OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - dot. zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - dot. zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Ogłoszenie nr 103239 - 2017 z dnia 2017-07-03 r.
Śmigiel: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie,
ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychnie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 180 003, faks 655 189 823, e-mail mszulc@smigiel.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)

Numer referencyjny ZP.271.9.2017.KA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)

II.5) Główny kod CPV): 45316110-9,
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 213983.73
Waluta: PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający w celu realizacji zadania wybrał tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) – polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)” Właścicielem sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 27.06.2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59), nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 27.06.2017 r. (znak sprawy: ENEA Oświetlenie/OP/R3/52/2017) ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zaznaczyła, iż z istoty prawa własności wynika, że Spółka jest, co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Ponadto ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowego zadania na terenie administrowanym przez Gminę Śmigiel. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i b) tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikające z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Z uwagi na brak możliwości wyboru podmiotu, który mógłby zrealizować przedmiot zamówienia, jedynym wykonawcą w tej sytuacji może być ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Nazwa Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel (ul. Okrężna w Starym Bojanowie, ul. Ariańska w Śmiglu, ul. Dworska w Koszanowie, Karśnice – w kierunku Nowego Białcza, Nowa Wieś – działka o nr geod. 59)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., , ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, kraj/woj. wielkopolskieInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas