OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz”.

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

ZP.271.5.2017.KA Śmigiel, 07.04.2017 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz”.

W dniu 04.04.2017 r. wpłynął do urzędu Miejskiego Śmigla drogą elektroniczną wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ oraz dokonane zmiany
w dokumentacji przetargowej zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane w dniu 07.04.2017 r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
Na przekrojach normalnych występuje warstwa pt:
- wyrównanie masą mineralno - asfaltową w/g potrzeb.
Prosimy o konkretne zdefiniowanie średniej grubości warstwy wyrównawczej bitumicznej oraz podanie jej uziarnienia.

Odpowiedź 1
Wyrównanie istn. nawierzchni masą mineralno-asfaltową dotyczy odcinka od km 1+200,00 do km 1+657,00. Zgodnie z przedmiarem robót przyjęto wyrównanie w ilości 30% nawierzchni tj. 580m2 o średniej grubości 3cm.

Pytanie 2
Prosimy o zdefiniowanie okresu gwarancyjnego na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Odpowiedź 2
Przyjmuje się gwarancję na okres 1 roku lub zgodnie i instrukcja.

Pytanie 3
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź 3
Nie wykonywano badań geologicznych.Pytanie 4
Prosimy o podanie czy na łukach oraz na wjazdach należy zastosować krawężniki lukowe oraz skośne. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca prosimy o podanie ilości oraz promieni krawężników łukowych oraz ilości krawężników skośnych.

Odpowiedź 4
Występuje tylko jeden łuk na którym należy zastosować krawężniki łukowe o promieniu 5m (włączenie proj. drogi do drogi powiatowej 3584P w m. N. Białcz.) Wszystkie zjazdy
w części przekroju ulicznego są włączone skosem1:1. Zjazdy w części przekroju drogowego nie są ograniczone krawężnikiem.

Pytanie 5
W związku ze zmianą normy na bariery nie można już kupić bariery SP 05. Prosimy
o określenie typu bariery w/g nowej normy.

Odpowiedź 5
Należy zastosować bariery N1 klasy W1.

Pytanie 6
Czy należy w wycenie policzyć wykonanie chodnika w II etapie o długości 125 m
na szerokość 2 m oraz czy należy także policzyć obrzeże na tym odcinku chodnika (km 1+050 - 1+175 ) str. lewa?

Odpowiedź 6
Należy przyjąć do wyceny wykonanie chodnika na długości 125m łącznie z obrzeżem (km 1+150-1+175 strona lewa).

Pytanie 7
Czy układanie nowych krawężników ze ściekami należy policzyć od km 0+000 do km 0+181,79, czy na tym odcinku pozostają stare istniejące krawężniki?

Odpowiedź 7
Na odcinku od km 0+000 do km0+181,79 pozostają istniejące krawężniki.

Pytanie 8
Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź 8
Nawierzchnie asfaltobetonowe należy projektować(wyceniać) zgodnie z WT-1 i WT-2 zgodnie z Zarządzeniami GDDKiA z 2014 r.

Pytanie 9
Ad par. 11 ust. 5 pkt c i ust. 6:
Wnosimy o wykreślenie :
w par 11 ust. 5 c ) "jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada"
w par 11 ust. 6: " ... z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada ".
Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane
są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.
Odpowiedź 9
Zamawiający nie przewiduje zmiany, tym niemniej wskazane zapisy w projekcie umowy nie zamykają wykonawcy drogi do rozliczenia robót wykonywanych do dnia odstąpienia
od umowy, również w przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Pytanie 10
Ad SIWZ Rozdział III - odnośnie wymogu zatrudnienia pracowników fizycznych/robotników w ilości co najmniej 35 osób
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg określony w rozdziale III SIWZ odnośnie zatrudnienia pracowników fizycznych/robotników w ilości co najmniej 35 osób, dotyczy co do zasady
i ogólnie całego przedsiębiorstwa Wykonawcy, a nie konkretnie tego Zamówienia.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, zwracamy uwagę na to, że to Wykonawca podpisując umowę na realizację zadania, jest organizatorem prac i w oparciu o dane kontraktu, swoją wiedzę i moce przerobowe sam ocenia ilu pracowników przy danej realizacji zatrudnić tak
by zrealizować kontrakt zgodnie z umową. Ponad to przepisy PZP (art 29.3 a) nie przewidują tak daleko idącej ingerencji Zamawiającego w organizację procesu budowlanego Wykonawcy
i w naszej ocenie są zapisem nadmiernym, w związku z czym wnosimy o wykreślenie tego warunku zapisanego w SIWZ w rozdziale III.

Odpowiedź 10
Zamawiający zmienia treść zapisu w rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania pracowników na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas zastępstwa (przy umowach na czas określony lub na czas zastępstwa czas trwania umowy musi obejmować w całości czas realizacji umowy), wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych/robotników w ilości co najmniej 15 osób”.

Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas