OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, PONOWNEJ OCENIE I BADANIU OFERTY, O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, PONOWNEJ OCENIE I BADANIU OFERTY, O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

ZP.271.4.2017.KA Śmigiel, 27.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, PONOWNEJ OCENIE I BADANIU OFERTY,
O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz
z salą gimnastyczną”.

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z uznaniem częściowej zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 19.04.2017 r., zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponadto informuje o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
W dniu 24.04.2017 r. Zamawiający otrzymał pocztą elektroniczną od Wykonawcy ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, informację o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego oraz zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy (art. 181 ust. 1).
Wnosząc informację Wykonawca przekazał Zamawiającemu, że wybrana oferta jako najkorzystniejsza nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający po analizie treści pisma Wykonawcy uznał, że twierdzenia w nim zawarte są w części zasadne i działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy, unieważnia dokonaną
w dniu 19.04.2017 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia, iż w dniu 25.04.2017 r. dokonał ponownego badania i oceny oferty.Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty
Zamawiający zawiadamia, że postanawia wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm) Wykonawcę:
Konsorcjum firm
EKOINSTAL SP. Z O.O., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice – LIDER konsorcjum,
ECO-THERM SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz – Partner konsorcjum,
ENVIROENERGY Sp. z o.o., ul. Księżacka 5, 99-400 Łowicz – Partner konsorcjum.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał Wykonawcę – pismem z dnia 11.04.2017 r. – do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów.
Zgodnie z pkt 9 ust. 1.3) SIWZ Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe
w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł. lub posiada zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 1.500.000,00 zł., a ponadto wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany był przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
Wykonawca złożył opłaconą polisę, potwierdzającą, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jednakże nie złożył stosownej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do złożenia przedmiotowej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
Wykonawca pismem z dnia 13.04.2017 r. przedłożył zaświadczenie z banku dla firmy
ECO-THERM Sp. z o.o. – Partnera konsorcjum.
Złożony dokument nie potwierdza spełniania wymagań określonych w treści SIWZ. Załączone zaświadczenie zostało wystawione w dniu 13.02.2017 r. i na ten dzień potwierdza zdolność kredytową firmy ECO-THERM Sp. z o.o. Natomiast termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął dnia 07.04.2017 r. o godz. 10:00.
Zamawiający w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastrzegł, iż wymaga informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Złożone przez Wykonawcę zaświadczenie zostało wystawione wcześniej niż było to wymagane i nie spełnia warunków postawionych w SIWZ oraz jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ponowne badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu
Zamawiający, działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy zawiadamia, iż w dniu
25.04.2017 r. powtórzył czynność badania i oceny ofert. W prowadzonym postępowaniu
w wyniku dokonanej ponownej oceny ofert, spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz po sprawdzeniu ważności złożonych ofert, informuję, co następuje. Ofertę Wykonawcy Konsorcjum firm ENVIROTECH Sp. z o.o., , ul. J. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań – LIDER konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński, Rogówko 6A, 87-162 Lubicz – Partner konsorcjum, można uznać za najkorzystniejszą i ocenić następująco:

Numer oferty 1 Nazwa (firma) wykonawcy:
Konsorcjum firm:
EKOINSTAL SP. Z O.O., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice – LIDER konsorcjum
ECO-THERM SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz – Partner konsorcjum
ENVIROENERGY Sp. z o.o., ul. Księżacka 5, 99-400 Łowicz- Partner konsorcjum
Kryterium oceny Ocena (liczba pkt) Uzasadnienie
Cena (C)
Pi(C) = C min / Ci • Max (C)

Termin realizacji (T)
a) wykonanie zamówienia w terminie do 21.09.2017 r. – 5 pkt
b) wykonanie zamówienia w terminie do 14.09.2017 r. – 10 pkt
c) wykonanie zamówienia w terminie do 07.09.2017 r. – 15 pkt
d) wykonanie zamówienia w terminie do 25.08.2017 r. – 20 pkt

Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę (P)
a) od 51% do 60% pracowników na umowę
o pracę (na pełen etat) –
5 pkt
b) od 61% do 70% pracowników na umowę
o pracę (na pełen etat) – 10 pkt
c) powyżej 71% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 15 pkt

Okres rękojmi (R)
Pi(R) = Ri / Rmax • Max (R)

OFERTA ODRZUCONA

Numer oferty 2 Nazwa (firma) wykonawcy:
Konsorcjum firm:
ENVIROTECH Sp. z o.o., , ul. J. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań – LIDER konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński, Rogówko 6A, 87-162 Lubicz – Partner konsorcjum
Kryterium oceny Ocena (liczba pkt) Uzasadnienie
Cena (C)
Pi(C) = C min / Ci • Max (C)

Termin realizacji (T)
e) wykonanie zamówienia w terminie do 21.09.2017 r. – 5 pkt
f) wykonanie zamówienia w terminie do 14.09.2017 r. – 10 pkt
g) wykonanie zamówienia w terminie do 07.09.2017 r. – 15 pkt
h) wykonanie zamówienia w terminie do 25.08.2017 r. – 20 pkt

Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę (P)
d) od 51% do 60% pracowników na umowę
o pracę (na pełen etat) –
5 pkt
e) od 61% do 70% pracowników na umowę
o pracę (na pełen etat) – 10 pkt
f) powyżej 71% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 15 pkt

Okres rękojmi (R)
Pi(R) = Ri / Rmax • Max (R)
100 (C) 60 = 7 434 475,95 zł /7 434 475,95 zł * 60

(T) 20 – termin realizacji do 25.08.2017 r.

(P) 15 – wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę 73,3%

(R) 5 = 60 miesięcy / 60 miesięcy * 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
tj. 5 443 900,00 zł (brutto). Zamawiający nie może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zwiększonych środków – do ceny najkorzystniejszej oferty przetargowej (cena złożonej oferty przetargowej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza, jak i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).


Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas