OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Ogłoszenie nr 500069200-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
Śmigiel: Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego  6, 64030   Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku 
Numer referencyjny  ZP.271.19.2017.KA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej dotyczącej sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji sieci oświetleniowych oraz urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku.
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
50232100-1,
65310000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 572871.05 
Waluta: 
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) – polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 r.”. Właścicielem zdecydowanej większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego (ponad 93%) na terenie Gminy Śmigiel jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 27.11.2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konserwacji sieci oświetleniowych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 28.11.2017 r. nr ENEA Oświetlenie/OP/R3/153/2017 ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Ponadto ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowej usługi. Podkreślenia wymaga fakt, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową jest firma ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Poza tym wysokość stawek za przesył energii regulowany jest przez Urząd regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Ponadto Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane sią na majątku energetycznym firmy ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem własności. Mając powyższe na uwadze na leży stwierdzić, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i b) tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikające z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ,  ,  ul. Strzeszyńska 58,  60-479,  Poznań ,  kraj/woj. wielkopolskieInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas