g. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

ODPOWIEDŹ 136
Brak tego typu ryzyka w działalności Zamawiającego.

PYTANIE 137
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 137
Wyrażamy zgodę.

PYTANIE 138
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany sumy gwarancyjnej, limitów/podlimitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC będą wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 138
Wyrażamy zgodę.

PYTANIE 139
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana polegająca na włączeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC nowych jednostek (innych niż wskazanie aktualnie w SIWZ) będzie wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 139
Wyrażamy zgodę.

PYTANIE 140
Prosimy o potwierdzenie, że nowe jednostki mogą zostać włączone do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC, pod warunkiem że rodzaj i zakres ich działalności będzie tożsamy
z zakresem zgłoszonym aktualnie do ubezpieczenia oraz będą spełniać minimalne obowiązujące wymogi zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ 140
Nie wyrażamy zgody na taki zapis. Naszym zdanie jest nie spójny z pkt. 11,12,13 i 15.

PYTANIE 141
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana zakresu działalności objętej ochroną w ramach ubezpieczenia OC będzie wymagać zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ 141
Wyrażamy zgodę.

PYTANIE 142
Prosimy o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia w zakresie OC to maksymalnie 3 lata (niezależnie od postanowień dot. zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty). Prosimy jednocześnie o informację, kiedy rozpocznie się okres ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ 142
Tak potwierdzamy 3 letni okres ubezpieczenia, który rozpocznie się od 01.04.2018 r.

PYTANIE 143
Odnośnie wymogu zatrudnienia przez wykonawców pracowników w oparciu o umowy o pracę – prosimy o wykreślenie ust. 5 par. 7 Umowy.

ODPOWIEDŹ 143
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 144
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ 144
Tak.
PYTANIE 145
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ 145
Tak.

PYTANIE 146
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z zarządzaniem dróg (…) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % lub 500,00 zł w szkodach rzeczowych.

ODPOWIEDŹ 146
Nie wyrażamy zgody.

PYTANIE 147
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 147
Tak.

PYTANIE 148
Prosimy o potwierdzenie, że informacja o szkodowości z OC obejmuje pełne 3 ostatnie lata. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie danych za okres pełnych ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ 148
Tak potwierdzamy szkodowość za ostatnie 3 lata.

PYTANIE 149
Prosimy o informację, na jaki dzień podano dane o szkodowości z OC (prosimy o uzupełnienie danych co najmniej na dzień 28.02.2018, jeśli przedstawiono stan na dzień wcześniejszy.

ODPOWIEDŹ 149
Majątek 07-02-2018.
Komunikacja 21-02-2018.
Do dnia dzisiejszego, tj. 13-03-2018 brak szkód.

PYTANIE 150
Prosimy o informację, czy dane szkodowe w zakresie OC przedstawiono wg lat polisowych, dat powstania szkód, dat zgłoszenia szkód czy dat wypłaty szkód.

ODPOWIEDŹ 150
Wg. daty powstania szkody.

PYTANIE 151
Jeśli podane dane o szkodowości z OC nie obejmują wszystkich szkód zgłoszonych lub wypłaconych w ostatnich 3 latach, to prosimy o ich uzupełnienie (tj. podanie wysokości szkód wypłaconych w ostatnich 3 latach, niezależnie od daty polisy czy daty zgłoszenia szkody, oraz wartość aktualnie utrzymywanych rezerw szkodowych).

ODPOWIEDŹ 151
Podano wszystkie szkody.

PYTANIE 152
Prosimy o potwierdzenie, że dane o szkodowości z OC obejmują wszystkie jednostki i wszystkie ryzyka (w tym również OC za drogi) zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie danych.

ODPOWIEDŹ 152
Podano wszystkie szkody.

PYTANIE 153
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wystawione mają być 3 polisy roczne (ewentualnie prosimy o podanie wprost okresów ubezpieczenia w zakresie OC).
ODPOWIEDŹ 153
Tak potwierdzamy, że mają być wystawione 3 polisy roczne z okresem od 01.04.2018 r.

PYTANIE 154
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem wspólnym dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia (czyli wszystkie te jednostki będą ubezpieczone wspólnie w ramach umowy/polis na dany okres rozliczeniowy oraz suma gwarancyjna/limity/podlimity określone w SIWZ są kwotami wspólnymi dla wszystkich ubezpieczonych).

ODPOWIEDŹ 154
Tak.

PYTANIE 155
Prosimy o potwierdzenie, że limity/podlimity wskazane w SIWZ w ubezpieczeniu OC są limitami/podlimitami w ramach sumy gwarancyjnej 1 mln zł (tj. górny limit odpowiedzialności wykonawcy z tyt. jednego i wszystkich zdarzeń w okresie rozliczeniowym wynosi 1 mln zł).

ODPOWIEDŹ 155
Tak w każdej polisie rocznej.

PYTANIE 156
Prosimy o zmianę następującego zapisu zgodnie z poniższą propozycją:
Jest
„Podlimit klauzuli niższy od SG będzie określony kwotowo w opisie ryzyka (lub klauzuli), brak takiej informacji oznacza, że w danym ryzyku SG jest równa wartości majątku ubezpieczanego.”
Po zmianie:
„Podlimit klauzuli niższy od SG będzie określony kwotowo w opisie ryzyka (lub klauzuli), brak takiej informacji oznacza, że w danym ryzyku Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej (tj. 1 mln. zł na jedno i wszystkie zdarzenia).”
Zapis „w danym ryzyku SG jest równa wartości majątku ubezpieczanego” nie jest zapisem stosowanym w ubezpieczeniach OC, pozostawienie go bez zmian spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ 156
Wyrażamy zgodę na poprawiony zapis.

PYTANIE 157
Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka „Odpowiedzialność z tytułu szkód wzajemnych podmiotów ubezpieczonych tą sama polisą” obowiązuje podlimit w wys. min. 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a nie odrębna suma gwarancyjna.

ODPOWIEDŹ 157
Tak.

PYTANIE 158
Prosimy o potwierdzenie, że limity/podlimity wskazany w SIWZ i załącznikach do SIWZ
w zakresie ubezpieczenia OC będą mieć zastosowanie niezależnie od tego, że w OWU wykonawcy nie przewidziano tego rodzaju limitów/podlimitów.

ODPOWIEDŹ 158
Tak.

PYTANIE 159
Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

ODPOWIEDŹ 159
Nie wyrażamy zgody.

PYTANIE 160
Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 20% odszkodowania, w przypadku trzeciej i każdej następnej szkody w danym okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem szkód polegających na kradzieży pojazdu.

ODPOWIEDŹ 160
Nie wyrażamy zgody.

PYTANIE 161
W ubezpieczeniu Assistance, prosimy o wyłączenie z ochrony pojazdów, których wiek eksploatacji przekracza 15 lat.

ODPOWIEDŹ 161
Nie wyrażamy zgody.

PYTANIE 162
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga osobnego ubezpieczenia szyb
w pojeździe (w odniesieniu do informacji wynikającej z załącznika nr 2.1 – wykaz pojazdów), poza ochroną udzielaną w ramach ubezpieczenia Auto-Casco. Jest to warunek kluczowy dla złożenia przez nas oferty ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 162
Wyrażamy zgodę.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas