OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Ogłoszenie nr 500025064-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.
Śmigiel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580904-N-2017
Data: 30.08.2017 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.09.2017 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel. Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie otwierać przed dniem: 12.09.2017 r. godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.09.2017 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel. Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel. Nie otwierać przed dniem: 12.09.2017 r. godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1) Przeznaczenie kredytu – sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel oraz spłata wcześniej zaciągniętych. 2) Okres kredytowania – od dnia uruchomienia do dnia 20 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemne dyspozycje, które zostaną złożone wykonawcy za pośrednictwem adresu e-mail lub faksu, wskazanych w umowie. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu. 3) Spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w okresach rocznych w terminach określonych w harmonogramie spłat ujętych w SIWZ, płatność rat kapitałowych może ulec przesunięciu pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach, określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wyżej wymienionych czynności, opisanych w niniejszym punkcie, bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji. 4) Odsetki płatne w okresach miesięcznych, liczonych od faktycznie wykorzystanego kredytu, a przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy ma 365 dni, a miesiąc kalendarzowy rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej – stopa procentowa dla danego okresu zależna od wielkości wykorzystanego kredytu, a ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M dla depozytów międzybankowych właściwy dla danego okresu rozliczeniowego i niezmiennej w całym okresie kredytowania marży wykonawcy/banku. Przy naliczaniu odsetek za dany miesiąc kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. 6) Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 7) Odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia. 8) Okres karencji w spłacie kapitału – do 20.06.2018 r.. 9) Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10) Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 11) Brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem. 12) Brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13) Wykonawca / bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty. 14) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający udostępni do wglądu następujące dokumenty, stanowiące Załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ: a) Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 5, b) Sprawozdanie Rb-27S za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 6, c) Sprawozdanie Rb-28S za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 7, d) Sprawozdanie Rb-Z za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 8, e) Sprawozdanie Rb-N za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 9, f) Uchwałę Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel – Załącznik nr 10.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel na następujących warunkach: 1) Przeznaczenie kredytu – sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel oraz spłata wcześniej zaciągniętych. 2) Okres kredytowania – od dnia uruchomienia do dnia 20 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemne dyspozycje, które zostaną złożone wykonawcy za pośrednictwem adresu e-mail lub faksu, wskazanych w umowie. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu. 3) Spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w okresach rocznych w terminach określonych w harmonogramie spłat ujętych w SIWZ, płatność rat kapitałowych może ulec przesunięciu pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach, określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wyżej wymienionych czynności, opisanych w niniejszym punkcie, bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji. 4) Odsetki płatne w okresach miesięcznych, liczonych od faktycznie wykorzystanego kredytu, a przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy ma 365 dni, a miesiąc kalendarzowy rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej – stopa procentowa dla danego okresu zależna od wielkości wykorzystanego kredytu, a ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M dla depozytów międzybankowych właściwy dla danego okresu rozliczeniowego i niezmiennej w całym okresie kredytowania marży wykonawcy/banku. Przy naliczaniu odsetek za dany miesiąc kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. 6) Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 7) Odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia. 8) Okres karencji w spłacie kapitału – do 20.06.2018 r.. 9) Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10) Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 11) Brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem. 12) Brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13) Wykonawca / bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty. 14) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający udostępni do wglądu następujące dokumenty, stanowiące Załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ: a) Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 5, b) Sprawozdanie Rb-27S za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 6, c) Sprawozdanie Rb-28S za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 7, d) Sprawozdanie Rb-Z za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 8, e) Sprawozdanie Rb-N za 2016 r. i za II kwartał 2017 r. – Załącznik nr 9, f) Uchwałę Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu Gminy Śmigiel – Załącznik nr 10.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas