OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » pytania – odpowiedzi 2 na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

pytania – odpowiedzi 2 na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.14.2017.KA                                                                                  Śmigiel, 07.09.2017 r.

 

 

WG ROZDZIELNIKA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

W dniu 04.09.2017 r. oraz 06.09.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania.  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania oraz uzupełniona dokumentacja zostaną zamieszczone na również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl
w zakładce Przetargi/Usługi.

 

PYTANIA – ODPOWIEDZI

 

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem nr ZP.271.142017.KA na długoterminowy kredyt
w wysokości 4.000.000,00 zł prosimy o uzupełnienie informacji zgodnie z przesłanymi załącznikami.

 

Odpowiedź 1

Uzupełnione załączniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi.

 

Informacja na temat zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych  (agent/gwarant emisji, rodzaj zobowiązania, okres emisji, aktualne zaangażowanie, zabezpieczenia) – NIE DOTYCZY

 

Informacja na temat poręczeń i gwarancji (podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji, na czyją rzecz udzielono poręczenia/gwarancji, kwota udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/gwarancji) – NIE DOTYCZY

 

Ponadto – inne:

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? – TAK

Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? – TAK

 

Pytanie 2

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie Gminie Śmigiel finansowania, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi/udostępnienie następujących dokumentów:

 

Dokumenty do dostarczenia:

1.      sprawozdanie z przebiegu z wykonania budżetu za 2016 r.

2.      czy Zamawiający udostępni zaświadczenia ZUS i US bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania przed dniem planowanego zawarcia umowy kredytowej albo przed uruchomieniem kredytu?

3.      opinie banków i instytucji finansujących. Jeśli Zamawiający aktualnie ich nie posiada czy udostępni je bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania przed dniem planowanego zawarcia umowy kredytowej albo przed uruchomieniem kredytu?.

 

Odpowiedź 2

Uzupełnione załączniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi.

Do pkt 3 – Zamawiający nie występuje o opinie do banków. Jako załącznik udostępniono oświadczenie o terminowej obsłudze posiadanych zobowiązań.

 

Pytanie 3

Zgodnie z SIWZ Gmina ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w opinii RIO mówi się tylko o kredycie na sfinansowanie planowanego na rok 2017 deficytu budżetowego. Jakie ma być rzeczywiste przeznaczenie kredytu, czy środki z kredytu mają być również przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?. A jeśli nie, czy nie wymaga
to zmiany treści SIWZ?.

 

Odpowiedź 3

Środki z kredytu mają być przeznaczone na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel. W związku z tym, Zamawiający zmienia SIWZ, która zostanie udostępniona na stronie Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi.

 

Pytanie 4

Jakie jest miesięczne obciążenie z tyt. spłaty kredytów i pożyczek?. Czy Zamawiający mógłby uzupełnić zestawienie o kredytach i pożyczkach o informacje na temat kwoty zaciągniętego kredytu, daty zawarcia umowy i kwocie miesięcznego obciążenia z tyt. spłaty zobowiązania?

 

Odpowiedź 4

Przedmiotowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszych Pytań-odpowiedzi (Kredyty-tabela).

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż wykorzystanie środków z kredytu nastąpiło po wystawieniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?.

 

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę, iż wykorzystanie środków z kredytu nastąpiło po wystawieniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 6

Jaki ma być okres kredytowania, gdyż w pkt.3 ppkt. 2 SIWZ podają Państwo okres kredytowania do 20.12.2025 r. a w pkt 7 okres spłaty odsetek do dnia 31.12.2025 r., zgodnie
z przepisami Banku ostatni okres spłaty odsetek powinien być tożsamy z okresem spłaty kapitału, więc okres kredytowania nie może być dłuższy niż 20.12.2025r. Czy w związku
z powyższym możemy prosić o zmianę zapisów w SIWZ?.

 

Odpowiedź 6

Termin spłaty odsetek jest wskazany do dnia 31.12.2025 r. Zmiana w SIWZ nie jest konieczna, ponieważ Zamawiający nie wyklucza spłaty do dnia 20.12.2025 r.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SIWZ, że karencja w spłacie kapitału
ma obowiązywać do 19.06.2018r., wtedy spłata kapitału może nastąpić od 20.06.2018r.? Zgodnie z przepisami banku, jeżeli okres karencji ma obowiązywać do 20.06.2018r., wówczas spłata kapitału rozpocznie się od 21.06.2018 r.

 

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowego zapisu.

 

Pytanie 8

W jakim dniu miesiąca Zamawiający chciałby płacić odsetki od kredytu? Czy jeśli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów Wykonawcy, to spłata może nastąpić w następnym dniu roboczym?.

 

Odpowiedź 8

Do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy
w rozumieniu przepisów Wykonawcy, to spłata może nastąpić w następnym dniu roboczym.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 3M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?. Czy możliwe będzie zastosowanie zapisu: „Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podawanego w Tabeli kursów PKO BP SA obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów PKO BP SA z notowaniem stawki WIBOR 3M, stosuje się stawkę WIBOR 3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów PKO BP SA w dniu poprzedzającym ten dzień.”

 

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedmiotowego zapisu.

 

 

 

Pytanie 10

Czy uruchomienie kredytu ma nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, czy roboczych od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu?.

 

Odpowiedź 10

Uruchomienie kredytu ma nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu.

 

Pytanie11

Na jaki rachunki miałyby zostać przelane środki z przedmiotowego kredytu?.

 

Odpowiedź 11

Nr rachunku: 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następującego zapisu: oprocentowania kredyt  – stawka referencyjna - WIBOR 3M + marża nie niższa niż……………,
z zastrzeżeniem że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero?.

 

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przedmiotowego zapisu.

 

Pytanie 13

Czy Zleceniodawca wyraża zgodę, żeby w przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek wymienione w harmonogramie przypadałby na dzień, który w rozumieniu przepisów Wykonawcy jest dniem wolnym od pracy spłata raty kredytu i odsetek następowałaby
w następnym dniu roboczym?.

 

Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę, żeby w przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek wymienione w harmonogramie przypadałby na dzień, który w rozumieniu przepisów Wykonawcy jest dniem wolnym od pracy spłata raty kredytu i odsetek następowałaby
w następnym dniu roboczym.

 

Pytanie 14

Czy oprócz kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu na 2017 rok, Gmina ma zamiar zaciągnąć jeszcze jakieś kredyty/pożyczki?. W budżecie zaplanowano przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 5.800.000,00 zł, co będzie się składało
na pozostałą kwotę 1.800.000,00 zł?.

 

Odpowiedź 14

Zamawiający przewiduje zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

 

 

Pytanie 15

Proszę jeszcze o informację, czy dopuszczacie Państwo prowizję od udzielenia kredytu (brak zapisów w SIWZ w tym zakresie), w jakim miejscu uwzględnić ją w ofercie?.

 

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza prowizji od udzielenia kredytu.

 

Pytanie 16

W związku z zawartą w SIWZ informacją określającą datę uruchomienia kredytu prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu z brzmienia: “Poprzez Uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego” na zapis: “Poprzez Uruchomienie kredytu rozumie się dzień obciążenia rachunku kredytowego”.

 

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.

 

 

 

           

BURMISTRZ ŚMIGLA

           /-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik - ZIP

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas