OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”

Pytania i odpowiedzi Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.4.2017.KA Śmigiel, 03.04.2017 r.


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną”.

W dniu 30.03.2017 r. i 31.03.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania i uzupełniona dokumentacja przetargowa, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane w dniu 03.04.2017 r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o informację, czy wykonanie punktu redukcyjno-pomiarowego
z głównym gazomierzem miechowym G100 leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 1
Tak.

Pytanie 2
Prosimy o podanie parametrów technicznych stacji napełniająco-płuczącej i gdzie dokładnie powinno nastąpić jej włączenie?

Odpowiedź 2
Zgodnie z rysunkiem – schemat technologii zasilania w ciepło nr rys. 1 w dokumentacji - Budowa źródła ciepła i rozdzielni ciepła w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Śmiglu.

Pytanie 3
Prosimy o podanie parametrów stacji uzdatniania wody kotłowej.

Odpowiedź 3
Projekt nie przewiduje stacji uzdatniania wody kotłowej.Pytanie 4
Prosimy o informację, czy w szafce gazowej na ścianie zewnętrznej budynku Centrum Kultury jest przewidziane miejsce na gazomierz G16?

Odpowiedź 4
W szafce gazowej CK winien docelowo zmieścić się gazomierz G16.


Pytanie 5
Prosimy o informację, gdzie powinien znaleźć się zawór elektromagnetyczny MAG-3 dn32, znajdujący się w przedmiarze Budowy kotłowni gazowej kondensacyjnej (w wykazie podstawowych elementów kotłowni występuje tylko jeden zawór odcinający Mag-3 dn 50)?

Odpowiedź 5
Zawór MAG winien znajdować się w szafce gazowej.

Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że na dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ma się znajdować 26 paneli fotowoltaicznych o mocy 7,3 kWp (zgodnie z projektem wykonawczym).

Odpowiedź 6
Tak.

Pytanie 7
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru dot. instalacji elektrycznej pomp ciepła.

Odpowiedź 7
Zamawiający zamieści przedmiotową dokumentację na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane w dniu 04.04.2017 r. (Śmigiel SP_kotłownia elektr_przedmiar.pdf).

Pytanie 8
W związku z obszerną dokumentacją prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych tj. 14.04.2017 r.

Odpowiedź 8
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert ze względu na zbyt krótki termin realizacji robót.

Pytanie 9
W przedmiarze Budowa kotłowni gazowej kondensacyjnej znajduje się szafka gazowa zewnętrzna metalowa, prosimy o wskazanie o którą szafkę chodzi i podanie jej wymiarów.

Odpowiedź 9
Pomimo, że aktualnie realizowany jest etap I modernizacji instalacji, należy zapewnić montaż szafki gazowej umożliwiającej montaż gazomierza i zaworu MAG dla etapu II. Usytuowanie szafki wyznacza rozwinięcie i rzut instalacji gazowej.

Pytanie 10
Prosimy o zamieszczenie rozwinięć instalacji c.o. i rzutów dla budynku Centrum Kultury.

Odpowiedź 10
Zamawiający zamieści przedmiotową dokumentację na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane w dniu 31.03.2017 r. (plik CK pt Śmigiel_c.o.).

Pytanie 11
Przedstawione przedmiary (na bazie których oferent ma przygotować kosztorys ofertowy) różnią się w ilościach urządzeń i materiałów od przedstawionych ilości w dokumentacji.
Dla przykładu:
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” w pozycji 13 wymieniono rurociąg DN18 w ilości 98 m, zaś w dokumentacji projektowej rur o średnicy DN18 jest 196 m.
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” brak pozycji obmiarowej rurociągu DN42, zaś w projekcie rurociąg DN42 występuje w ilości 58 m,
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” w pozycji 27 grzejniki stalowe występują w ilości 54 kompletów, zaś w projekcie występują 62 komplety.
W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy oferent może sam modyfikować przedmiary.

Odpowiedź 11
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” w pozycji 13 wymieniono rurociąg DN18 w ilości 98 m, zaś w dokumentacji projektowej rur o średnicy DN18 jest 196 m – należy uwzględnić 196 m;
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” brak pozycji obmiarowej rurociągu DN42, zaś w projekcie rurociąg DN42 występuje w ilości 58 m, -należy uwzględnić średnicę 42 mm w ilości 58 m;
- w pliku „CK_przedmiar co.pdf” w pozycji 27 grzejniki stalowe występują w ilości 54 kompletów, zaś w projekcie występują 62 komplety – należy uwzględnić 62 komplety;

Pytanie 12
W odpowiedziach do niniejszego przetargu z dnia 30.03.2017 znak ZP.271.4.2017KA
w pytaniu 3 nosiliśmy o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych w kotłowni
SP i Gimnazjum. Udzielając odpowiedź Państwo umieściliście przedmiar dla wymiany oświetlenia w tym obiekcie, który został jeż wcześniej opublikowanych. Ponownie zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru dla robót elektrycznych w SP i Gimnazjum w kotłowni.

Odpowiedź 12
Zamawiający zamieści przedmiotową dokumentację na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane w dniu 04.04.2017 r. (Śmigiel SP_kotłownia elektr_przedmiar.pdf).

Pytanie 13
W projekcie kotłowni w SP i Gimnazjum jest mowa, że pompy ciepła i kotły mają być posadowione na kratach WEMA
3.2. Pompy ciepła i kotły c.o.
-dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla budynku wykorzystano zestaw pomp ciepła typ RTA 00-665 SI CW
5 pomp) o mocy maksymalnej 450 kW i zestaw kotłów gazowych typ RTY 00-480 CW
( 2 zestawy po 4 kotły) i mocy grzewczej maksymalnej 275 kW
Cały zestaw grzewczy należy zamontować na pomoście z krat WEMA ca 40 cm nad terenem w odległości
ca 30 m od budynku szkoły. Zestaw grzewczy musi być ogrodzony.
W związku z brakiem projektu konstrukcyjnego na powyższy element oraz brak pozycji kosztorysowych dla tego zakresu, wnosimy o potwierdzenie, że prace te nie są objęte postępowaniem.

Odpowiedź 13

Są objęte i należy ująć je w kosztach ogólnych kotłowni.


Pytanie 14
Jeżeli prace o których mowa w pytaniu 13 wchodzą w zakres postępowania, wnosimy
o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla konstrukcji stalowej i fundamentów, STWiOR
i przedmiarów.

Odpowiedź 14
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją, wiedzą i sztuką budowlaną.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas