OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel".

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Ogłoszenie nr 500028794-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.

Śmigiel: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel
Numer referencyjny ZP.271.3.2018.KA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w poniższych lokalizacjach:
1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Bronikowie,
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej w Bruszczewie,
3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedle 1C w Śmiglu,
4) Budowa oświetlenia ulicznego – Poladowo 4 i 4a,
5) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Przysiece Polskiej,
6) Budowa oświetlenia ulicznego – Robaczyn, dz. o nr geod. 211/1 i 212/2,
7) Budowa oświetlenia ulicznego – Robaczyn 15A-18A,
8) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Śmiglu,
9) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu,
10) Budowa oświetlenia ulicznego – Brońsko,
11) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Wlkp. w Śmiglu,
12) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Żegrówku,
13) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kędzierskiego w Śmiglu,
14) Budowa oświetlenia ulicznego – Żegrowo-Nowy Świat (majątek Gminy Śmigiel).

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 313039.24
Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w celu realizacji zadania wybrał tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) – polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel” w poniższych lokalizacjach: 1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Bronikowie, 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej w Bruszczewie, 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Osiedle 1C w Śmiglu, 4) Budowa oświetlenia ulicznego – Poladowo 4 i 4a, 5) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Przysiece Polskiej, 6) Budowa oświetlenia ulicznego – Robaczyn, dz. o nr geod. 211/1 i 212/2, 7) Budowa oświetlenia ulicznego – Robaczyn 15A-18A, 8) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Śmiglu, 9) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu, 10) Budowa oświetlenia ulicznego – Brońsko, 11) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Wlkp. w Śmiglu, 12) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Żegrówku, 13) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kędzierskiego w Śmiglu, 14) Budowa oświetlenia ulicznego – Żegrowo-Nowy Świat (majątek Gminy Śmigiel). Właścicielem większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel jest ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 02.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel, nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 02.02.2018 r. (znak sprawy: ENEA Oświetlenie/OP/R3/2018, WEA18E000845) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zaznaczyła, iż z istoty prawa własności wynika, że Spółka jest, co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Ponadto ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowego zadania na terenie administrowanym przez Gminę Śmigiel. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i b) tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikające z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Z uwagi na brak możliwości wyboru podmiotu, który mógłby zrealizować przedmiot zamówienia, jedynym wykonawcą w tej sytuacji może być ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. , , ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań , kraj/woj. wielkopolskieInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas